1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1: Cardiology (acute decompensated heart failure and cardiac arrhythmia)


วันที่ 15/05/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 15/05/2020 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก