ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2007 Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) Kyushu University, Japan
1998 Master of Pharmacy (Biochemistry) Mahidol University, Thailand
1996 Bachelor of Pharmacy Khon Kaen University, Thailand

Administrative Duties


2019- present Vice President for Planning and Organizational Quality Development Ubon Ratchathani University
2016- 2019 Associate Dean for Planing and Information Technology Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU
2013- 2015 Associate Dean for Quality Assurance and Information Technology Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU
2011- 2013 Associate Dean for Quality Assurance and Information Technology Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU
2010- 2011 Acting for Assistant Dean for Educational Quality Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU
2009- 2010 Assistant Dean for Educational Quality Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU
2007- 2009 Assistant Dean for Educational Quality Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU

Professional Affiliation / Membership


1996- present Member The Pharmacy Council of Thailand

Areas of Expertise


Teaching Areas:

Biochemistry and molecular biology; biotechnology; genetics.  

Research Interests:

Cloning, expression, characterization and purification of recombinant proteins; protein structure determination; protein and amino acid separation and analysis, enzyme activity and assays.  PublicationsResearch Articles (International)

Shankar S, Singh TR, Fandy TE, Luetrakul T, Ross DD, Srivastava RK. Interactive effects of histone deacetylase inhibitors and TRAIL on apoptosis in human leukemia cells: Involvement of both death receptor and mitochondrial pathways. International Journal of Molecular Medicine 2005; 16(6): 1125-1138. link


Research Articles (National)

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, Atsapim C, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of Effect of Amomum villosum and Other 5 Thai Herbal Crude Extracts on Rat Liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 258-266. link


Proceeding (International)

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity. In: xxx editor. The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018); 2018 May 23; Songkhla, Thailand. Songkhla: xxx; 2018. p.252-253


Proceeding (National)

Leelamanit W, Luetrakul T. Anti-HIV proteins from two varieties of Momordica charantia cultivated in Thailand. In: Proceeding of the International Bioscience Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference; 2014 Sep 29; Phuket, Thailand. Songkla: Prince of Songkla University; 2014. p.313-4


PresentationPoster Presentation (International)

2010 Taura F, Luetrakul T, Shoyama Y Molecular characterization of polyketide synthases from Ginkgo biloba 7th Tannin Conference (Presymposium) and 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research Berlin, Germany


Latest update


June 12th,2019


Thitidaj Luetrakul, Ph.D.

Lecturer

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Biopharmacy

Email : thitidaj.l@ubu.ac.th

Tel : +66-0-4535-3622

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand