ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2016 Master of science in clinical​ ​pharmacy​ Chulalongkorn university, Thailand
2010 Bachaler of​ Pharmacy​ Ubon​Ratchathani​ University​, Thailand

Administrative Duties


2017- 2020 ผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016- 2017 ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Professional Affiliation / Membership


2020- present คณะทำงานโครงการร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2017- present คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ศ.ศ.ภ.ท.) ศศภท.

Areas of Expertise


  1. Clinical Pharmacy
    • Adverse Drug Reactions Monitoring
    • Rational Drug Use
  2. Community Pharmacy
  3. Rational drug use and Patient safety 
  4. Medical Microbiology
    • Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling

 

 PublicationsResearch Articles (National)

ประสิทธิชัย พูลผล, ทวนธน บุญลือ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) 2022; 14(ฉบับที่ 1): 44-53.

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) 2022; 14(1): 210-218.

จันจิรา พืชธญัญากิจ , ลิลตา ทับทอง , ประสิทธิชยั พลูผล*, อไุรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2019; Vol. 15 No. 4 ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒: 27-36.

จันจิรา พืชธัญญากิจ , ลิลตา ทับทอง , พัชรี กาญจนวัฒน์ , อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์4 , ประสิทธิชัย พูลผล *. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).. (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 2019; 15(4): 27-36. link


Proceeding (International)

Prasittichai Poonphol, Wanchai Treyaprasert , Tanittha Chatsuwan. TIME-KILL STUDY OF THE IN VITRO ACTIVITY OF FOSFOMYCIN AGAINST ESCHERICHIA COLI ATCC STRAIN. In: ANNUAL PHAMACOLOGICAL MEETING; 2015 Oct 9; Ubon Ratchathani, Thailand. Ubon Ratchathani: ; 2015. p.


Proceeding (National)

ประสิทธิชัย พูลผล1*, อุไรวรรณ อกนิตย์1, จีริสุดา ค าสีเขียว1, ธีราพร สุภาพันธุ์1. LEARNING ACHIEVEMENT OF PHARMACY STUDENTS THROUGH PROJECT-BASED LEARNING IN THE RATIONAL DRUG USE AND PATIENT SAFETY COURSE. In: Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education; 2018 Jul 29; Chiang Mai. : ; 2020. p.


PresentationPoster Presentation (International)

2018 อ.ประสิทธิชัย  พูลผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ใช้ โครงการเป็นฐานการเรียนในรายวิชาการใช้ยา

งานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018 จีริสุดา คำสีเขียว , ประสิทธิชัย พูลผล, ธีราพร สุภาพันธ์ุ และคณะ

ทักษะและทัศนคติต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้าน : มุมมองของนักศึกษา ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

การประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Intellectual Property Rights


2020 คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชันรู้ทันท้องเสีย Copyright: ว.043749 Ubon Ratchathanee university
2020 Mobile Application รู้ทันท้องเสีย Copyright: ว.1008609 Ubon Ratchathanee university


Research grants


2021- 2022 นาย ประสิทธิชัย พูลผล นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ความไวของยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
2019- 2021 ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือ ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา smokefreepharma
2017- 2019 ทวนธน บุญลือ , อุไรวรรณ อกนิตย์, ประสิทธิชัย พูลผล พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016- 2017 อุไรวรรณ  อกนิตย์,  ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง


Latest update


January 5th,2022


Prasittichai Poonphol, Ms.​Pharm​(clinical​ ​pharmacy)​

Lecturer

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Pharmacy Practice

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

Tel : 045353632

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand