ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

การศึกษา

Dr.rer.nat. Natural product chemistry (2009)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท (2001)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1998)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2555รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554-2555หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554-2554หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Natural Product Chemistry


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2565 การพัฒนาต้นแบบสูตรตำรับสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย= ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ กุสุมา จิตแสง   งบประมาณแผ่นดิน
2565 การพัฒนาแชมพูสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กุสุมา จิตแสง   งบประมาณแผ่นดิน
2565 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาอภัยสาลี (ยาผง, ยาแคปซูล), กุสุมา ระวิวรรณ ทวีศักดิ์ สุดารัตน์   อื่นๆ
2565 การสกัดและแยกสารบริสุทธิ์ hydroxychavicol (HC) จากใบพลู, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2564 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา การศึกษาฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและความเป็นพิษต่อเซลล์ glioblastoma ของสารสกัดหยาบน้ำและเอทานอลจากใบพลู ,   วช.
2564 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2564 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2563 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล) , ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2562 การประยุกต์ใช้วิธีสกัดไมเซลล์เพื่อการแยกสกัดสารสำคัญจากลูกประคบสมุนไพรไทย: การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์    
กุสุมา จิตแสง
วรนันท์ รังสิมาวงศ์ 

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2562 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) , สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์

  อื่นๆ
2562 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม , ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์

  งบประมาณแผ่นดิน
2562 การพัฒนาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวบก, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2561 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม ,

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล),

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ),

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ,


  อื่นๆ
2560 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง),
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
ดร.กุสุมา จิตแสง
CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  อื่นๆ
2560 การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง
อ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นติ้วเกลี้ยงและติ้ว, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ดร.กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากมะหาด, ดร. กุสุมา จิตแสง
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทุติยภูมิจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกเล็ก, ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ดร. กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรตำรับที่มีการใช้ในเขตอีสานใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุมคุณภาพ,

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก, ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล         
ดร. กุสุมา จิตแสง

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2558 การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาใบลานอีสานส่วนที่ 1,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู,

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ดร.กุสุมา จิตแสง

  งบจังหวัด
2556 ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู,

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู, ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ดร.กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด hydroxychavicol จากใบพูล,

  วช.
2555 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟลาโวนอยด์ในบัวหลวง,

ดร. กุสุมา จิตแสง

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกล้วยชนิดต่างๆ, กุสุมา จิตแสง ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์   เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2560

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมจากส่วนต่างๆ ของบัวหลวง 2 พันธุ์ 154

Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Various Parts from Two Cultivars

of Nelumbo nucifera Gaertn

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2019

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2017

Development of HPLC analysis method for quality control ofCinnamon stomachic mixture

Proceeding HTM 2017


บทความตีพิมพ์
 
2554??????????????????????


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2018

Kusuma Jitsaeng, Bunleu Sungthong

Effect of drying methods and extraction solvents on total phenolic, total flavonoid contents and หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา (25/01/2561)

2018

Kusuma Jitsaeng, Bunleu Sungthong

Effect of drying methods and extraction solvents on total phenolic, total flavonoid contents and หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา (25/01/2561)

2018

Kusuma Jitsaeng1* and Bunleu Sungthong2

Effect of drying methods and extraction solvents on total phenolic, total flavonoid contents and มหาวิทยาลัยพะเยา (25/01/2561)


นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2018

Kusuma Jitsaeng and Rawiwun Kaewamatawong

A comparative study of antioxidant activity, total phenolic and total flavonoid contents in four University of Phayao (22/01/2561)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2016กุสุมา จิตแสง, บรรลือ สังข์ทอง
Antioxidant activity and total phenolic contents of various parts from two cultivars of Nelumbo nuciมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (04/08/2559)
2016Rutchanee Ngamwilai1, Luksamee Nadee1, Kusuma Jitsaeng* Total Phenolic and Flavonoid Contents, and In-vitro Antioxidant Activities of Nymphaea rubra Roxคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2014 The isolation of hydroxychavicol from P. betel L. and its effect on the hydroxyl radical-induced DNAมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016Kusuma Jitsaeng, Thaweesak Juengwatanatrakul
Antimicrobial activity of endophytic fungi isolated from Eurycoma longifolia Jack.ภูเก็ต (03/06/2559)
2011กุสุมา จิตแสง ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์ บรรลือ สังข์ทองAntioxidant activity of various parts of Nelumbo nuciferaNurembergGermany (25/07/2554)
2010๋Jitsaeng, K and Schneider, BerndPhenylphenalenones from Thai banana Musa (AA) cv “Thong Ngoei”ภูเก็ต (07/05/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

Asst.Prof.Dr.Kusuma Jitsaeng

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : kusuma.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623