ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2013 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย, ประเทศไทย
2011 , ประเทศสหรัฐอเมริกา
2006 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2016 - 2016 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขาโลหิตวิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Chan A, Saeteaw M, Chui WK, Lee JYC. Perceptions of pharmacy students and pharmacists on SOAP note education and utility in pharmacy practice. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 2016; 8: 77-82.

Saeteaw M, Johns J, Johns NP, Subongkot S. Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, 3 orange, or banana by healthy male volunteers. J Pineal Res 2013; 55: 58-64.

Johns NP, Johns J, Porasuphatana S, Plaimee P, Sae-Teaw M. Dietary intake of melatonin from tropical fruit altered urinary excretion of 6-sulfatoxymelatonin in healthy volunteers. J Agric Food Chem 2013; 61: 913-919.

Teo YL, Saetaew M, Chanthawong S, Yap YS, Chan EC, Ho HK, et al. Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib: clinical and in vitro evidence. Breast Cancer Res Treat 2012; 133: 703-711.


Book

มานิตย์ แซ่เตียว และ สุธาร จันทะวงศ์. สุภัสร์ สุบงกช editor. เภสัชกรรมปฏิบัติในโรคมะเร็ง. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2013.


Chapter in a book

มานิตย์ แซ่เตียว และ สุธาร จันทะวงศ์. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย. In: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, และ จตุพร ทองอิ่ม editors. ตำราเภสัชกรครอบครัว Textbook of family pharmacist. กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชน จำกัด; 2014. p.903-926


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2017 ภารดี ชานุบาล1, มานิตย์ แซ่เตียว2, วรรณพร วัฒนะวงษ์1 , ณภัทร์กมล เกตุปลั่ง3  และ ศศิกร อุตรวิเศษ3

การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Cisplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

งานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 นนทิกุล ผาสุกมูล1, มานิตย์ แซ่เตียว2 วรรณพร วัฒนะวงษ์1, พิชญนันท์ จันทรา3* และวรีรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว3

การศึกษาสัดส่วนและร้อยละการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะ febrile neutropenia ณ หอผ

งานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 Manit Saeteaw, Wannaporn Wattanawong, Rutdakorn Nuntapanich, Arunthida Nokpej The evaluate of a response and an adverse event of oral chemotherapy in chronic myeloid leukemia The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Poster Presentation (National)

2016 S. Subongkot.1, M. Sae-teaw. 2*

Oncology Pharmacy Career Advancement Program in Thailand

Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress 2016 นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 Manit Sae-teaw A retrospective cohort study of malnutrition on cancer patient who treated with CCRT at Ubonratchath The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy โรงแรม Ambassador


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 20th,2018


มานิตย์ แซ่เตียว

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : manit_tee@hotmail.com

โทร : +660885805125

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190