ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

การศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เคมีวิเคระห์ (2008)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1999)


ตำแหน่งบริหาร


2564-2565เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmaceutical Chemistry Analysis


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2565 ระบบนำส่งยาแบบใหม่ของริสเพอริโดนที่ออกฤทธิ์นาน ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพและเข้ากันได้กับร่างกายสำหรับการรักษาโรคจิตเภท, วันดี รังสีวิจิตรประภา ทรงพร จึงมั่นคง จารุวรรณ วงบุตดี สุธารกมล ครองยุติ   งบจังหวัด
2565 การพัฒนาระบบยาฝังริสเพอริโดนที่ออกฤธิ์นานและย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ, ทรงพร จึงมั่นคง วันดี รังสีวิจิตรประภา   งบจังหวัด
2564 การพัฒนาน้ำยาล้างผักและผงก้อนล้างผักจากรางจืด,   อื่นๆ
2562 การพัฒนาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวบก, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2560 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีชนิดไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับแคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน,

นายทรงพร จึงมั่นคง                     

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2559 การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี,

  อื่นๆ
2558 พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ,

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

นายทรงพร จึงมั่นคง

  อื่นๆ
2558 การศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ ในแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุบลราชธานี,

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การพัฒนาแผ่นติดผิวหนังจากไซโลกลูแคนที่บรรจุสารสกัดพริกเพื่อบรรเทาอาการปวด,

วริษฎา  ศิลาอ่อน

ทรงพร  จึงมั่นคง

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินในสารสกัดพริกและเจลพริก, ทรงพร จึงมั่นคง, วีระวุท กะชา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและซัลเฟตในน้ำดื่ม, ทรงพร จึงมั่นคง, แวว คงศิลา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของ citric acid และ sodium citrate,

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน อ.ทรงพร จึงมั่นคง อ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งยาเตรียมเฉพาะคราวของ Acertazolamide Furosemide และ Phenytoin รูปแบบยา, วริษฎา ศิิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนของ Acetazolamide, Furosemide และ Phenytoin , วริษฎา ศิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2553 การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, วิภาวี เสาหิน, ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   งบจังหวัด
2552 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี , ลักษณา เจริญใจ ทรงพร จึงมั่นคง   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2552 การวิเคราะห์ปริมาณไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง,

ทรงพร จึงมั่นคง

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2551 การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   งบประมาณแผ่นดิน
2551 การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, ทรงพร จึงมั่นคง   งบจังหวัด


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2013Accelerated stability testing of extemporaneous suspensions and reconstituted powder for suspensions of acetazolamide and furosemideIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2013การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริกIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2556การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนและผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์และยาฟูโรซีมายด์ ว. เภสัชศาสตร์อีสาน
2014การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลิน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียม ที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2019

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2010Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperaturePowder Technology

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2553ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์


บทความตีพิมพ์
 
2553เล่าเรื่อง PBL ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติhttp://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=459
2553เล่าเรื่อง PBL ตอนที่ 1 ภาคเตรียมการhttp://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=323


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2018

Teppitak T., Joralee V., Kaewamatawong R., Juengmunkong Z.

The Non-destructive Chemical Analysis Method Development of Turmeric Capsule

ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (17/03/2561)
2018

Siriporn Sriniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong and Rawiwun Kaewamatawong

Classification of Cinnamon stomachic mixture by NIR technique

ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (17/03/2561)
2018

Kitiya Kaiyafai, Chakhattrai Tapkeaw, Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong, Wipawee Saohin

Quantitative Analysis of L-dopa in Mucuna pruriens by High Performance Liquid Chromatography

ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (17/03/2561)
2011นายทรงพร จึงมั่นคงMethod Development and Determination of Heavy Metals in Shallot Samples from Srisaket Province Usingคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)
2011นายทรงพร จึงมั่นคงRice Bran Oil Nano Structure Lipid Carrier (NLC) for Improved Skin Hydrationคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2010นายทรงพร จึงมั่นคงProduction of 9-Hydroxycanthin-6-One From Root Culture of Eurycoma Longifolia Jack and Eurycoma Hamaคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (14/02/2553)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2013Srisakul Srisuk , Thanapan Chumchan , Zongporn Jungmankong, Tripetch Kanchanaphoom, Waraporn Putalun and Thaweesak  Juengwatanatrakul

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากลอยปลาไหลเผือกเล็กคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2012Atcharaporn Sombatphol, Yardrung Sairam, Zongporn Jungmankong, Waraporn Putalun, Thaweesak JuengwatanatrakulFactors Affecting the Accumulation of 9-hydroxycanthin-6-one in root cultures of Eurycoma longifoliคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012สาลินี ณ ระนอง, สิริลักษณ์ รักษ์รอด, วริษฎา ศิลาอ่อน, สาโรจน์ อ่อนละออ, ทรงพร จึงมั่นคงการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนของยา Acetazolamide และยา Furoseคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2011นายทรงพร จึงมั่นคงDevelopment of Test Kit for Quantitative Measuring of Total Hardness in Waterคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2019

Laksana Charoenchai, Zongporn Juengmunkong, ChitradeeLuprasong, Krisana Kraisintu

Determination of total curcuminoids content using spectrophotometer compared with near infrared spectroscopy (NIR)

Eastin Hotel, Makkasan,Bangkok, Thailand (08/03/2562)
2015Warisada Sila-on, Salinee Na-Ranong, Sirilak Rakrod, Sarote Ornlaor, Zongporn Joungmunkong

Development and validation of RP-HPLC method for determination of acetazolamide, furosemide and Shenyang Pharmaceutical University (26/11/2558)
2014Thaweesak Juengwatanatrakul,
Zongporn Juengmunkong,
Tripetch Kanchanapoom,
Waraporn Putalun
Effects of Media and Carbon Sources on Growth and Canthin-6-ones Accumulation in Hairy Root CulturesUniversity of Minho, Portugal (31/08/2557)
2012Weerawut Kacha, Songporn Juengmunkong, Waew Kongsila DEVELOPMENT OF pH INDICATOR STRIP FOR pH MEASURMENT OF WATER SAMPLEFaculty of Science, Chiang Mai University, Thailand (17/10/2555)
2011Zongporn JoungmunkongDevelopment and Validation of RPHPLC Method for Determination of Acetazolamide Furosemide and Phenytโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี (20/07/2554)
2010ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, ทรงพร จึงมั่นคงMethyl Jasmonate Enhanced 9-hydroxycanthin-6-one Production in Root Culture of Eurycoma longifolia JWoraburi Phuket Resort & Spa, Phuket, Thailand (06/05/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

Asst.Prof.Zongporn Juengmunkong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : zongporn.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623