ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2010)


ตำแหน่งบริหาร


2560-2564ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2559-2560ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


สาขาเชี่ยวชาญ

เภสัชกรรมคลินิค (Clinical Pharmacy),
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Ambulatory clinic)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2562 ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา , ประสิทธิชัย พูลผล

ทวนธน       บุญลือ

ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา


  อื่นๆ
2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี= พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,

  อื่นๆ
2560 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง,

อุไรวรรณ  อกนิตย์,  ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง

  อื่นๆ


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2019

ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).

(Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS


บทความตีพิมพ์
 
2554การใช้ยาต้านมาลาเรียในหญิงตั้งครรภ์จุลสารข่าว จัดทำโดยกลุ่มเภสัชกรเพื่อการพัฒนาระบบยา จ.อุบลราชธานี
2555Nootropic Drugsสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

อ.ประสิทธิชัย  พูลผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ใช้ โครงการเป็นฐานการเรียนในรายวิชาการใช้ยาณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13/07/2561)

2018

นายประสิทธิชัย  พูลผล

ทักษะและทัศนคติต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้าน : มุมมองของนักศึกษา ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชนสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13/07/2561)
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

Prasittichai Poonphol

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

Tel : 045353632