ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


1997 Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) The Robert Gordon University, Aberdeen, ประเทศสหราชอาณาจักร
1990 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนเเก่น, ประเทศไทย

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2016 - ปัจจุบัน สมาชิก เภสัชกรการอุตสาหกรรม
1990 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (National)

2018 เเสวง วัชระธนกิจ, วิภาวี เสาหิน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ modified flipped classroom (MFC) เรื่องความคงสภาพของยาในรายวิชารูปแบบยาเตรียม 1 Thai Pharmacy Education Conference 2018:Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai University


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 9th,2019


รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

รองศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีเเละเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : wipawee.s@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190