ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2007 Doctor of Philosophy (Pharmacy Health Care Administration) University of Florida, United States
1997 Master of Science in Pharmacy (Hospital Pharmacy) Mahidol University, Thailand
1992 Bachelor of Pharmacy Mahidol University, Thailand

Administrative Duties


2011- 2013 Associate Dean in Planning and Research Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2011- 2013 Associate Dean in Planning and Research Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2009- 2010 Associate Dean in Planning and Research Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2008- 2009 Department Chairman Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2001- 2002 Department Chairman Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
1999- 2001 Department Chairman Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Areas of Expertise


  1. Pharmacoepidemiology with methodological issues
  2. Longitudinal research design
  3. Instrumental development with Rasch analysis


PresentationOral Presentation (International)

2015 Sawaeng Watcharathanakij1*, Chris Prompunya1, Ratchapon Prabpayak1 Electronic health record adoption in accredited community pharmacies in Thailand The 7th Annual Northeast Pharmacy Conference 2015 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Oral Presentation (National)

2016 Sawaeng Watcharathanakij, Aporn Jaturapattarawong

Risks Associated with Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-Year Follow-Up Study

26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Bitec

Poster Presentation (International)

2017 กมลธิดา เหล่าบุตรสา*, สัมมนา มูลสาร2, แสวง วัชระธนกิจ3, สุเพียร โภคทิพย์4  

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการรับรู้พลังอำนาจการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา และต

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Researchฃ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์1, วราลี ลิตา1, ลิขิต ผลดี2, พีรวัฒน์ จินาทองไทย3, แสวง วัชระธนกิจ3

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 สริญญา นาคดี1, สุวพีร์ มนตรีโพธิ์1, ธนัฎชา สองเมือง2, แสวง วัชระธนกิจ3 และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย3*

อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด จาก ADRs System โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์1, วราลี ลิตา1, ลิขิต ผลดี2, พีรวัฒน์ จินาทองไทย3, แสวง วัชระธนกิจ3

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 ชนิสรา ศรีทาสร้อย1, ศิริวรรณ วันหลัง1,ลิขิต ผลดี2,สัมมนา มูลสาร3,แสวง วัชระธนกิจ4

การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Simvastatin ในโรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 ตรีเทพ  ปัณณวัฒน์สกุล  พิชญา  อิ่มสำอางค์ สัมมนา  มูลสาร  วิภาวี  เสาหิน  และแสวง  วัชระธนกิจตรีเทพ  ปัณณวัฒน์สกุล  พิชญา  อิ่มสำอางค์ สัมมนา  มูลสาร  วิภาวี  เสาหิน  และแสวง  วัชระธนกิจ มุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้แทนยา ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2014 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
2013 ทวีศักดิ์ ขำพุก  อารยา วิฑิตพงษ์วนิช  เอกพล เอกเศวตอนันต์  ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์**  อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย*  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ* ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The 5th Annual Northeast Pharmacy Conference คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2012 Sawaeng Watcharathanakij*, Tatdao Chomtrikup, Sirijutamart Popoo, Vatcharin Thiamsuwan Detection of Post-dispensing Errors at Out-patient Pharmacy Department, Buriram Hospital งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์อีสานครั้งที่ 4 ขอนแก่น
2009 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Development of Medication Adherence Questionnaire for Patients wit Hypertension The 5th Pharmacy Congress ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
2009 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ แน้วโน้มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมได้ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย กรุงแทพฯ

Poster Presentation (National)

2017 แสวง วัชระธนกิจ

Undetectable potential drug interactions from different medical encounters from automatic drug in

Asian Conference on Clinical Pharmacy Indonesia
2015 PREDICTION OF WEIGHT GAIN IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS RECEIVING ATYPICAL ANTIPSYCHOTIC AGENTS The ISPE's 9th ACPE Bangkok
2012 แสวง วัชระธนกิจ Effect of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetes Mellitus 17th International Social Pharmacy Workshop ภูเก็ต
2011 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Teaching Pharmacoeconomics by Student-centered Learning Approach and Concept Mapping US-Thai Consortium 2011 ภูเก็ต
-0001 The 17th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP17), Unity in Diversity and the Standardisat Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga Yogyakarta, Indonesia


Research grants


2013- 2015 แสวง วัชระธนกิจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยา ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2011- 2012 เฉลิมศรี ภุมมางกูร, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา, พยอม สุขเอนกนันท์, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, หนึ่งฤทัย สุกใส, แสวง วัชระธนกิจ, พีรยา สมสะอาดและวราวุธ เสริมสินศิริ การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน
2010- 2011 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Rasch Analysis of Statistics Test Items


Supervision - Post Graduate Level


2016 นางวาสนา ภูมีคำ Development of Shared Decision Making Questionnaire for Health Promotion Planning in Primacy Care Master of Science Program in Health Service Management
2009 นางสาวดวงเดือน ตั้งวันเจริญ Complications affecting quality of life of diabetic patients at Nhongharn hospital, Udonthani. Master of Science Program in Health Service Management
2009 Usaneepon Virunvanich Diabetic Patients' Preferences of Home Health Care by Multi-Professional Team: a Case Study of Primacy Care Unit at Dr. Hann Hos Master of Science Program in Health Service Management


Latest update


February 27th,2018


Sawaeng Watcharathanakij

Assistant Professor

Pharmacy Practice

0

Email : sawaeng.w@ubu.ac.th

Tel : 6645353616

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand