ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล (2010)


ตำแหน่งบริหาร


2562-2566ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2561-2562เลขานุการกลุ่มวิชา0
2561-2561เลขานุการกลุ่มวิชา0
2560-2561เลขานุการกลุ่มวิชา0
2560-2560เลขานุการกลุ่มวิชา0ทุนวิจัยที่ได้รับ

2565 ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2563 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท, นางสาวฑิภาดา สามสีทอง

นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2562 Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
2562 นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก, ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
อ.ฑิภาดา สามสีทอง
  สกว.
2561 ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย,

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

  อื่นๆ
2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP, อ. ฑิภาดา สามสีทอง

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ
นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง, ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2019

Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province

IJPS

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2018

Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment

IJPS


หนังสือ/ตำรา

2563รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2018

Chaekhuntod N.1, Kewtanong W.1, Supapaan T.2, Samseethong T.3*

 

Analysis of Potentilally Inapproproate Medication in elderly patients according to 2014 STOPP/STAคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2019

นายดนัยศักดิ์ คำวิชิต

นางสาวรวิภา ชัยจันทร์

การศึกษาอุบัติการและปัจจัยเสี่ยงในการเกิด recurrent strok ในโรงพยาบาล
 สรรพสิทธิประสงค์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (17/03/2562)
2019

นางสาวธัญวรัตม์ ชุมแวงวาปี

นางสาวหัสดี ศุภภัคพัฒนา

การเปรียบเทียบการบรรเทาปวดและอาการข้างเคียงของการใช้ ibuprofen และ ibuprofen ร่วมกับยาอม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (17/03/2562)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

1970เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

Tipada Samseethong

ตำแหน่ง : อาจารย์อาจารย์

Email : tipada.s@ubu.ac.th

Tel : 045353632