ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

phar_news_icon

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๐๐ บาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๑) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม

     ๒) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

     ๓) ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

     ๔) สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครงานยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ (ตึกเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

หรือสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.phar.ubu.ac.th  (รับสมัครงาน) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ “งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐” (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๕๐ บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-) โดยให้สั่งจ่ายค่าสมัครทางธนาณัติในนาม น.ส.ชัญญานุช ช่วงชิง ที่ทำการไปรษณีย์ “เคาน์เตอร์ไปรษณีย์สาขาตำบลเมืองศรีไค รหัส ๐๐๐๘๖” 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมานี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
2 ใบสมัครงาน
Share this Post: