ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

       ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังกำหนดการทีึ่แนบ

 

    ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผู้สนใจ สามรถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (28 พฤษภาคม 2561 ,09:07 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 ,09:12 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ