ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2018 Board Certified Critical Care Pharmacist Board of Pharmacy Specialties, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2017 Postgraduate Year Two Critical Care Pharmacy Residency University of Arizona, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2016 Postgraduate Year One Pharmacy Residency University of Arizona, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2016 Board Certified Pharmacotherapy Specialist Board of Pharmacy Specialties, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2015 Doctor of Pharmacy University of Maryland Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2007 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


  • Critical Care Pharmacy
  • Nutrition Support


ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Areerut Leelathanalerk, PharmD, Wannisa Dongtai, PharmD, Yvonne Huckleberry, PharmD, Brian Kopp, PharmD, John Bloom, MD, Joseph Alpert, MD. Evaluation of Deprescribing Amiodarone After New-Onset Atrial Fibrillation in Critical Illness. The American Journal of Medicine 2017; 130(7): 864-866. link


Research Articles (National)

พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ. การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. ไทยไภษัชยนิพนธ์ 2021; 16(2): 71-81.


Chapter in a book

. . In: วันนิศา ดงใต้ editor. Long term pharmaceutical care in specialized patients= what do we need to concern?. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 11th,2022


อาจารย์วันนิศา ดงใต้

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : wannisa.d@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3622

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190