ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

                  ตามที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ว1013 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 นั้น

                   เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงใคร่ขอขอแจ้งแนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (19 เมษายน 2561 ,11:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561 ,11:25 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ