ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ



คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี




ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Teeraporn
Supaphan

รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
Assoc.Prof.Dr.Bancha
Yingngam

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Rawiwun
Kaewamatawong

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
Assoc.Prof.Dr.Wipawee
Saohin

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
Asst.Prof.Dr.Kusuma
Jitsaeng

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
Asst.Prof.Dr.Charuwan
Thanawiroon

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
Asst.Prof.Dr.Chonladda
Pitchayajittipong

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Asst.Prof.Dr.Thanawadee
Preeprem

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Nitima
Suttipanta

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
Asst.Prof.Dr.Nipaporn
Muangchan

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
Asst.Prof.Dr.Nuttiya
Werawattanachai

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
Asst.Prof.Dr.Nonglek
Kunwaradisai

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
Asst.Prof.Dr.Preecha
Boonchoong

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
Asst.Prof.Dr.Pajaree
Tongngok

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Asst.Prof.Dr.Pornthip
Waiwut

ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
Asst.Prof.Dr.Worranan
Rangsimawong

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
Asst.Prof.Dr.Sirima Suvarnakuta
Jantama

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
Asst.Prof.Dr.Somwang
Janyakhantikul

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
Asst.Prof.Dr.Sudarat
Homhual

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
Asst.Prof.Dr.Sureewan
Duangjit

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย
Asst.Prof.Dr.Sureewan
Bumrungthai

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
Asst.Prof.Dr.Suwanna
Phattarabenjaphol

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
Asst.Prof.Dr.Sawaeng
Watcharathanakij

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
Asst.Prof.Dr.Oranuch
Thanaketpaisarn

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Dr.Uraiwan
Akanit

ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง
Asst.Prof.Tipada Samseethong

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
Asst.Prof.Zongporn Juengmunkong

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue

ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
Asst.Prof.Teerapong Monmaturapoj

ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล
Asst.Prof.Prasittichai Poonphol

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai

ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
Asst.Prof.Manit Saeteaw

ดร.จินตนา นภาพร
Dr.Jintana Napaporn

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul

ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา
Dr.Narongchai Chaksupa

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
Dr.Piengpen Thisoda

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
Dr.Phaijit Sritananuwat

ดร.มยุรี วงค์ประเทศ
Dr.Mayuree Wongpratate

ดร.วันนิศา ดงใต้
Dr.Wannisa Dongtai

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Dr.Saksakol Paratsaphan

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa

ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
Dr.Sisira Donsamak

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

อาจารย์กมลชนก จิตอารี
Kamonchanok jitaree

อาจารย์ปนัดดา ปัญญา
Panatda Panya

อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
Phitjira Sanguanboonyaphong

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
Phubed Nilatawong

อาจารย์ศิริวุฒิ บุตรศรี
Siriwoot Butsri

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
Anyamanee Lapmag

ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
Mr.Taweesit Werawatthanachai