ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล (2010)


ตำแหน่งบริหาร


2562-2566ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2561-2562เลขานุการ0
2561-2561เลขานุการ0
2560-2561เลขานุการ0
2560-2560เลขานุการ0ทุนวิจัยที่ได้รับ

2565 การพัฒนาต้นแบบสูตรตำรับสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย= ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ กุสุมา จิตแสง   งบประมาณแผ่นดิน
2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาบน้ำสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต, วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ฑิภาดา สามสีทอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์   งบประมาณแผ่นดิน
2565 ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2563 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท, นางสาวฑิภาดา สามสีทอง

นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2562 Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
2562 นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก, ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
อ.ฑิภาดา สามสีทอง
  สกว.
2561 ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย,

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

  อื่นๆ
2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP, อ. ฑิภาดา สามสีทอง

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ
นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง, ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2019

Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province

IJPS
2021

ผลของการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (The Effects of Pharmaceutical Care Model Development at Warfarin Clinic in 30 Beds Community Hospital)

IJPS
2022

Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University

Thai Journal of Pharmacy Practice

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2018

Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment

IJPS


หนังสือ/ตำรา

2563รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2018

Chaekhuntod N.1, Kewtanong W.1, Supapaan T.2, Samseethong T.3*

 

Analysis of Potentilally Inapproproate Medication in elderly patients according to 2014 STOPP/STAคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2019

นายดนัยศักดิ์ คำวิชิต

นางสาวรวิภา ชัยจันทร์

การศึกษาอุบัติการและปัจจัยเสี่ยงในการเกิด recurrent strok ในโรงพยาบาล
 สรรพสิทธิประสงค์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (17/03/2562)
2019

นางสาวธัญวรัตม์ ชุมแวงวาปี

นางสาวหัสดี ศุภภัคพัฒนา

การเปรียบเทียบการบรรเทาปวดและอาการข้างเคียงของการใช้ ibuprofen และ ibuprofen ร่วมกับยาอม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (17/03/2562)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2021

Tipada Samseethong

A pilot-scale of pre-commercialization of a Saicin gel: Skin irritation and skin permeation

online (23/06/2564)
1970เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง

Asst.Prof.Tipada Samseethong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : tipada.s@ubu.ac.th

Tel : 045353620