ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คู่มือตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้มีกำหนดเปิดรายวิชา ในการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จำนวนรวม 3 รายวิชา ได้แก่

1. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1   เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 15 มิ.ย. 61

2. 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน   เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 11 มิ.ย. 61

3. 1503 310 เภสัชเวท  เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 18 มิ.ย. 61

จึงขอประกาศเผยแพร่คู่มือตารางเรียนแต่ละรายวิชา ดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (14 มิถุนายน 2561 ,10:31 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561 ,14:24 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
2. 1503 310 เภสัชเวท
3. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560
4. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1