ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิสาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Review Articles (National)

ฑิภาดา สามสีทอง, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. Slow Inactivation Voltage-Gated Sodium Channel - A Novel Target for treatment of Epilepsy: Focus on Lacosamide. สารคลังข้อมูลยา 2016; 18(70): 19-34.


Chapter in a book

ฑิภาดา สามสีทอว. Long term care in stroke patient. In: ฑิภาดา สามสีทอง, มานิตย์ แซ่เตียว, ทวนธน บุญลือ editors. Long term pharmaceutical care: what do need to concren?. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.59-81

ฑิภาดา สามสีทอง. Common CNS Autoimmune and Treatment Recommendations. In: ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, บุษบา จินดาวิจักษณฺ editors. Pharmacotherapy of Neurological Disorders. กรุงเทพ: ; 2016. p.1-15

ฑิภาดา สามสีทอง. Review of Important PK/PD of Antiepileptic Drugs. In: ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, บุษบา จินดาวิจักษณ์ editors. Pharmacotherapy of Neurological Disorders. กรุงเทพ: ; 2016. p.15-30

ฑิภาดา สามสีทอง, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. โรคลมชัก. In: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม editors. ตำราเภสัชกรครอบครัว. กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ; 2014. p.ระบุ

ฑิภาดา สามสีทอง, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. โรคพาร์กินสัน. In: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม editors. ตำราเภสัชกรครอบครัว. กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ; 2014. p.ระบุปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 28th,2018


อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

อาจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : tipada.s@ubu.ac.th

โทร : 045353632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190