ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2003 Ph.D. Medicinal and Natural Product Chemistry University of Iowa, United States
1995 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ ,

Administrative Duties


2016- 2017 เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2015- 2015 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
2014- 2015 เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Professional Affiliation / Membership


2016- 2016 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพและความงาม
2013- 2013 คณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเยียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2013- 2013 คณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเยียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2012- 2012 คณะทำงานคัดเลือกและพัฒนาข้อสอบสภาเภสัชกรรม 2555
2011- 2011 คณะทำงานคัดเลือกและพัฒนาข้อสอบสภาเภสัชกรรม 2554
2010- 2010 คณะทำงานคัดเลือกและพัฒนาข้อสอบสภาเภสัชกรรม 2553

Areas of Expertise


Analytical chemistry

Mass spectrometryPublicationsResearch Articles (International)

C. Thanawiroon, K.G. Rice, R.J. Linhardt. LC/MS Sequencing of Highly Sulfated Heparin-Derived Oligosaccharides. The Journal of Biological Chemistry 2004; 279: 2608-2615.


Research Articles (National)

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล. การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2013; 2: 6-13.


Proceeding (National)

charuwan thanawiroon and tawanchai phohom. Development of an ultraviolet spectroscopic method with 2-HN derivetization for the determination of GABA in rice . In: Prof. Dr. Buncha Ooraikul editor. Traditional medicine, functional food, Nutrition, additional tools for healthcare delivery; -0001 Nov 30; rama garden, Bangkok. Bangkok: Faculty of Medicine, Thammasat Universuty; 2017. p.191-197


PresentationPoster Presentation (International)

2018 ฐานิตา นามรัตน์, จตุพร เจริญยศ

ลักษณะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบำบัดด้วยการแพทย์โฮมีโอพ

The 10th annual northeast Pharmacy research conference มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2013 นศภ. สยาม ชนะมาตร์นศภ. วาทินี พันธ์พรม Determination of Optimal Wavelength and Derivative Order in UV Spectrophotometry for Quantitation of เภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Poster Presentation (National)

2011 ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ นางณัฐ จันทร์จรัสจิตต์ DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ULTRAVIOLET SPECTROSCOPIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF GAMMA A ชาติ The 1st International Conference 2011Patient Safety = From Product to Patient Care and Translational Research โรงแรมสุนีย์ อุบลราชธานี
-0001 Development of an Ultraviolet Spectroscopic Method with 2-hydroxynaphthaldehyde Derivatization for Thanasart University Rama Gardens Hotel, Bangkok


Research grants


2008- 2009 ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
2008- 2010 ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2005- 2007 ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง


Latest update


March 26th,2018


charuwan thanawiroon, Ph.D.

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology

Email : charuwan.t@ubu.ac.th

Tel : 66814700181

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University