ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2009 Ph.D. Pharmaceutical Sciences University Of Bath, ประเทศสหราชอาณาจักร
2001 เภสัชศาสตร์บัณฑิต Pharmaceutical Sciences Khon Kaen University, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2011 - 2012 เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Drug delivery systems, Cosmetics, Pulmonary drug delivery systemผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Chonladda Pitchayajittipong, Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Lersak Prachuabaree, Komkrit Srisawai, Wannaporn Wattanawong, Saksit Sripa, Claire Anderson, and Teeraporn Supapaan. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy 2021; 56(4): 265-275.

Shur, J.,Pitchayajittipong, C., Rogueda, P., Price, R. Effect of processinghistory on the surface interfacial properties of budesonide in carrier-baseddry-powder inhalers. Therapeutic Delivery 2013; 4(8): 925-937.

Sethabouppha, B., Pitchayajittipong, C. Preparation and taste improvement of Centella asiatica instant tea using spray drying technique. Journal of Science and Technology 2013; 51(6A): 327-332.

Pitchayajittipong, C., Price, R., Shur, J., Kaerger, J.S., Edge, S. Characterisation and functionality of anhydrous inhalation lactose. International Journal of Pharmaceutics 2010; 390: 134-141.

Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid. Pharmaceutical Research 2009; 26: 2657-2666.

Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. The generation of spherical crystalline particles via a novel particle engineering process. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2006; 58: A76-A77.


Research Articles (National)

Chonladda Pitchayajittipong, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Teeraporn Supapaan. Employers and pharmacy graduates’ perspective towards the professional competency of the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in an industrial pharmacy program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(1): 24-37.

Supapaan, T., Wongpoowarak, P., Tangkiatkumjai, M., Suttajit, S., Suwannaprom, P., Eakanunkul, S., Doungngern, T., Kongkaew, C., Anderson, C., Pitchayajittipong, C.. Desirable graduate characteristics and professional competencies of the Doctor of Pharmacy in the pharmaceutical care program graduates.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(2): 26-39.

Suwannarat, K., Kittiphinitnunta, K., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for vancomycin analysis in extemporaneous suspensions via HPLC. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 132-141.

Sihabud, V., Duangjit, S., Yingngam, B., Pitchayajittipong, C. Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 122-131.

Pimrin, P., Tantiniyongkakul, C., Pitchayajittipong, C., Juengwatanatrakul, T., Suwannaprom, P., Suttajit, S., Tangkiatkumjai, M., Kongkaew, C., Anderson, C., Wongpoowarak, P., Supapaan, T. The evaluation of employers’ satisfaction towards the desirable characteristics of the pharmacy graduates, Ubon Ratchathani University. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 29-37.

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 219-227.

Keawkhamsorn, P., Ratchawattana, T., Pitchayajittipong, C., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W. Study on stability and quality control of Centella capsule. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(Supplement): 66-70.


Review Articles (National)

Supapaan, T., Amornphetsathaporn, J., Jansiri, N., Kam-Ing, N., Janthapim, P., Chompoopuen, P., Kotkeaw, P., Ponwilai, W., Eamsamran, A., Chaksupa, N., Pitchayajittipong, C.. Narrative literature review: outcome measurement of of hospital pharmaceutical care in Thailand.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(4): 1-29.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2008 Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. De Novo Engineering of Crystalline Low Dose Combination Inhalation Particles of a Long-acting β2-ago Drug Delivery to the Lungs 19. Edinburgh-Scotland.
2008 Pitchayajittipong, C., Shur, J., Kaerger, J.S., Edge, S., and Price, R. Characterisation and Functionality of Anhydrous Inhalation Lactose. Drug Delivery to the Lungs 19. Edinburgh-Scotland.
2008 Shur, J., Pitchayajittipong, C., Kaerger, J.S., Rogueda, P., and Price, R. Influence of Fine Excipient Lactose Grades on Powder Fluidization and Performance of Dry Powder Inha Drug Delivery to the Lungs 19. Edinburgh-Scotland.
2008 Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. In Vitro Performance of SAX Engineered Combined Inhalation Particles of Salmeterol Xinafoate and Flu Respiratory Drug Delivery. Arizona-USA.
2006 Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Inhalation Particle Engineering Using the Solution Atomisation and Crystallisation by Sonication (SA Drug Delivery to the Lungs 17. Edinburgh-Scotland.
2006 Shur, J., Pitchayajittipong, C., Harris, H., Kaerger, J.S., and Price, R. Quantification of cohesive-adhesive balances in combination dry powder inhaler formulations by atomi Drug Delivery to the Lungs 17. Edinburgh-Scotland.
2006 Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. The generation of spherical crystalline particles via a novel particle engineering process. British Pharmaceutical Conference. Manchester-UK

Poster Presentation (National)

2019 Sriboon, S., Kulmee, S., Supapaan, T., Sripa, S., and Pitchayajittipong, C. The survey of pharmaceutical production in Thai hospitals. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Mahasarakham University
2018 พิชญา พิมรินทร์, ชนิดาภา ตันตินิยงคกุล, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, ธีราพร สุภาพันธุ์ The evaluation of employers’ satisfaction towards the desirable characteristics of the pharmacy graduates, Ubon Ratchathani University การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) Khon Kaen University
2018 วันเฉลิม สีหบุตร, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, บัญชา ยิ่งงาม, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ The development of sesame oil loaded bigels for dry skin การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) Khon Kaen University
2017 Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

งานประชุมวิชาการสามสถาบัน Ubonratchathani University
2016 Kaewkanha N, Piriyanon K, Pitchayajittipon C, Sila-on W The Development of Porous Film from Polyvinyl Alcohol and Mung Bean Starch Using Microwave Radiation and Freeze & Thaw Method งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 Mahasarakham University
2014 นิชารัตน์ สิงห์จันทร์, พิมพรรณ พวกพระลับ, ภัททิยา เล็บสิงห์, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ The studies of types and preparing methods of starch binder on tablets prepared by wet granulation งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์สามสถาบัน Ubonratchathani University
2013 Natchaya Rujiyapanon, Pamornwadee Sripratum, Warunrat Ounmuang and Chonladda Pitchayajittipong Paracetamol tablets prepared from wet granulation method using starch as binders by dry mixing process งานประชุมวิชาการสามสถาบัน Mahasarakham University
2011 Sethabouppha,B., Thanasrilungkul,N., Inta,T., Maneechidsanupong,T., Kamolmuneerat,T., Seda,S., Sae-kwow,Y., Kijsawadporn,N., Pitchayajittipong,C. Pre-formulation of paracetamol solid dispersion in PEG 4000 tablets ประชุมวิชาการเภสัชอีสาน 3 สถาบัน Ubonratchathani University


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017 - 2018 การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม
2016 - 2019 Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand
2016 - 2017 การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน
2014 - 2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2018 นายวันเฉลิม สีหบุตร การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับภาวะผิวแห้ง วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ 2558


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


December 5th,2021


ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : chonladda.p@ubu.ac.th

โทร : 045353623

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190