ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2014 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2005 เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


การส่งสัญญานระดับเซลล์ในมะเร็ง การอักเสบผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

พิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์ 1, วริศรา ทิพย์คูนอก 1, วริษฏา ศิลาอ่อน 2, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 2*. การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์ PLGA เป็นสารก่อเจลหลัก. The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 2015; 11(5): 135-143.

ธีรดา อินทรสุข1, สราลี ศรัทธาพงษ์สกุล1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์1, ตันติมา กำลัง2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1 . การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ดจากเห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า. The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016The 8th Annual Conference of Northeast 2015; 11(5): 14-24.


Proceeding (International)

 Phaijit Sritananuwat1*, Buncha Yingngam2. Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb onmacrophage  differentiation. In: THE JSPS-NRCT FOLLOW-UP SEMINAR 2017 ​AND 33RD INTERNATIONAL ANNUAL MEETING IN PHARMACEUTICAL SCIENCES ​(JSPS-NRCT 2017 AND IAMPS 33); -0001 Nov 30; he Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand.. Thailand: ; 2017. p.5-8


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2017 Pleawkrathok T.1, Yamkasame N.1, Puapermpoonsiri U.2, Sila-on W.2, Sritananuwat P.3

The effects of Cleome viscosa extract on wound healing

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015 - 2016 ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GMB)
2015 - 2016 การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ชนิด macrophage ต่อความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 20th,2018


ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : phaijit.s@ubu.ac.th

โทร : +66045353632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190