ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (2007)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1997)


ตำแหน่งบริหาร


2564-2565หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2563-2564เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2560-2562รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2558-2560รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2557-2558รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2553-2557ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2551-2553รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2550-2551ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


สาขาเชี่ยวชาญ

Molecular Biology, Plant protein purificationทุนวิจัยที่ได้รับ

2556 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี
ดร.จันทนา บุญยะรัตน์
ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล
ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

  สกว.
2554 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   วช.


บทความตีพิมพ์
 
2554ประโยชน์ทางโภชนาการของฟักข้าวเภสัชศาสตร์
2554ฤทธิ์ทางชีววิทยาของโปรตีนในฟักข้าวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

Dr.Juthamas Hongthong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : juthamas.c@ubu.ac.th

Tel : 045353623