ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Teeraporn
Supaphan

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
Assoc.Prof.Dr.Pannarat
Akanitapichat

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Rawiwun
Kaewamatawong

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
Assoc.Prof.Dr.Warisada
Sila-on

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
Assoc.Prof.Dr.Wandee
Rungseevijitprapa

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
Assoc.Prof.Dr.Wipawee
Saohin

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
Asst.Prof.Dr.Kusuma
Jitsaeng

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
Asst.Prof.Dr.Charuwan
Thanawiroon

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
Asst.Prof.Dr.Chonladda
Pitchayajittipong

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Asst.Prof.Dr.Thanawadee
Preeprem

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Nitima
Suttipanta

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
Asst.Prof.Dr.Nipaporn
Muangchan

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
Asst.Prof.Dr.Nuttiya
Werawattanachai

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
Asst.Prof.Dr.Nonglek
Kunwaradisai

ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
Asst.Prof.Dr.Bancha
Yingngam

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
Asst.Prof.Dr.Preecha
Boonchoong

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
Asst.Prof.Dr.Pajaree
Tongngok

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Asst.Prof.Dr.Pornthip
Waiwut

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
Asst.Prof.Dr.Sirima Suvarnakuta
Jantama

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
Asst.Prof.Dr.Somwang
Janyakhantikul

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
Asst.Prof.Dr.Sudarat
Homhual

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
Asst.Prof.Dr.Suparat
Chanluang

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
Asst.Prof.Dr.Sureewan
Duangjit

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
Asst.Prof.Dr.Suwanna
Phattarabenjaphol

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
Asst.Prof.Dr.Sawaeng
Watcharathanakij

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
Asst.Prof.Dr.Oranuch
Thanaketpaisarn

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
Asst.Prof.Zongporn Juengmunkong

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Uraiwan Akanit

ดร.จินตนา นภาพร
Dr.Jintana Napaporn

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
Dr.Piengpen Thisoda

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
Dr.Phaijit Sritananuwat

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
Dr.Rujapak Sutiwisesak

ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
Dr.Worranan Rangsimawong

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

อาจารย์กมลชนก จิตอารี
Kamonchanok jitaree

อาจารย์กาญจนา สุขศรี
Kanchana Suksri

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
Kiettisak Padee

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
Tipada Samseethong

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
Narongchai Chaksupa

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
Prasittichai Poonphol

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
Patcharakorn Peangngam

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
Phubed Nilatawong

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
Manit Saeteaw

อาจารย์วันนิศา ดงใต้
Wannisa Dongtai

อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Saksakol Paratsaphan

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
Anyamanee Lapmag