ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 ว.ภ (เภสัชบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
2010 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชบำบัดด้านจิตเวชศาสตร์

การบริบาลทางเภสัชกรรมผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ. ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER. ไทยไภษัชยนิพนธ์ 2016; 11(2): 1-12.


Review Articles (National)

เรวดี วงศ์ปการันย์, ทวนธน บุญลือ. ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาทางจิตเวช. ศรีนครินทร์เวชสาร 2015; 30(3): 311-318.

ทวนธน บุญลือ, จิตติพล ตันติวิท. NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME จากการได้รับยา PALIPERIDONE LONG ACTING INJECTIONร่วมกับ ORAL RISPERIDONE และ INTRAMUSCULAR HALOPERIDOL. วารสารประสาทวิทยา 2015; 31(2): 41-52.

ทวนธน บุญลือ, อรภรณ์ สวนชัง.. ภาวะพิษต่อไตจากลิเทียม. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2012; 6(2): 31-43.


Chapter in a book

ทวนธน บุญลือ. Long term care in Schizophrenia. In: ทวนธน บุญลือ ฑิภาดา สามสีทอง มานิตย์ แซ่เตียว editor. Long term Pharmaceutical care in specialized patients. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.1-12

ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. โรคไบโพลาร์. In: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม editors. ตำราเภสัชกรครอบครัว.. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2014. p.785-795


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2016 Tuanthon Boonlue1,Somporn Suwanmajo2, Thanarat Suansanae3 Efficacy and Safety of Aripiprazole for Maintenance Treatment of Methamphetamine Dependence Followin CINP 2016 Seoul, South Korea

Poster Presentation (National)

2017 ชมภูนุช วีระวัธนชัย1, วีระ ดุลย์ชูประภา1 , ทวนธน บุญลือ2

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาลิเทียมในผู้ป่วยโรคทางอารมณ์หลังการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร

การประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 4th,2018


อาจารย์ทวนธน บุญลือ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : tuanthon.b@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3600

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190