ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


1997 Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) The Robert Gordon University, Aberdeen, United Kingdom
1990 Bachelor of Pharmacy Khon Kaen University, Thailand

Professional Affiliation / Membership


2016- present member Thai Industrial Pharmacist Association
1990- present member Pharmacy council

Areas of Expertise


ประวัติการทำงาน 

เภสัชกร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  (เมษายน 2533-มิถุนายน 2536)

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (กรกฏาคม 2536-สิงหาคม 2545)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กันยายน 2545-พฤศจิกายน 2549)

รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ธันวาคม 2549-ปัจจุบัน)

งานบริหาร

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตุลาคม 2541-พฤศจิกายน 2542)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(พฤศจิกายน 2542-มิถุนายน 2546)

รักษาราชการแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2546)

เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม (2555-2556)
 

ผลงานทางวิชาการ   

หนังสือ 

1. หนังสือแปล บทที่ 25 ยาฉีด (Parenteral products) บทที่ 26 ผลิตภัณฑ์สำหรับตา (Opthalamic products) และบทที่ 28 อาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำและ dialysis (Parenteral nutrition and dialysis).

ใน: บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นุศราพร เกษสมบูรณ์ และเนติ สุขสมบูรณ์, บรรณาธิการเรียบเรียง (ภาษาไทย). Winfield, A.J.and Richards, R.M.E., editors. เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice). 3rd ed. Spain: Churchill Livingstone; 2004.

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. แสวง วัชระธนกิจ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, วิภาวี เสาหิน, กาญจนา แก้วพรหม และสุนันทา ทาทิพย์.  ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ

ม.อบ. 2545; ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.): 21-28.

2. วิภาวี เสาหิน, กาญจนา มหาพล, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ และจรรยา อินทรหนองไผ่.  คุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2546; ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.): 23-36.

3. เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, สุทธาสินี สุวรรณกุล, โชติมา เผือกนาโพธิ์, นิติกร พรหมเจริญ, มนชยา วงทาแต้ม และวิภาวี เสาหิน. คุณภาพยาเม็ดรานิติดีนที่มีจำหน่ายบางพื้นที่ในประเทศไทย. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2546; ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.): 75-80.

4. วิภาวี เสาหิน, อารี วังมณีรัตน์, ศุภร สองสีดา และปริณดา เนตรสง่า. สภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแคปซูลขิง. วารสารเภสัชศาสตร์อิสาณ 2549; ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.): 9-16.

5. วิภาวี เสาหิน, ชลลัดดา พิชญา จิตติพงษ์ และกรชนก แก่นคำ. ความคงตัวของแคปซูลขิง. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2549; ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พ.ค-ส.ค.): 38-44.

6. ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา

มะลิทอง. การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2549; ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พ.ค-ส.ค.): 45-55.

7. วิภาวี เสาหิน, เมธินันท์ ผิวขำ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และสัมมนา มูลสาร. คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2549; ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.): 814-821.

8. Saohin W, Boonchoong P, Iamlikitkuakoon S, Jamnoiprom I and Mungdee W. Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) crude powder for capsule preparation. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2007; Vol. 1-2 (January-June): 28-35.

9. ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง และสุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2550; ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.): 36-42.

10. วิภาวี เสาหิน, รำไพ ชาวระนอง และสัมมนา มูลสาร. พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สดของประชาชน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2550; ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.): 759-767.

11. วิภาวี เสาหิน, ฤดี แก้วคำไสย์ และสัมมนา มูลสาร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาล. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551; ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.): 120-127.

12. จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน และสัมมนา มูลสาร. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และอัตราส่วนการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2551; ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.): 192-202.

13. วิภาวี เสาหิน, นฤมล ท้าวอนนท์, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และสัมมนา มูลสาร. การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2552; ปีที่ 11 ฉบับที่ 2: 17-24.   

14. ลักษณา เจริญใจ, วิภาวี เสาหิน และปรีชา บุญจูง. การศึกษาองค์ประกอบของน้ำมันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2556; ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.): 52-63.

15. กิ่งแก้ว มาพงษ์, สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน และอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์. การศึกษาแบบจำลองสถานการณ์รูปแบบการจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวารินชำราบ. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557; ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.): 1077-1086.

16. สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ, ณัชชา โพธิสาขา. สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2558; ปีที่ 24 ฉบับที่ 1: 92-99.

17. Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong, Wipawee Saohin, Suparat Chunluang, Kittiya Kaiyafai and Chakhattrai Tapkeaw. Quantitative Analysis of L-DOPA in Macuna pruriens Seeds by High Performance Liquid Chromatography. Thai Pharm Health Sci J Vol.13 No.4, Oct-Dec.2018.

งานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. Saohin W, Richards R M E and Taylor R B. Studies on the stability and activity of polymyxin B solutions. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Vancouver, Canada, August, 1997.

 2. Saohin W, Richards R M E and Taylor R B. Stability indicating and activity determining methods for polymyxin B solutions. The Fourth Joint Seminar in Drug Development through Biopharmaceutical Sciences, NRCT-JSPS Core University System. Hat Yai, Songkhla, Thailand, 24-26 November, 1998.

3. Saohin W, Boonchoong P and Sethaboupha B. Effect of drying process on the stability of four Thai herbal capsules. British Pharmaceutical Conference, Manchester, UK, 26-28 September 2005.

(Abstract. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2005; September Supplement: S-64.)

4. Saohin W, Boonchoong P, Kaenkham K, Jungmunkhong Z and Sethaboupha B. Stability of Fa-tha-li (Andrographis paniculata (Burm f.) Nees.) capsules. The 2nd International  Conference on Natural Products for Health and Beauty. Naresuan University at Phayao, Thailand, 17-19 December, 2008.

5. Sethabouppha B, Suwannakul S, Saohin W, Watcharathanakij S. Atttitude of Final Year Pharmacy Students Toward Community Pharmacy Rotation. The 17th International Social Pharmacy Workshop. (ISPW 2012) “Social Pharmacy and Pharmaceutical & Health Consumer Protection”. Phuket, Thailand 23-26 July 2012. 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. การศึกษาคุณภาพยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี

(ผู้วิจัยหลัก ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543)

2. ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร

(ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2547)

3. ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวทางจุลชีววิทยาของแคปซูลสมุนไพร

(ผู้วิจัยหลัก ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547)

4. การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรแคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

(ผู้วิจัยหลัก ทุนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2551)

5. การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ เเละองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Macuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

(ผู้วิจัยร่วม ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559)

 PresentationPoster Presentation (National)

2018 เเสวง วัชระธนกิจ, วิภาวี เสาหิน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ modified flipped classroom (MFC) เรื่องความคงสภาพของยาในรายวิชารูปแบบยาเตรียม 1 Thai Pharmacy Education Conference 2018:Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai University


Latest update


April 9th,2019


Wipawee Saohin, Ph.D.

Associate Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology

Email : wipawee.s@ubu.ac.th

Tel : +66-0-4535-3630

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand