1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยาโครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร


วันที่ 12/10/2018 (10:00) | ถึงวันที่ 12/10/2018 (11:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก