ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2014 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสั เภสัชบำบัด , ประเทศ
2012 ประกาศนียบัตร Board Certified in Pharmacotherapy Specialist , ประเทศ
2012 Specialized fellowship in Cardiology Pharmacothera Cardiology Pharmacotherapy , ประเทศ
2011 ประกาศนียบัตร Specialized residency in Internal medicine pharmac , ประเทศ
2009 ประกาศนียบัตร General residency in pharmacotherapy , ประเทศ
2007 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชบำบัด Pharmacotherapy , ประเทศ
2004 เภสัชศาสตร์บัณฑิต Clinical Pharmacy , ประเทศ

ตำแหน่งบริหาร


2016 - 2019 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2015 - 2016 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2013 - 2015 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2012 - 2013 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
2015 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย, สภาเภสัชกรรม
2013 - 2014 กรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบ UC สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10
2012 - 2012 คณะกรรมการพิจารณาผลงาน การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference
2012 - 2017 อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
2011 - 2011 เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ

สาขาความเชี่ยวชาญ


- บริบาลเภสัชกรรมและวิจัยในกลุ่มโรคอายุรกรรม และโรคหัวใจหลอดเลือด

- เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, K Veettil S, Jinatongthai P, Setzer FC. Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis– A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int Endod J 2018; 51(9): 989-1004. link

Veettil SK, Jinatongthai P, Nathisuwan S, Teerawattanapong N, Ching SM, Lim KG, Saokaew S, Phisalprapa P, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of chemopreventive agents on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and network meta-analysis. Clin Epidemiol 2018; 10: 1433-1445. link

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Veettil SK, Jinatongthai P, Gutmann JL. Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies - A Systematic Review and Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials. J Evid Based Dent Pract. 2018; (In press): . link

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutman JL. Efficacy and safety of oral premedication on pain following non-surgical root canal treatment - A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Endod 2018; (In press): .

Veettil SK, Nathisuwan S, Ching SM, Jinatongthai P, Lim KG, Tong KS, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis. Cancer Manag Res 2018; (In press): .

Bunmark W, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Thakkinstian A, Reid CM, Wongcharoen W, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S. Antithrombotic regimens in patients with percutaneous coronary intervention whom an anticoagulant is indicated: a systematic review and network meta-analysis. Front Pharmacol 2018; 9(1322): 1-16. link

Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2017; 390(10096): 747-759. link

Jinatongthai P, Khaisombut N, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Watcharathanakij S, Nathisuwan S. Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand. Heart Lung Circ 2014; 23(11): 1051-8. link


Research Articles (National)

ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. IJPS 2017; 13(Supplement): 301-310. link

แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย. วารสารเภสัชศาตร์อีสาน 2015; 11(1): 89-98. link

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา . อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(ฉบับพิเศษ): 191-196. link

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2011; 7(3): 55-60. link


Review Articles (National)

ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย . FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่?. Warfarin Newsletter 2015; 1(3): 18-19.

ภญ.เด่นใจ บัวทุม ภ.บ. อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณปัทมานันท์ ภูปา พย.บ. พยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ภ.บ. BCPS อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ภ.บ. BCOP อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นพ.วีระ มหาวนากูล พ.บ. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ . Case report= Heparin-induced skin necrosis. วารสารคลินิก 2013; 29(2): 105-107.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


December 23rd,2018


อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : peerawat.j@ubu.ac.th

โทร : 045353630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190