1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 :การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ


วันที่ 26/05/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 26/05/2020 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก