นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาเครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ


Author

-

วาสนา ภูมีคำ, สุธี สุดดี, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ


Journal

- Thai Journal of Pharmacy Practice

Volume

- 9

Year

- 2016

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 478

Abstract

   

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ วิธีการ: วรรณกรรมด้านการตัดสินใจร่วม การตัดสินใจ การวางแผน การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในบริการปฐมภูมิได้รับการทบทวนเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ อสม. กระบวนการตัดสินใจของ Plunkett and Attner ถูกนำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การค้นหาและระบุสาเหตุของปัญหา ค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด แบบสอบถามฉบับที่พัฒนาเพื่อวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. มีมาตรวัดแบบลิเกิร์ท 5 ระดับ การวิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งหมด จำนวน 3 ครั้ง ผลการศึกษา: การทดสอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน พบว่า แบบสอบถามการตัดสินใจร่วมมีมิติเดียว คือ ด้าน อสม. ตัดสินใจร่วมกับประชาชน ผู้วิจัยจึงปรับปรุงและทดสอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 ใน อสม. จำนวน 57 คน ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟาทั้งด้าน อสม. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจและด้าน อสม. ร่วมการตัดสินใจกับประชาชนในชุมชนมีค่าเท่ากันเท่ากับ 0.86 และทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อคำถามใด ๆ กับค่าคะแนนรวมของข้อคำถามอื่น ๆ ในมิตินั้น มีค่าระหว่าง 0.44 – 0.66 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ด้าน อสม. เปิดโอกาสการให้ประชาชนร่วมตัดสินใจร่วมมีค่าเท่ากับ 0.64 ด้าน อสม. ตัดสินใจร่วมกับประชาชนเท่ากับ 0.75 และทั้งฉบับรวมสองด้านเท่ากับ 0.70 ซึ่งน้อยกว่าค่ายอมรับได้ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแบบและทดสอบแบบสอบถามครั้งที่ 3 ใน อสม. จำนวน 69 คน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามด้าน อสม. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจเท่ากับ 0.93 ด้าน อสม. ตัดสินใจร่วมกับประชาชนเท่ากับ 0.93 และรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 ท่าน พบว่า ด้าน อสม. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจมีค่าเท่ากับ 0.96 ด้าน อสม. ตัดสินใจร่วมกับประชาชนมีค่าเท่ากับ 0.98 และรวมทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อคำถามใด ๆ กับค่าคะแนนรวมของข้อคำถามอื่น ๆ ในมิตินั้นมีค่าระหว่าง 0.54 – 0.82 ซึ่งพบว่าค่าความสอดคล้องของข้อคำถามมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าการพัฒนาเครื่องมือในครั้งที่ 2 และทุกข้อคำถามมีค่ามากกว่า 0.50 จึงถือว่าเป็นข้อคำถามที่มีความเหมาะสม สรุป: เครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนในด้านการตัดสินใจร่วมด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของงานบริการปฐมภูมิ


Keywords

   

การตัดสินใจร่วม การวางแผน การส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน