ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) ให้ข้อเสนอแนะต่อ SAR และมคอ.7 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562


วันที่ 12/05/2020 (09:30) | ถึงวันที่ 12/05/2020 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก