1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล


วันที่ 12/05/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 12/05/2020 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก