1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแพทย์


วันที่ 19/05/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 19/05/2020 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก