ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2007 Ph.D. Pharmaceutical Sciences Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
2001 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1999 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2012 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2016 - ปัจจุบัน อนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายการศึกษาและวิจัย โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ”เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2016 - ปัจจุบัน กรรมการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
2012 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2017 รองประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. Quality control of secondary metabolites by immunoassay

2. Phytochemistry and bioassay

3. Plant tissue cultureผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Yusakul G, Sakamoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S. . Preparation and application of a monoclonal antibody against the isoflavone glycoside daidzin using a mannich reaction-derived hapten conjugate. Phytochemical Analysis 2016; 27(1): 81-88.

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Yusakul G, Putalun W. . Chromene stability= The most potent estrogenic compounds in White Kwao Krua (Pueraria candollei var mirifica) crude extract.. Journal of Functional Foods 2015; 19: 269-277.

Yusakul G, Udomsin O, Tanaka H, Morimoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W. Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth.. Luminescence 2015; 30(5): 568-75.

Tassanawat P, Putalun W, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H.. Production of Polyclonal Antibody Against Madecassoside and Development of Immunoassay Methods for Analysis of Triterpene Glycosides in Centella asiatica.. Phytochem Analysis 2013; 24(3): 256-62.

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin,Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. Highly selective and sensitive determination of deoxymiroestrol using apolyclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay. Talanta 2013; 114: 73-78.

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. High performance enzyme-linked immunosorbent assay for determination of miroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei. Analytica Chimica Acta 2013; 785(27): 104-110.

Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun and Thaweesak Juengwattanatrakul . Inhibitory Potentials of Five Phytoestrogens from  Pueraria candollei  var. mirifica on CYP1A1 and CYP1A2 Proteins in Mouse Liver Microsomes and  in silico . Journal of Applied Biopharm aceutics and Pharmacokinetics 2013; 1: 5-11.

Seiichi SakamotoWaraporn PutalunBenyakan PongkitwitoonThaweesak Juengwatanatrakul Yukihiro ShoyamaHiroyuki TanakaSatoshi Morimoto. Modulation of plumbagin production in Plumbago zeylanica using a single-chain variable fragment antibody against plumbagin.. Plant Cell Report 2012; 31(1): 103-110.

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K.. Bimodal action of miroestrol and deoxymiroestrol, phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica, on hepatic CYP2B9 and CYP1A2 expressions and antilipid peroxidation in mice. Nutrition Research 2012; 32(1): 45-51.

Patcharin Tassanawat, Waraporn Putalun, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka.. Development of Anti-Asiaticoside Polyclonal Antibody-Based Immunoassay and Applications for Centella asiatica Products and Human Serum. Food Analytical Methods 2012; 5(6): 1320–1327.

Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.. Preparation of a Single-Chain Variable Fragment and a Recombinant Antigen-Binding Fragment against the Anti-Malarial Drugs, Artemisinin and Artesunate, and Their Application in an ELISA.. Anal Chem. 2012; 84(4): 2002-2008.

Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun , Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto. A rapid one-step immunochromatographic assay for the detection of asiaticoside. J Nat Med 2012; 66(2): 279-83.

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwattanatrakul, Kanokwan Jarukamjorn, and Waraporn Putalun. Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid accumulation in callus and cell suspension cultures of Pueraria candollei var. mirifica. Acta Physiologiae Plantarum 2012; 34(3): 1093-1100.

Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K.. Suppression of BSEP and MRP2 in mouse liver by miroestrol and deoxymiroestrol isolated from Pueraria candollei.. Phytomedicine 2012; 19(14): 1332-5.

Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Morinaga O, Juengwatanatrakul T, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.. Single-chain variable fragment antibody against ginsenoside Re as an effective tool for the determination of ginsenosides in various ginsengs.. Journal of Natural Medicine. 2011; 65: 24-30.

Juengwatanatrakul T, Sritularak B, Amornnopparattanakul P, Tassanawat P, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S.. Preparation of a specific monoclonal antibody to asiaticoside for the development of an enzyme-linked immunosorbent assay.. ANALYST 2011; 136(5): 1013-1017.

Yusakul G, Putalun W, Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Chaichantipyuth C.. Comparative analysis of the chemical constituents of two varieties of Pueraria candollei.. Fitoterapia 2011; 82: 203-7.

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K. Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol.. Fitoterapia. 2011; 82(8): 1185-9.

Juengwatanatrakul ThaweesakSakamoto SeiichiTanaka HiroyukiPutalun Waraporn. Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro culture of Drosera indica L.. J. Med. Plants Res. 2011; 5(19): 4949-4953.

Putalun W, Udomsin O, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Tanaka H.. Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation. Biotechnology Letters 2010; 32(5): 721-724.


Review Articles (International)

Tanaka H, Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, De-Eknamkul W, Matangkasombut O, Shoyama Y and Morimoto S.. Immunochemical Analysis of the Antimalarial Drugs Artemisinin and Artesunate. Antibodies 2012; 1(3): 273-283.


Review Articles (National)

Thaweesak Juengwatanatrakul. Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy. Isan J. Pharm. Sci. 2011; 7(3): 1-13.


Proceeding (International)

Yukihiro Shoyama, Osamu Morinaga, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka. New strategy for the analysis of traditional Chinese medicine using monoclonal antibodies. In: The 2nd Sino-Thai International Conference; 2007 Dec 2; Khon Kaen, Thailand. Khon Kaen, Thailand: ; 2017. p.35-39

Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak Juengwatanatrakul. Antioxidant and antityrosinase activity of Uvaria siamensis. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.122-123

Kanokwan Jarukamjorn, Benedikt Giessrigl, Walter Jaeger, Georg Krupitza, Thaweesak Juengwatanatrakul, and Waraporn Putalun. Impact of major isoflavonoids from Pueraria candollei on drug metabolizing enzyme activity in brea. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.161-162

Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul. Sennoside A production in transgenic callus of Cassia alata. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.297-298

Thaweesak Juengwatanatrakul, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun, and Hiroyuki Tanaka. Production and characterization of monoclonal antibody against asiaticoside. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.311-312

Patcharin Tassanawat, Gorawit Yusakul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, and Waraporn Putalun. Production and characterization of polyclonal antibody against madecassoside. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.313-314

Jarukamjorn K, Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. Modulation of Hepatic Cytochrome P450s and Lipid Peroxidation by Miroestrol in Mouse. In: The 4th APISSX2011; 2011 Apr 22; Taiwan. : ; 2011. p.5-10

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Kanokwan Jarukamjorn. Modulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol. In: The 4th Sino-Thai International Conference; 2010 Jul 11; Khon Kaen, Thailand. : ; 2010. p.275-279

Patcharin Tassanawat, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun. Production and characterization of polyclonal antibody against asiaticoside. In: The 4th Sino-Thai International Conference; 2010 Jul 11; Khon Kaen, Thailand. : ; 2010. p.269-274


Proceeding (National)

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrol in Pueraria candollei Associated. In: The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013; 2013 Feb 12; Khon Kaen, Thailand. : ; 2013. p.137-140

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica ha. In: The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012; 2012 Feb 12; Thailand. : ; 2012. p.219-225


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2012 Udomsuk L, Putalun W, Juengwatanatrakul T, Jarukamjorn K Biological evaluation of deoxymiroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei var. mi The 4 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011 Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul Determination of Sennoside A in Callus of Genus Cassia The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak Juengwatanatrakul ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS AND CYATHOSTEMA ARGENTEUM The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Oral Presentation (National)

2011 Udomsuk L, Putalun W, Juenwatanatrakul T, Jarukamjorn K Biological Activities of Miroestrol and Deoxymiroestrol, Highly Active Phytoestrogens, from The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences" Advancing Pharmacy for Asean Community" Arnoma Hotel, Bangkok
2011 Jarukamjorn K, Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W. Modulation of Hepatic Cytochrome P450s and Lipid Peroxidation by Miroestrol in Mouse. The 4th APISSX2011 "Bridging Drug Research to Regulatory Approual" National Cheng Kung University (NCKU), Tainan City, China.
2010 Naratip Udomchawee, Pacharapong Chomthong, Tawin Thianwan, Zongporn Jungmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul Production of 9-Hydroxycanthin-6-One From Root Culture of Eurycoma Longifolia Jack and Eurycoma Hama The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010 Pawita Tupcheen, Kawalin Raksasorn, Maytaya Rangubpan,Thaweesak Juengwatanatrakul PRODUCTION OF PLUMBAGIN FROM IN VITRO DROSERA INDICA L. The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Poster Presentation (International)

2014 Kanokwan Jarukamjorn, Warunya Chatuphonprasert, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul Inhibitory potential of miroestrol on CYP1A protein in mouse liver microsomes and in silico The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 กิติยา บุญยู้, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วงศ์วิวัฒน์ ทํศนียกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล Validation method of brazilin analysis by HPLC and anti Propionibacterium acnes (P. acnes) activity การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2013 ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากลอยปลาไหลเผือกเล็ก การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2013 กรวิทย์ อยู่สกุลทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลชัยโย ชัยชาญทิพยุทธฮิโรยูกิ ทะนะกะวราภรณ์ ภูตะลุน                       Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrol in Pueraria candollei Associated การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2012 Atcharaporn Sombatphol, Yardrung Sairam, Zongporn Jungmankong, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul Factors Affecting the Accumulation of 9-hydroxycanthin-6-one in root cultures of Eurycoma longifoli The 4 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012 Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun W Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica ha The 4 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล , ประมุข เพ็ญสุต, ฉัตรทอง เจือจันทร์ และศันสนีย์ ชวนะกุล ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร บริเวณแนวป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ” โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพ

Poster Presentation (National)

2014 Gorawit Yusakul, Orapin Udomsuk, Hiroyuki Tanaka, Satashi Morimoto, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminascence detection for stanadardization of mi GA 2014 Portugal
2014 Thaweesak Juengwatanatrakul, Zongporn Jungmankong, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun Effects of Media and Carbon Sources on Growth and Canthin-6-ones Accumulation in Hairy Root Cultures GA 2014 Portugal
2012 Putalun W, Tassanawat P, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H PRODUCTION OF ANTI-MADECASSOSIDE POLYCLONAL ANTIBODY AND ITS AP PLICATION FOR QUALITY CONTROL OF CE THE XVI INTERNATIONAL CONGRESS "PHYTOPHARM 2012" St-Petersburg, Russia
2012 Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assay THE XVI INTERNATIONAL CONGRESS "PHYTOPHARM 2012" St-Petersburg, Russia
2011 Tassanawat P, Komaikul J, Sritularak B, Juengwatanatrakul T,Tanaka H, Putalun W The Application of Polyclonal Antibody Against Asiaticoside to Determine Asiaticoside in Centella as AIMECS11_8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science" KEIO PLAZA HOTEL, TOKYO
2011 Development of an enzyme-linked immunosorbent assay using monoclonal antibody against asiaticoside 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research Turkey
2010 Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak Juengwatanatrakul ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 Kanokwan Jarukamjorn, Benedikt Giessrigl, Walter Jaeger, Georg Krupitza, Thaweesak Juengwatanatrakul, and Waraporn Putalun IMPACT OF MAJOR ISOFLAVONOIDS FROM PUERARIA CANDOLLEI ON DRUG METABOLIZING ENZYME ACTIVITY IN BRE The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul SENNOSIDE A PRODUCTION IN TRANSGENIC CALLUS OF CASSIA ALATA The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 Thaweesak Juengwatanatrakul, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun, and Hiroyuki Tanaka PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST ASIATICOSIDE The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 Patcharin Tassanawat, Gorawit Yusakul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, and Waraporn Putalun PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF POLYCLONAL ANTIBODY AGAINST MADECASSOSIDE The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 Patcharin Tassanawat Jukrapun Komaikul Boonchoo Sritularak Thaweesak Juengwatanatrakul Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun Production and characterization of polyclonal antibody against asiaticoside 2010-07-12T00:00:00+07:00 Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel
2010 Latiporn Udomsuk Thaweesak Juengwatanatrakul Waraporn Putalun Kanokwan Jarekamjorn Modulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol 2010-07-12T00:00:00+07:00 Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel
2010 Thaweesak Juengwatanatrakul Methyl Jasmonate Enhanced 9-hydroxycanthin-6-one Production in Root Culture of Eurycoma longifolia J The 1st Current Drug Development International Conference (1st CDD) วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต
2010 Thaweesak Juengwatanatrakul Enhanced Plumbagin Production from in vitro cultures of Drosera indica L. by Elicitation The 1st Current Drug Development International Conference (1st CDD) วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต
2010 Thaweesak Juengwatanatrakul Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation The 1st Current Drug Development International Conference (1st CDD) วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต
-0001 Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assay the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) Institute of Experimental Medicine of the North West Branch of the Russian Academy of Medical Siences, Russia
-0001 Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assay The Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) Institute of Experimental Medicine of the North West Branch of the Russian Academy of Medical Siences - Russia


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017 - 2018 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 - 2017 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี
2016 - 2017 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง
2016 - 2017 การเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ให้อยู่ในรูปผงแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
2016 - 2019 Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand
2016 - 2017 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นติ้วเกลี้ยงและติ้ว
2015 - 2015 พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
2015 - 2015 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทุติยภูมิจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกเล็ก
2015 - 2016 การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อสาร กลุ่มแคนทีน-6-โอน แอลคาลอยด์ และควาสสินอยด์เพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรปลาไหลเผือก
2015 - 2016 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากมะหาด
2014 - 2015 การคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก
2014 - 2016 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน
2011 - 2012 การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก
2010 - 2011 การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว
2010 - 2011 ไม โรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะข
2009 - 2012 ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
2009 - 2010 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2008 - 2009 การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 2nd,2018


ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

Email : thaweesakj@gmail.com

โทร : +66-0-4535-3618

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190