ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

การศึกษา

Ph.D. Clinical Pharmacy (2002)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1996)


ตำแหน่งบริหาร


2554-2555รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2553-2553ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2552-2553ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2549-2552ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2556 ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน,

  งบประมาณแผ่นดิน
2548 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย, น้องเล็ก บุญจูง   เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2559

อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 5 ปี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2546Methotrexate in Rheumatoid ArthritisMahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
2551ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีวารสารควบค
2009การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงThai Pharmaceutical and Health Science
2010Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessationIJPS
6พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14๋JIPS
2010การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2010เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
21

Screening and Counseling on Smoking Cessation by Hospital Pharmacist in the Outpatient Service

Thai Journal of Hospital Pharmacy
2555ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการในระบบบริการผู้ป่วยในวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2555การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี.Stopwatch.time.techniqueวารสารวิจัย มข.
2016คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2559

การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2017

Rate of drug interaction from overriding automati drug interaction warning system and from different prescriptions.

IJPS
2017

Incidence of adverse drug reactions due to systemic antibiotics from ADRs system at a community hospital

IJPS
2017

Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: Case study from a school in Ubon Ratchathani Province.

IJPS
2018

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนา่จอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ่้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

TNCP
2561การสร้างและทดสอบเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดการตัดสินใจร่วมด้วยราสซ์โมเดล วารสารเภสัชกรรมไทย


บทความตีพิมพ์
 
2553vareniclineจุลสารคณะเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2011Nonglek KunawaradisaiQuality of Life of HIV Infected and AIDS Patients in Ubon Ratchathani: An Evaluation by WHOQOL-HIV-อุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

Yanisa Rachmanee1 , Piyawan Siriwong1 , Sawaeng Watcharathanakij2 , Nonglek Kunawaradisai2*

Incidence of chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus and hypertension.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2016 Evaluation of Lithium Monitoring Approach for Psychiatric Patients at Prasrimahabhodi Psychiatric Hoคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2015 The study of weight gain in schizophrenic patients receiving atypical antipsychotic agents at Prasriมหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)
2014

บทนำ: ผู้ป่วยโรคจิตเวชมีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากกว่าคนปกติ ซึ่งการสูบบุหรี่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและการรักษา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี  วิธีการดำเนินงาน: การวิจัยกึ่งทดลอง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยใช้หลักการ 5A เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันและมารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ..2556 จำนวน 50 ราย ทำการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง คือ หลังให้คำแนะนำ 1 สัปดาห์, 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์  ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 12.4 ± 6.05 มวน เป็นเวลาโดยเฉลี่ย 20.3 ± 12.76 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 62.0 ติดนิโคตินในระดับต่ำ ช่วงเวลาที่ชอบสูบบุหรี่คือเวลาตื่นเช้า คิดเป็นร้อยละ 98.0 นอกจากนี้ผู้ป่วยร้อยละ 32.0 เคยเลิกสูบบุหรี่มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และร้อยละ 86.11 ใช้วิธีหักดิบ สาเหตุที่ทำให้กลับมาสูบซ้ำคือ เกิดอาการอยากสูบเอง ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ เห็นเพื่อนสูบ ร้อยละ 27.78 ภายหลังการติดตาม 3 ครั้งพบว่าที่สัปดาห์ที่ 1, 4 และ 8 ผู้ป่วยมีระดับพฤติกรรมความพร้อมในการเลิกบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 7 ราย (ร้อยละ 20.59), 9 ราย (ร้อยละ 28.12) และ 12 ราย (ร้อยละ 40.0) ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่าง 1 ราย อยู่ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติได้ภายหลังจากการติดตามครั้งที่ 3 นอกจากนี้ปริมาณการสูบบุหรี่หลังการให้คำแนะนำลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ในด้านความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่พบว่าหลังการให้คำแนะนำผู้ป่วยมีคะแนนดีกว่าก่อนให้คำแนะนำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ความรู้จาก 8.36 ± 2.22 เป็น 9.44 ± 2.14, p-value<0.05 และทัศนคติจาก 30.00 ± 3.59 เป็น 32.80 ± 3.01, p-value<0.05)  สรุปผล: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ด้วยหลักการ 5A ในผู้ป่วยโรคจิตเวชเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยในการเลิกบุหรี่ได้

 

Keywords: บุหรี่, โรคจิตเวช, พฤติกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำการศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)

2013

Pattern of Antipsychotic Drugs Therapy in Psychiatric Patients: A Case Study at Prasrimahabhodi Psycมหาวิยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2013

Motivation and Obstracles in Enrolling to the Community Pharmacy Accreditationมหาวิยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2012Comparison study of opinion and factors related to services from general versus chain store communitมหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012Consumer’s opinion towards services from qualified versus general community pharmacy in Muang Distriคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2011Nonglek KunawaradisaiStandard Time in Outpatient Dispensing Service using Stopwatch Time Techniqueอุบลราชธานี (13/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2011N. KunawaradisaiBehaviors and attitudes towards smoking cessation of academic staffs in the 14th region of minitry oSunee Grand Hotel Thailand (20/07/2554)
2011N.KunawaradisaiEFFECT OF MEDICATION RECONCILIATION IN THE INPATIENT SETTING SERVICEPhuket Thailand (02/06/2554)
2010Nonglek KunawaradisaiEffects of Health Promotion with Yoga in Patients with Type 2 DiabetesMahasarakam University (13/02/2553)
2010Nonglek KunawaradisaiEvaluation of Computer Assisted Instruction in Basic Knowledge and Pharmacotherapy for Smoking CessaMahasarakam University (13/02/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

Asst.Prof.Dr.Nonglek Kunwaradisai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nonglek.k@ubu.ac.th

Tel : 045353630