ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2008 Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
2000 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1997 เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - 2022 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
2016 - 2017 เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
2015 - 2015 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
2013 - 2015 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
2011 - 2013 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
2001 - 2003 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

สาขาความเชี่ยวชาญ


Clinical pharmacy, Pharmacotherapy, Pharmacokinetics, Clinical Pharmacokinetics, Pharmacogeneticsผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul. Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application. J Int Dent Med Res 2018; 11(2): 383-389.

Suwannakul S, Ieiri I, Kimura M, Kawabata K, Kusuhara H, Hirota T, Irie S, Sugiyama Y, Higuchi S. Pharmacokinetic interaction between pravastatin and olmesartan in relation to SLCO1B1 polymorphism.. J Hum Genet 2008; 53(10): 899-904.

Ieiri I, Suwannakul S, Maeda K, Uchimaru H, Hashimoto K, Kimura M, Fujino H, Hirano M, Kusuhara H, Irie S, Higuchi S, Sugiyama Y. SLCO1B1 (OATP1B1, an uptake transporter) and ABCG2 (BCRP, an efflux transporter) variant alleles and pharmacokinetics of pitavastatin in healthy volunteers.. Clin Pharmacol Ther 2007; 82(5): 541-7.


Research Articles (National)

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(4): in progress.

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, AtsapimC, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of effect of Amomum villosum and other 5 Thai hearbal crude extracts of rat liver CYP3A4 enzyme activities in-vitro. IJPS 2017; 13(1): 258-266.

Sripon T, Kesama B, Suwannakul S, Chaksupa N, Phattarabenjapol S. The use of glutathione for whitening skin among Ubon Ratchathani University students according to the theory of planned behavior.. IJPS 2016; 11(5): 171-178.

Suwannakul S, Buasai S, Rattanadaoruang S, Yooyen W, Pomsuwan C, Kanchanawongsa J, Khumsikiew J, Sethabouppha B.. Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of Ubon Ratchathani university in using services from Ubon Ratchthani university drug store. IJPS 2015; 11(1): 197-212.

Sethabouppha B, Chanluang S, Lam LH, Suwannakul S. Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity. Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology 2015; 3(17): 28-32.

Sethabouppha B, Suwannakul S, Poeaknapo C, Promcharoen N, Wongthatam M, Saohin W. Quality of ranitidine tablets available in some parts of Thailand. Journal of Health Science 2003; 12(1): 75-80.


Proceeding (International)

Benjabhorn Sethabouppha, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul, Pannarat Akanitapichat, Wipawee Saohin. Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement.. In: The 6th International Conference on Current Drug Development 2020 (CDD).; 2020 Jul 22; Songkhla, Thailand. : ; 2020. p.

Suwannakul S, Kumpangngam N, Panprom S, Watcharathanakij S, Sethabouppha B. Survey study of herbal medicine used in out-patients of Prasrimahabhodi psychiatric hospital, Thailand. In: The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Advancing Pharmacy for ASEAN Community; 2011 Dec 14; Mahidol University, Bangkok, Thailand. Bangkok: ; 2011. p.255-7

Sethabouppha B, Sappayanon B, Chinwuthiwong T, Polsombut T, Suwannakul S. Preliminary screening test for the effect of five Thai herbal extracts on rat CYP3A4 enzyme activity in vitro. In: The 6th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharma Indochina VI: The Development of Indochina Pharmacy in the Context of Global Economic Recession; 2009 Dec 15; Hue, Vietnam. Hue: ; 2009. p.492-5


Proceeding (National)

สุทธาสินี สุวรรณกุล, ณัฐกฤตา สาระ, ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์, สุนิสา คำเขื่อนแก้ว,ฐิติเดช ลือตระกูล, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา . ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาวต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู. In: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ editor. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13; 2019 Jul 11; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2019. p.163-167


Book

สุทธาสินี สุวรรณกุล, ทวนธน บุญลือ, ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์, ฑิภาดา สามสีทอง, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว. อุไรวรรณ อกนิตย์, ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์, ทวนธน บุญลือ editors. Rational Drug Use in Geriatrics การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ. 1st ed. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2020.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2012 Sethabouppha B, Suwannakul S, Saohin W, Watcharathanakij S Attitude of final year pharmacy students toward community pharmacy rotation The 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Phuket, Thailand
2011 Suwannakul S, Kumpangngam N, Panprom S, Watcharathanakij S, Sethabouppha B Survey study of herbal medicine used in out-patients of Prasrimahabhodi psychiatric hospital, Thailand The 7th IndochinaConference on Pharmaceutical Sciences: Advancing Pharmacy for ASEAN Pharmacy Mahidol University, Bangkok, Thailand
2011 Sethabouppha B, Sangthong S, Treenert A, Silaket P, Thitayarak P, Suwannakul S Inhibitory effect of Jan-Dang (Dracaena lourieriGagnep.) extracts on CYP3A4 activity in-vitro. The first International UBU Pharmacy conference Grand Sunee Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2002 Suwannakul S, Sathirakul K, Vibhagoo A, and Wananukul W. Pharmacokinetic study of cefdinir in healthy Thai volunteers British Pharmaceutical Conference 2002 Manchester, UK

Poster Presentation (National)

2018 Prakayfa Klindokput, Hongfah Jitsaeng, Nattaphon Moonsri, Oranuch Thanaketpaisan, Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul Effect of navy bean and other 5 Thai herbal ethanolic crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activit The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2017 สุทธาสินี สุวรรณกุล, วิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย, นภัสสร สาราญใจ, วิริยา ยศสุพรหม, ชนิดา อัศพิมพ์, ฐิติเดช ลือตระกูล, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ฤทธิ์ในการยับยั้งของสารสกัดเร่วและสมุนไพรไทยอื่นอีก 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนู 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2015 Suwannakul S, Buasai S, Rattanadaoruang S, Yooyen W, Pomsuwan C, Kanchanawongsa J, Khumsikiew J, Sethabouppha B Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of UbonRatchathani University in using services from UbonRatchthani University drug store The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
2014 Sitthiram S, Booncharoen C, Cheabkor P, Suwannakul S, Sethabouppha B In vitro screening test of Holy Basil and other 3 Thai vegetable alcoholic extracts on rat CYP3A4 enzyme activity The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014; 2 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2014 Janpirak D, Leeprakon S, Suwannakul S, Sethabouppha B Screening test of 5 Thai vegetable alcoholic extracts on rat CYP2D6 enzyme activity in-vitro The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
2013 Jensirithirapa P, Jaikwang P, Thipsena A, Suwannakul S, Sethabouppha B Inhibitory effect of Wan-Kab-Hoy (Tradescantiaspathacea Swartz) extracts on CYP3A4 activity in-vitro The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
2013 Sara N, Kesttritip T, Kamkhuenkeaw S, Suwannakul S, Sethabouppha B Preliminary screening test for the effect of Plu-Kaow crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activity in-vitro The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Mahasarakham University, Mahasarakham University, Thailand
2012 Suwannakul S, Silaket P, Thitayarak P, Sangthong S, Treenert A, Sethabouppha B Inhibitory Effect of Kote-Kraduke (Saussurea Iappa C.B.Clake) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitro The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 Khon kaen University, Khon Kaen, Thailand
2011 Thitayarak P, Silaket P, Sangthong S, Treenert A, Suwannakul S, Sethabouppha B Inhibitory effect of Tien-kwaw (Lawsoniainermis L.) extracts on CYP3A4 activity in-vitro. The 3nd Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2011 Ubon Ratchathai University, Ubon Ratchathani, Thailand


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 17th,2022


ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : suttasinee.s@ubu.ac.th

โทร : 045353630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190