ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2006)


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmaceutical care/clinical pharmacy


ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

Dr.Saksakol Paratsaphan

ตำแหน่ง : อาจารย์อาจารย์

Email : saksakol.p@ubu.ac.th

Tel : 045353632