ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2017 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2002 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1998 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2018 - 2019 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 - 2018 เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2010 - 2011 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2009 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2010 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2015 - ปัจจุบัน สมาชิก สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
1998 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาการพยาบาล

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. Gastrointestinal motility study in human and animal models

2. Brain-Gut hormones in metabolic control

3. Diabetic study in human and animal models

 ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Nipaporn Muangchan, Benjapa Khiewvan, Saimai Chatree, Kitchaya Pongwattanapakin, Nattinee Kunlaket, Traiphop Dokmai, Reawika Chaikomin. Riceberry rice (Oryza sativa L.) slows gastric emptying and improves the postprandial glycaemic response. Br J Nutr 2021; Epub ahead of print (Q1, Impact Factor 3.718): . link

Muangchan N, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Vongsopanagul N, Pongwattanapakin K, Chaikomin R.. 13C-acetic acid breath test monitoring of gastric emptying during disease progression in diabetic rats. Biol. Pharm Bull. 2017; 40: 1506-14. (Q2, IF 1.863). link

Lohsiriwat S, Puengna (Muangchan) N, Leelakusolvong S. Effect of caffeine on lower esophageal sphincter pressure in Thai healthy volunteers. Dis Esophagus 2006; 19: 183-86. (Q2, IF 2.65). link


Research Articles (National)

Nipaporn Muangchan, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Aphisit Srilapat, Thinadda Rodpai. Development and Evaluation of the Achievement of 2D Cartoon Animation Media to Enhance Knowledge about Hand, Foot And Mouth Disease for Pre-School Children, Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science 2021; 30(Suppl 3): S481-S490. link

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ, วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ, วนิดา ใจหมั่น, นิภาพร เมืองจันทร์ และ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2011; 6: 195-201.

นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข. ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011; 13: 68-74.

สุภารัตน์ คำแดง, ใจนุช กาญจนภู, นิภาพร เมืองจันทร์, ทรงพล สิทธิการค้า, อดุลศักดิ์ เหลาแหลม, วุฒิไกร วิลามาตร, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม. IJPS 2010; 6: 84-91.


Review Articles (National)

นิภาพร เมืองจันทร์. โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร: พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2011; 11: 485-494.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (National)

2022 Punyaporn Panomkaen, Chanita Ladkrathok, Saimai Chatree, Kanchana Suksri,Nipaporn Muangchan* Effect of germinated brown rice ingestion on plasma glucose, plasma insulin, and serum PYY in healthy adults The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 (NEPhReC-2022) The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University

Poster Presentation (International)

2015 Muangchan N, Lohsiriwat S, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Chaikomin R Alteration of gastric emptying in diabetic rats The 8th FAOPs Congress 2015 Centara Grand & Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand

Poster Presentation (National)

2020 Aphisit Srilapat, Thinadda Rodphai, Prasittichai Poonphol, Teeraporn Supaphan, Nipaporn Muangchan* Evaluation of the achievement of a cartoon animation teaching media to enhance knowledge of health behavior for school- aged children 5 to 14 years old in Ubon Ratchathani province The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 Ubon Ratchathani University

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2020 รางวัล ดีเยี่ยม (การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์) (โดย นักศึกษา) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (ระดับชาติ)
2019 รางวับบุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ (สาขา การบริการวิชาการฯ) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (ระดับชาติ)
2011 รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2021 - 2022 นิภาพร เมืองจันทร์, กาญจนา สุขศรี, บัญชา ยิ่งงาม การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่ไต งบประมาณแผ่นดินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
2020 - 2021 นิภาพร เมืองจันทร์, สายไหม ชาตรี, กาญจนา สุขศรี การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและความเต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าวกล้องงอก Fundamental Funds
2020 - 2021 นิภาพร เมืองจันทร์, กาญจนา สุขศรี, บัญชา ยิ่งงาม การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ ในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยลดการสะสมของอะไมลอยด์เพปไทด์ และป้องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้าแบบอะพอพโทซิส เงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
2019 - 2020 นิภาพร เมืองจันทร์ เรวิกา ไชยโกมินทร์ กิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน นัทธินี กุลเกษ ไตรภพ ดอกไม้ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 - 2019 เรวิกา ไชยโกมินทร์ นิภาพร เมืองจันทร์ เบญจาภา เขียวหวาน กิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน ไตรภพ ดอกไม้ ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ต่ออัตราการขนส่งอาหารจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลิน ระดับฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 และ glucose-dependent insulinotropic polypeptide ในเลือดหลังมื้ออาหาร เปรียบเทียบกับข้าวขาว ในอาสาสมัครคนไทย ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 28th,2022


ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : nipaporn.m@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3623

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190