ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (1999)


ตำแหน่งบริหาร


2542-2573รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

Ms.Benjapak Mingkwan

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Email : benjapak.m@ubu.ac.th

Tel : 045353624