1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ


วันที่ 26/05/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 26/05/2020 (12:00)


สถานที่ : PH205 ห้องสอนออนไลน์กลับไปหน้าหลัก