ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

การศึกษา

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสั เภสัชบำบัด (2013)ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย,

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

  อื่นๆ
2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาอัตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นายมานิตย์ แซ่เตียว
นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ภญ.วรัญญา จวนสาง
ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์
  งบจังหวัด
2559 การศึกษาผลของความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นาย มานิตย์  แซ่เตียว

ภญ. อภิญญา จำรูญทิพวรรณ
ภญ. ศิลป์ศุภา ลิมพงศานุรักษ์
พญ. กนกพร อิทธิวิศวกุล
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2557 แนวความคิดเกี่ยวกับการทำ SOAP ระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกร,

Manit Saeteaw, Alexandre Chan, Joyce Yu-Chia Lee

(National University Singapore)
  อื่นๆ
2557 การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรักสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, นายมานิตย์ แซ่เตียว
นายธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์
นางสาวรมิดา มัฐผา
นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ , จีริสุดา คำสีเขียว
ศิศิรา ดอนสมัคร
มานิตย์ แซ่เตียว
ทยากร วริทธานนท์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2561

Hematologic toxicities of concurrent chemoradiation in cancer patients at Ubonratchathani cancer hospital

วารสารเภสัชศาสตร์อิสาน
2018การประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2012

Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib= clinical and in vitro evidence.

Breast Cancer Res Treat

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2556Case report= Heparin-induced skin necrosisวารสารคลินิก


บทความตีพิมพ์
 
2556ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเอกสารประกอบการประชุมวิชาการงานประชุม Contemporary review 2013


หนังสือ/ตำรา

2013เภสัชกรรมปฏิบัติในโรคมะเร็งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561Long term pharmaceutical care in specialized patients: what do we need to concern? โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2018

Peerawit Tonsawan, Varakorn Thailamphu, Sasipa Vichayaporn, Manit Saeteaw, Peerawat Jinatongthai, Wannaporn Wattanawong, Saran Kitsaran

Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospital

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2018

Peerawit Tonsawan, Varakorn Thailamphu, Sasipa Vichayaporn, Manit Saeteaw, Peerawat Jinatongthai, Wannaporn Wattanawong, Saran Kitsaran

Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospital

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2018

Peerawit Tonsawan, Varakorn Thailamphu, Sasipa Vichayaporn, Manit Saeteaw, Peerawat Jinatongthai, Wannaporn Wattanawong, Saran Kitsaran

Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospital

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2018

Peerawit Tonsawan, Varakorn Thailamphu, Sasipa Vichayaporn, Manit Saeteaw, Peerawat Jinatongthai, Wannaporn Wattanawong, Saran Kitsaran

Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospital

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2012ภญ.วริศรา จินาทองไทยPharmaceutical care service in Cardiac care unit, Sapprasittiprasong hospitalคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (12/02/2555)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2017

M. Sae‐Teaw, S. Subongkot, N. Chaiyakunapruk

Comparative efficacy and safety of Pharmacologic interventions for cachexia: A systematic review Suntec Singapore convention and exhibition centre, Singapore (17/11/2560)

2012

Mr.Manit Saeteaw

Effect of pineapple, orange and banana consumption on melatonin level and antioxidant capacity iHong Kong SAR, China (09/07/2555)
2011ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกชEffect of tropical fruits consumption on melatonin level and antioxidant capacity in serum of healthKhon Kaen, Thailand (14/11/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

ชุติญา ถนอมลาภ, บุษยมาส สาพิมาย, ณัฐกานต์ ทวีกสิกรรม, วรัญญา จวนสาง, มานิตย์ แซ่เตียว, ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์, วรรณพร วัฒนวงษ์, สุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที

Incidence of Drug-drug interactions in hematologic malignancies patients at Sunpasitthiprasong hoคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)

2017

ภารดี ชานุบาล1, มานิตย์ แซ่เตียว2, วรรณพร วัฒนะวงษ์1 , ณภัทร์กมล เกตุปลั่ง3  และ ศศิกร อุตรวิเศษ3

การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Cisplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2017

นนทิกุล ผาสุกมูล1, มานิตย์ แซ่เตียว2 วรรณพร วัฒนะวงษ์1, พิชญนันท์ จันทรา3* และวรีรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว3

การศึกษาสัดส่วนและร้อยละการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะ febrile neutropenia ณ หอผมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2016Manit Saeteaw, Wannaporn Wattanawong, Rutdakorn Nuntapanich, Arunthida Nokpej The evaluate of a response and an adverse event of oral chemotherapy in chronic myeloid leukemiaคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2012ภญ.วนัสนันท์ วรรณสุพริ้งผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ (23/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2018

Manit Saeteaw, Wannaporn Wattanawong, Peerawat Jinatongthai, Saran Kitsaran, Peerawit Tonsawan, Varakorn Thailamphu, Sasipa Vichayaporn

Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at tertiary care hospital, Thailand

singhealth academia, Singapore (08/09/2561)
2017

นายมานิตย์ แซ่เตียว

A retrospective cohort study of chemotherapy dose intensity in ovarian cancer patients at tertiarYogyakarta, Indonesia (29/07/2560)

2016

Manit Saeteaw1*, Apinya Jumroontippawan2, Silsupa Limpongsanuruk2, Jindavan Traisilanun2, Suphat Subongkot3,  Kanokporn Ittiwisawakul4, Kasama Sartarawaha4, Weeraporn Rojlakanawong4, Pattawan Nakaporntam4

A retrospective cohort study of weight loss in ovarian cancer patients aนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (05/11/2559)

2016

S. Subongkot.1, M. Sae-teaw. 2*

Oncology Pharmacy Career Advancement Program in Thailand

นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (05/11/2559)
2015Manit Sae-teaw A retrospective cohort study of malnutrition on cancer patient who treated with CCRT at Ubonratchathโรงแรม Ambassador (25/06/2558)
2015Wannaporn Wattanawong
Manit Saeteaw
Paradee Chanuban
Adherence and adverse events assessment in CML at Sunpasitthiprasong hospital, Thailandโรงแรม Ambassador (25/06/2558)
-0001The 4th Asia Pacific Oncology Pharmacy Congressเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (30/11/542)
197017th Asian Conference on Clinical PharmacyTentrem Hotel, Yogyakarta (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

Manit Saeteaw

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : manit.s@ubu.ac.th

Tel : 045363632