ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2010 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2017 - 2019 ผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2016 - 2017 ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - 2017 คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ศ.ศ.ภ.ท.)

สาขาความเชี่ยวชาญ


  1. เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
    • การติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reactions Monitoring)
    • การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) 
  2. เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy) 
  3. จุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)
    • Pharmacokinetic-pharmacodynamic modelingปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 2nd,2018


ประสิทธิชัย พูลผล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190