ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 ว.ภ (เภสัชบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
2012 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
2010 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชบำบัดด้านจิตเวชศาสตร์ เภสัชบำบัดในผู้สูงอายุ เภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

 ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Boonlue T, Subongkot S, Dilokthornsakul P, Kongsakon R, Pattanaprateep O,Suanchang O, Chaiyakunapruk N. Hospitalization and cost after switching fromatypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand. Clinicoecon Outcomes Res 2016; 29(8): 127. link


Research Articles (National)

ธนัฎชา สองเมือง , ทวนธน บุญลือ , แสวง วัชระธนกิจ , ฑิภาดา สามสีทอง. ความเสี่ยงของการใช้ยาต้านโคลิเนอร์จิกกับการหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาโคฮอร์ทแบบย้อนหลัง. ไทยไภสัชยนิพนธ์ 2022; 17(1): 1-18. link

ประสิทธิชัย พูลผล , ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา , ทวนธน บุญลือ , กรกต ชัยยนต์ , อนุชา นิติธรรม. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมไทย 2022; 14(1): 1-16. link

ปรัตดา ศรีสมบัติ , ทวนธน บุญลือ , อุไรวรรณ อกนิตย์. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไต ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ในโรงพยาบาลชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2021; 14(3): 1-14. link

กอปรกาญจน์ โนนพิลา, รัฐวรรณ สีหะประเสริฐ, พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ทวนธน บุญลือ. ผลลัพธ์ของการให้คาแนะนาปรึกษาของยาโคลซาปีนโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคจิตเภท. วารสารเภสัชกรรมไทย 2021; 13(4): 1-11. link

จารวีกร เสริมรัมย์, ภูธฤทธิ์ ประคำมินทร์, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ. ภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยาโคลซาปีนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2020; 16(4): 13-23. link

วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ. ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER. ไทยไภษัชยนิพนธ์ 2016; 11(2): 1-12.


Review Articles (National)

ทวนธน บุญลือ. ยาใหม่หรับภาวะโรคจิตในโรคพาร์กินสัน : Pimavanserin. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2018; 14(2): 26.

ทวนธน บุญลือ. การใช้ยาต้านโรคจิตอย่างปลอดภัย. วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016; 10(2): 1. link

เรวดี วงศ์ปการันย์, ทวนธน บุญลือ. ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาทางจิตเวช. ศรีนครินทร์เวชสาร 2015; 30(3): 311-318.

ทวนธน บุญลือ, จิตติพล ตันติวิท. NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME จากการได้รับยา PALIPERIDONE LONG ACTING INJECTIONร่วมกับ ORAL RISPERIDONE และ INTRAMUSCULAR HALOPERIDOL. วารสารประสาทวิทยา 2015; 31(2): 41-52.

ทวนธน บุญลือ, อรภรณ์ สวนชัง.. ภาวะพิษต่อไตจากลิเทียม. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2012; 6(2): 31-43.


Chapter in a book

ทวนธน บุญลือ. Long term care in Schizophrenia. In: ทวนธน บุญลือ ฑิภาดา สามสีทอง มานิตย์ แซ่เตียว editor. Long term Pharmaceutical care in specialized patients. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.1-12

ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. โรคไบโพลาร์. In: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม editors. ตำราเภสัชกรครอบครัว.. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2014. p.785-795


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2016 Tuanthon Boonlue1,Somporn Suwanmajo2, Thanarat Suansanae3 Efficacy and Safety of Aripiprazole for Maintenance Treatment of Methamphetamine Dependence Followin CINP 2016 Seoul, South Korea

Poster Presentation (National)

2017 ชมภูนุช วีระวัธนชัย1, วีระ ดุลย์ชูประภา1 , ทวนธน บุญลือ2

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาลิเทียมในผู้ป่วยโรคทางอารมณ์หลังการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร

การประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


August 23rd,2021


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนธน บุญลือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : tuanthon.b@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3600

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190