ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2009 Diploma of Homeopathy มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Thailand
2006 Ph.D. เภสัชศาสตร์ ,
2006 Ph.D. เภสัชศาสตร์ ,
1992 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Pharmaceutical Microbiology ,
1992 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Pharmaceutical Microbiology ,
1987 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ ,
1987 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ ,

Administrative Duties


2018- 2018 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน Ubonratchathani University
2015- 2019 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2015- 2019 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2011- 2015 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2011- 2015 คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2010- 2011 รักษาราชการแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2010- 2011 รักษาราชการแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
2009- 2010 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2009- 2010 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2006- 2009 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2006- 2009 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
1995- 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย
1995- 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย
1994- 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหาร
1994- 1995 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหาร

Professional Affiliation / Membership


2017- 2018 อนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองสถาบันของสภาเภสัชกรรม Pharmacy council
2016- 2016 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2015- 2016 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำอาง
2015- 2016 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำอาง
2011- 2011 เลขานุการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
2010- 2010 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2010- 2010 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2010- 2010 เลขานุการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
2009- 2009 คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009- 2009 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
2009- 2009 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2009- 2009 คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
2009- 2009 คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
2009- 2009 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
2009- 2009 กรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009- 2009 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2009- 2009 คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Areas of Expertise


Teaching areas:

- Immunology and Microbiology

Research Interests: 

- Probiotics, Prebiotics and Synbiotics

- Biological activities of Medicinal plants such as antioxidant, antimicrobial activity, immunomodulatory, antityrosinase, melanogenesis, anticancer, analgesic, wound healing etc.

- Vaccine development : nasal vaccinePublicationsResearch Articles (International)

Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a]. Anti-oxidative Effects and Toxicity of Bauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j 2018; 43(x): 1-12.

. Dietary supplementation of thai black rice bran extract and yeasty beta-glucan protects the dextran sodium sulphate mediated colitis induced rat.. RSC advances 2017; 7(-): 396-402.

Boonnada Pamornpathomkul, Nattisa Niyomtham, Boon-Ek Yingyongnarongkul, Chutinun Prasitpuriprecha, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, and Praneet Opanasopit . Cationic Niosomes for Enhanced skin Immunization of Plasmid DNA-Encoding Ovalbumin via Hollow Microneedles. AAPS PharmSciTech 2017; 0(online): 1-8.

Pattra Chanchai, Sirima Suvarnakuta Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha, Sunthorn Kanchanatawee and Kaemwich Jantama,. Effects of the Food Manufacturing Chain on the Viability and Functionality of Bifidobacterium animalis through Simulated Gastrointestinal Conditions.. PLOS ONE 2016; DOI:10.1371/journal.pone.0157958 June 22: 1-17.

Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a] . Anti-oxidative Effects and Toxicity ofBauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j 2016; 43(x): 1-12.

Yodsawee Duangjitcharoen1, Duangporn Kantachote2, Chutinun Prasitpuripreecha3, Sartjeen Peerajan4, Chaiyavat Chaiyasut1* . Selection and characterization of probiotic lactic acid bacteria with heterocyclic amine binding and nitrosamine degradation properties. Journal of Applied Pharmaceutical Science 2014; 4(07): 014-023.

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ.ด. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2008; 4: 1-12.

วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. การพัฒนาแผ่นฟิลม์สมุนไพรเม็กเพื่ออนามัยในช่องปาก. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2007; 3: 17-24.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดีรังสีวิจิตรประภา, ไชยวัฒน์ ไชยสุต. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากผักพื้นบ้านไทยอีสาน. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2007; 3: 60-69.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี. การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2006; 1: 53-62.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี. การศึกษาพฤกศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัย ม.ข. 2005; 1: 31-41.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่. การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2004; 2: 117-138.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ. การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2002; 2: 10-20.

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเ. ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมเก็บไว้. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2001; 1: 14-24.

C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat. Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.. Phytomedicine 2000; 6: 411-419.

C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat. Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.. Phytomedicine 2000; 6: 411-419.


Research Articles (National)

กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย . วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2012; 8: 125-134.

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เอกชัย ดำเกลี้ยง, พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ, วสันต์ ดีล้ำ. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชัน และต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน. IJPS 2009; 5: 1-11.


PresentationOral Presentation (International)

2015 ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดลองของตำรับครีมที่มีส่วนผสมของ สารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของ C. cf. งานประชุมวิชาการสามสถาบัน ึคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2013 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุผิวและในกระแสเลือดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางจมูก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2012 นางสาวกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤืธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Poster Presentation (International)

2018 ฐิตาภัสศ์ ดอกบัว , มุธิตา ภูแป้ง, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

การพัฒนาตำรับนีโอโซมบรรจุน้ำมันงาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค (Formulation of niosomes contai

Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018 ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016 Antioxidation Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Fish. The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) “Pharmacy Profession Skills in the 21st Century” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2012 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิิ์ภูริปรีชา การเตรียมและคุณลักษณะของโอวัลบูมินที่กักเก็บในไคโตแซนนาโนพาร์ติเคิล เพื่อพัฒนารูปแบบการนำส่งวัคซีนทา The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยบางชนิดที่ใช้รักษาผมหงอกก่อนวัย The Third Annual Northeastern Pharmacy Research Conference 2011 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Poster Presentation (National)

2012 Aranya Manosroi, Puxvadee Chaikul, Pisit Chainonthee, Laksana Charoenchai, Chutinun Prasitpuriprecha, Wandee Rungseevijitprapa, Worapaka Manosroi and Jiradej Manosroi.  Effects of the plant crude extracts and fractions loaded in niosomes on melanogenesis in B16F10 mela Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI) Chiangmai University, Chiangmai


Research grants


2015- 2016 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา  การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง
2010- 2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2010- 2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา การทดสอบฤทธิ์จากผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านจมูกในสุกร
2010- 2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา การวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2010- 2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.นนทกรณ์ อุรุโสภณ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
2010- 2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2010- 2011 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009- 2010 ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กาพัฒนารูปแบบการกักเก็บอนุภาคขนาดนาโนของเชื้อจุลินทรีย์ probiotics ในรูปของ microencapsulation
2009- 2010 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.ลักษณา เจริญใจ การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009- 2010 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ.ดร.นนทกรณ์ อุระโสภณ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
2009- 2010 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009- 2010 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
2008- 2009 ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มี
2008- 2009 ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
2008- 2009 ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
2008- 2009 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2008- 2009 เพียงเพ็ญ ธิโสดา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
2008- 2009 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
2007- 2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
2006- 2007 ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
2006- 2007 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
2006- 2007 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
2006- 2007 xxx ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทนบางชนิด


Supervision - Post Graduate Level


2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of optimal size of nanaparticles for nasal vaccine delivery -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of optimal size of nanaparticles for nasal vaccine delivery -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of optimal size of nanaparticles for nasal vaccine delivery -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of optimal size of nanaparticles for nasal vaccine delivery -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of optimal size of nanaparticles for nasal vaccine delivery -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ Melanogenesis Stimulation activity of Thai Traditional Medicinal Plant Extract in mouse melanoma cell lines for gray hair treatm -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ Melanogenesis Stimulation activity of Thai Traditional Medicinal Plant Extract in mouse melanoma cell lines for gray hair treatm -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ Melanogenesis Stimulation activity of Thai Traditional Medicinal Plant Extract in mouse melanoma cell lines for gray hair treatm -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ Melanogenesis Stimulation activity of Thai Traditional Medicinal Plant Extract in mouse melanoma cell lines for gray hair treatm -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ Melanogenesis Stimulation activity of Thai Traditional Medicinal Plant Extract in mouse melanoma cell lines for gray hair treatm -
2011 นายนพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ Research and development of herbal cosmeceutical hair loss protecting and hair growth promotion. -
2010 นางสาวสุภวรรณ อาจเอี่ยม Screening for potential probiotics to be developed as medicine and food supplements. -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of Immunostimulating activity of Subunit Vaccine E2 of classical swine fever from intranasal delivery system -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of Immunostimulating activity of Subunit Vaccine E2 of classical swine fever from intranasal delivery system -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ Biological activity of some Thai traditional medicinal plants extracts for Gray hair treatment -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ Biological activity of some Thai traditional medicinal plants extracts for Gray hair treatment -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง Study of Immunostimulating activity of Subunit Vaccine E2 of classical swine fever from intranasal delivery system -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ Biological activity of some Thai traditional medicinal plants extracts for Gray hair treatment -
0000 นางสาวกฤตติยารัตน์ สมวงศ์ Biological activity of some Thai traditional medicinal plants extracts for Gray hair treatment -


Latest update


June 30th,2018


Chutinun Prasitpuriprecha

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Biopharmacy

Email : chutinun.p@ubu.ac.th

Tel : +66-0-4535-3614

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand