ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2006)


ตำแหน่งบริหาร


2564-2566ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmaceutical care/clinical pharmacy


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2564 ความสัมพันธ์ของการสร้างไบโอฟิล์มและการดื้อยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2564 การวิเคราะห์ยีน ERG11 ของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2564 ความสัมพันธ์ระหว่างยีนดื้อยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ carbapenem resistance Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อ.ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ทวนธน บุญลือ อ.ประสิทธิชัย พูลผล   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

Dr.Saksakol Paratsaphan

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : saksakol.p@ubu.ac.th

Tel : 045353617