ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2009 ประกาศนียบัตรบัณฑิต โฮมิโอพาธีย์ Ubonratchathani University, ประเทศไทย
2006 Ph.D. เภสัชศาสตร์ , ประเทศ
2006 Ph.D. เภสัชศาสตร์ , ประเทศ
1992 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Pharmaceutical Microbiology , ประเทศ
1992 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Pharmaceutical Microbiology , ประเทศ
1987 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ , ประเทศ
1987 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ , ประเทศ

ตำแหน่งบริหาร


2018 - 2018
2015 - 2019 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2015 - 2019 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2011 - 2015 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2011 - 2015 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2010 - 2011 รักษาราชการแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2010 - 2011 รักษาราชการแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2009 - 2010 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2009 - 2010 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2006 - 2009 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2006 - 2009 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
1995 - 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย
1995 - 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย
1994 - 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหาร
1994 - 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหาร

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - 2018 สภาเภสัชกรรม
2016 - 2016 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2015 - 2016 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำอาง
2015 - 2016 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำอาง
2011 - 2011 เลขานุการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
2010 - 2010 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2010 - 2010 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2010 - 2010 เลขานุการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
2009 - 2009 คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2009 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
2009 - 2009 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2009 - 2009 คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
2009 - 2009 คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
2009 - 2009 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
2009 - 2009 กรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2009 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2009 - 2009 คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a]. Anti-oxidative Effects and Toxicity of Bauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j 2018; 43(x): 1-12.

. Dietary supplementation of thai black rice bran extract and yeasty beta-glucan protects the dextran sodium sulphate mediated colitis induced rat.. RSC advances 2017; 7(-): 396-402.

Boonnada Pamornpathomkul, Nattisa Niyomtham, Boon-Ek Yingyongnarongkul, Chutinun Prasitpuriprecha, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, and Praneet Opanasopit . Cationic Niosomes for Enhanced skin Immunization of Plasmid DNA-Encoding Ovalbumin via Hollow Microneedles. AAPS PharmSciTech 2017; 0(online): 1-8.

Pattra Chanchai, Sirima Suvarnakuta Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha, Sunthorn Kanchanatawee and Kaemwich Jantama,. Effects of the Food Manufacturing Chain on the Viability and Functionality of Bifidobacterium animalis through Simulated Gastrointestinal Conditions.. PLOS ONE 2016; DOI:10.1371/journal.pone.0157958 June 22: 1-17.

Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a] . Anti-oxidative Effects and Toxicity ofBauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j 2016; 43(x): 1-12.

Yodsawee Duangjitcharoen1, Duangporn Kantachote2, Chutinun Prasitpuripreecha3, Sartjeen Peerajan4, Chaiyavat Chaiyasut1* . Selection and characterization of probiotic lactic acid bacteria with heterocyclic amine binding and nitrosamine degradation properties. Journal of Applied Pharmaceutical Science 2014; 4(07): 014-023.

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ.ด. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2008; 4: 1-12.

วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. การพัฒนาแผ่นฟิลม์สมุนไพรเม็กเพื่ออนามัยในช่องปาก. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2007; 3: 17-24.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดีรังสีวิจิตรประภา, ไชยวัฒน์ ไชยสุต. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากผักพื้นบ้านไทยอีสาน. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2007; 3: 60-69.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี. การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2006; 1: 53-62.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี. การศึกษาพฤกศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัย ม.ข. 2005; 1: 31-41.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่. การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2004; 2: 117-138.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ. การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2002; 2: 10-20.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเ. ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมเก็บไว้. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2001; 1: 14-24.

C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat. Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.. Phytomedicine 2000; 6: 411-419.

C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat. Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.. Phytomedicine 2000; 6: 411-419.


Research Articles (National)

กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย . วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2012; 8: 125-134.

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เอกชัย ดำเกลี้ยง, พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ, วสันต์ ดีล้ำ. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชัน และต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน. IJPS 2009; 5: 1-11.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2015 ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดลองของตำรับครีมที่มีส่วนผสมของ สารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของ C. cf. งานประชุมวิชาการสามสถาบัน ึคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2013 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุผิวและในกระแสเลือดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางจมูก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2012 นางสาวกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤืธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Poster Presentation (International)

2018 ฐิตาภัสศ์ ดอกบัว , มุธิตา ภูแป้ง, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

การพัฒนาตำรับนีโอโซมบรรจุน้ำมันงาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค (Formulation of niosomes contai

Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018 ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016 Antioxidation Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Fish. The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) “Pharmacy Profession Skills in the 21st Century” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2012 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิิ์ภูริปรีชา การเตรียมและคุณลักษณะของโอวัลบูมินที่กักเก็บในไคโตแซนนาโนพาร์ติเคิล เพื่อพัฒนารูปแบบการนำส่งวัคซีนทา The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยบางชนิดที่ใช้รักษาผมหงอกก่อนวัย The Third Annual Northeastern Pharmacy Research Conference 2011 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Poster Presentation (National)

2012 Aranya Manosroi, Puxvadee Chaikul, Pisit Chainonthee, Laksana Charoenchai, Chutinun Prasitpuriprecha, Wandee Rungseevijitprapa, Worapaka Manosroi and Jiradej Manosroi.  Effects of the plant crude extracts and fractions loaded in niosomes on melanogenesis in B16F10 mela Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI) Chiangmai University, Chiangmai


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015 - 2016 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง
2010 - 2011 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2010 - 2011 การทดสอบฤทธิ์จากผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านจมูกในสุกร
2010 - 2011 การวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2010 - 2011 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
2010 - 2011 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2010 - 2011 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009 - 2010 กาพัฒนารูปแบบการกักเก็บอนุภาคขนาดนาโนของเชื้อจุลินทรีย์ probiotics ในรูปของ microencapsulation
2009 - 2010 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009 - 2010 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
2009 - 2010 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009 - 2010 ฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
2008 - 2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มี
2008 - 2009 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
2008 - 2009 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
2008 - 2009 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2008 - 2009 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
2008 - 2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
2007 - 2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
2006 - 2007 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
2006 - 2007 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
2006 - 2007 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
2006 - 2007 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทนบางชนิด


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2011 นายนพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ -
2010 นางสาวสุภวรรณ อาจเอี่ยม -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ -


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 30th,2018


ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : chutinun.p@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3614

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190