ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2010 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2017 - 2020
2016 - 2017

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2020 - ปัจจุบัน คณะทำงานโครงการร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
2017 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ศ.ศ.ภ.ท.)

สาขาความเชี่ยวชาญ


  1. เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
    • การติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reactions Monitoring)
    • การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) 
  2. เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy) 
  3. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
  4. จุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)
    • Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling


ผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

ประสิทธิชัย พูลผล, ทวนธน บุญลือ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) 2022; 14(ฉบับที่ 1): 44-53.

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) 2022; 14(1): 210-218.

จันจิรา พืชธญัญากิจ , ลิลตา ทับทอง , ประสิทธิชยั พลูผล*, อไุรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2019; Vol. 15 No. 4 ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒: 27-36.

จันจิรา พืชธัญญากิจ , ลิลตา ทับทอง , พัชรี กาญจนวัฒน์ , อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์4 , ประสิทธิชัย พูลผล *. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).. (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 2019; 15(4): 27-36. link


Proceeding (International)

Prasittichai Poonphol, Wanchai Treyaprasert , Tanittha Chatsuwan. TIME-KILL STUDY OF THE IN VITRO ACTIVITY OF FOSFOMYCIN AGAINST ESCHERICHIA COLI ATCC STRAIN. In: ANNUAL PHAMACOLOGICAL MEETING; 2015 Oct 9; Ubon Ratchathani, Thailand. Ubon Ratchathani: ; 2015. p.


Proceeding (National)

ประสิทธิชัย พูลผล1*, อุไรวรรณ อกนิตย์1, จีริสุดา ค าสีเขียว1, ธีราพร สุภาพันธุ์1. LEARNING ACHIEVEMENT OF PHARMACY STUDENTS THROUGH PROJECT-BASED LEARNING IN THE RATIONAL DRUG USE AND PATIENT SAFETY COURSE. In: Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education; 2018 Jul 29; Chiang Mai. : ; 2020. p.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2018 อ.ประสิทธิชัย  พูลผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ใช้ โครงการเป็นฐานการเรียนในรายวิชาการใช้ยา

งานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018 จีริสุดา คำสีเขียว , ประสิทธิชัย พูลผล, ธีราพร สุภาพันธ์ุ และคณะ

ทักษะและทัศนคติต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้าน : มุมมองของนักศึกษา ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

การประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร


2020 Copyright: ว.043749 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2020 แอพพลิเคชันรู้ทันท้องเสีย Copyright: ว.1008609 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2021 - 2022 ความไวของยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
2019 - 2021 ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือ ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ(ค.ภ.ย.ส.)
2017 - 2019 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2016 - 2017 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


January 5th,2022


อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

โทร : 045353632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190