ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2007 Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
1998 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1996 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 - 2019 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2015 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2010 - 2011 รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2010 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2009 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


1996 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Teaching Areas:

Biochemistry and molecular biology; biotechnology; genetics.  

Research Interests:

Cloning, expression, characterization and purification of recombinant proteins; protein structure determination; protein and amino acid separation and analysis, enzyme activity and assays.  ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Shankar S, Singh TR, Fandy TE, Luetrakul T, Ross DD, Srivastava RK. Interactive effects of histone deacetylase inhibitors and TRAIL on apoptosis in human leukemia cells: Involvement of both death receptor and mitochondrial pathways. International Journal of Molecular Medicine 2005; 16(6): 1125-1138. link


Research Articles (National)

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, Atsapim C, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of Effect of Amomum villosum and Other 5 Thai Herbal Crude Extracts on Rat Liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 258-266. link


Proceeding (International)

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity. In: xxx editor. The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018); 2018 May 23; Songkhla, Thailand. Songkhla: xxx; 2018. p.252-253


Proceeding (National)

Leelamanit W, Luetrakul T. Anti-HIV proteins from two varieties of Momordica charantia cultivated in Thailand. In: Proceeding of the International Bioscience Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference; 2014 Sep 29; Phuket, Thailand. Songkla: Prince of Songkla University; 2014. p.313-4


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2010 Taura F, Luetrakul T, Shoyama Y Molecular characterization of polyketide synthases from Ginkgo biloba 7th Tannin Conference (Presymposium) and 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research Berlin, Germany


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 12th,2019


ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : thitidaj.l@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3622

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190