กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเชิงปฏิบัจิการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 5 รุ่น

2. หลักสูตรเชิงปฏิบัจิการสำหรับเเภสัชกรที่ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 รุ่น

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (1 พฤศจิกายน 2561 ,11:01 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 ,11:11 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ (Please click to open)

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอหนังสือรับรองคณะเภสัชศาสตร์ (รับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/ชพค./สหกรณ์) (Please click to open) [11] Detail
2. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการภายในและภายนอกเขต อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง (Please click to open) [28] Detail
3. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และร่วมฟัการบรรยายพิเศษ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [55] Detail
4. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้างคอร์รับชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในห้อข้อ "ทำอย่างไร ประเทศไทยจะไรโกง" (Please click to open) [51] Detail
5. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา (Please click to open) [43] Detail
6. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากรกุล่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซินป้องไขหวัดใหญ่ ประจำปี 2561 (Please click to open) [48] Detail
7. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [103] Detail
8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [95] Detail
9. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [88] Detail
10. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [68] Detail
11. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [31] Detail
12. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [225] Detail
13. แบบขอรับการประเมินผลการสอน (Please click to open) [24] Detail
14. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Preformance Excellence Journey.s practiocal Guid" (Please click to open) [165] Detail
15. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [143] Detail
16. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [137] Detail
17. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [167] Detail
18. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [187] Detail
19. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [151] Detail
20. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [142] Detail
21. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [180] Detail
22. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [136] Detail
23. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [162] Detail
24. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [225] Detail
25. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [190] Detail
26. ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 บรรจุเป็นเสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Please click to open) [144] Detail
27. ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [341] Detail
28. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา (Please click to open) [308] Detail
29. แบบฟอร์ม FA1 ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [193] Detail
30. แบบบันทึกพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [285] Detail
31. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [148] Detail
32. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [176] Detail
33. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [181] Detail
34. Format หนังสือภายนอก จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [198] Detail
35. Format หนังสือบันทึกข้อความ จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [1647] Detail
36. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 ฉบับ) (Please click to open) [225] Detail
37. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [203] Detail
38. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติบันทึกภาพวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประเมินผลการสอนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Please click to open) [13] Detail
39. แบบขออนุญาตลาระหว่างการฝึกงาน (Please click to open) [599] Detail
40. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล) (Please click to open) [554] Detail
41. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมชุมชน) (Please click to open) [488] Detail
42. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง (Please click to open) [590] Detail
43. บันทึกรับรองการรับทราบเงื่อนไขสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [9] Detail
44. แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศและแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Please click to open) [384] Detail
45. แบบใบลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร (Please click to open) [239] Detail
46. แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร (Please click to open) [459] Detail
47. แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายบุคคล) (Please click to open) [227] Detail
48. แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (Please click to open) [199] Detail
49. แบบฟอร์มใบปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นไป (Please click to open) [310] Detail
50. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ สำหรับอาจารย์ที่ลาศึกษา ปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรม ฯ (Please click to open) [191] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ