ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2014 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสั เภสัชบำบัด วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ประเทศไทย
2012 ประกาศนียบัตร Board Certified in Pharmacotherapy Specialist Board of Pharmacy Specialties, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2012 ประกาศนียบัตร Specialized fellowship in Cardiology pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ประเทศไทย
2011 ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ประเทศไทย
2009 ประกาศนียบัตร General Residency in Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ประเทศไทย
2007 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
2004 เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 - 2019 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2016 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2015 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2013 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - 2019 ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
2015 - 2021 กรรมการบริหาร วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย, สภาเภสัชกรรม
2013 - 2014 กรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบ UC สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10
2012 - 2012 คณะกรรมการพิจารณาผลงาน การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference
2012 - 2017 อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
2011 - 2011 กรรมการ เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ

สาขาความเชี่ยวชาญ


- บริบาลเภสัชกรรมและวิจัยในกลุ่มโรคอายุรกรรม และโรคหัวใจหลอดเลือด

- เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Treejan K, Jinatongthai J, Moolasarn S, Low BY, Anderson C, Supapaan T . Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV. J Am Pharm Assoc 2022; In Press, Corrected Proof: . link

Trerayapiwat K, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Sritara P, Paengsai N, Dilokthornsakul P, Nathisuwan S, Le LM, Chaiyakunapruk N. Using Real World Evidence to Generate Cost-Effectiveness Analysis of Fibrinolytic Therapy in Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction in Thailand. Lancet Reg Health West Pac. 2022; 26(Epub ahead of print): . link

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Veettil SK, Jinatongthai P, Gutmann JL. Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies - A Systematic Review and Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials. J Evid Based Dent Pract. 2019; 19(1): 17-27. link

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutman JL. Efficacy and safety of oral premedication on pain following non-surgical root canal treatment - A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Endod 2019; 45(4): 364-371. link

Veettil SK, Nathisuwan S, Ching SM, Jinatongthai P, Lim KG, Tong KS, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis. Cancer Manag Res 2019; 11: 561-571. link

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, K Veettil S, Jinatongthai P, Setzer FC. Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis– A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int Endod J 2018; 51(9): 989-1004. link

Veettil SK, Jinatongthai P, Nathisuwan S, Teerawattanapong N, Ching SM, Lim KG, Saokaew S, Phisalprapa P, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of chemopreventive agents on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and network meta-analysis. Clin Epidemiol 2018; 10: 1433-1445. link

Bunmark W, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Thakkinstian A, Reid CM, Wongcharoen W, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S. Antithrombotic regimens in patients with percutaneous coronary intervention whom an anticoagulant is indicated: a systematic review and network meta-analysis. Front Pharmacol 2018; 9(1322): 1-16. link

Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2017; 390(10096): 747-759. link

Jinatongthai P, Khaisombut N, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Watcharathanakij S, Nathisuwan S. Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand. Heart Lung Circ 2014; 23(11): 1051-8. link


Research Articles (National)

นิจวรรณ ชื่นไมตรี, ธีราพร สุภาพันธ์ุ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม. การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย. วารสารเภสัชกรรมไทย 2022; 14(3): In press.

พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ. การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. ไทยไภษัชยนิพนธ์ 2021; 16(2): 71-81. link

Thayarat W, Lorvinitnun P, Jinatongthai P, Wattanawong W, Patanasethanont D. Efficacy and Safety of Immunosuppressive Drugs in Kidney Transplant Recipients in Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS 2019; 15(1): 144-157. link

ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. IJPS 2017; 13(Supplement): 301-310. link

แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย. วารสารเภสัชศาตร์อีสาน 2015; 11(1): 89-98. link

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา . อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(ฉบับพิเศษ): 191-196. link

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2011; 7(3): 55-60. link


Review Articles (International)

Nagendrababu V, Dilokthornsakul P, Jinatongthai P, Veettil SK, Pulikkotil SJ, Duncan HF, Dummer PMH. Glossary for systematic reviews and meta-analyses. Int Endod J 2020; 53(2): 232-249. link


Review Articles (National)

ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย . FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่?. Warfarin Newsletter 2015; 1(3): 18-19.

เด่นใจ บัวทุม, ปัทมานันท์ ภูปา, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว, วีระ มหาวนากูล. Case report: Heparin-induced skin necrosis. วารสารคลินิก 2013; 29(2): 105-107.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (National)

2012 เอมอัจฉรา วรสาร, วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง, วริศรา จินาทองไทย, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว Pharmaceutical care service in Cardiac care unit, Sapprasittiprasong hospital โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012: Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Poster Presentation (International)

2022 Trerayapiwat K, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Sritara P, Paengsai N, Dilokthornsakul P, Nathisuwan S, Le LM, Chaiyakunapruk N Using Real World Evidence to Generate Cost-Effectiveness Analysis of Fibrinolytic Therapy in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction in a Limited Resource Country ISPOR 2022 Virtual platform
2011 Jinatongthai P, Jinatongthai W, Worasarn A The development of computer program to manage the pharmaceutical care database in cardiac care unit US-Thai pharmacy consortium: for the development of Pharmacy Education in Thailand Phuket Graceland Resort & Spa
1970 Khaisombut N, Nathisuwan S, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Jinatongthai P Medication Use Evaluation on Enoxaparin and Identify Risk Factor for Bleeding in Asian Acute Coronar International Pharmaceutical Federation (FIP) ร่วมกับ Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage BITEC - Bangkok International Trade and Exhibition

Poster Presentation (National)

2012 เอมอัจฉรา วรสาร, วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง, วริศรา จินาทองไทย, นฤมล บุญสรรค์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยา การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 4: หัวใจคนไทยแข็งแรง โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้, ภูเก็ต
2011 เอมอัจฉรา วรสาร, วริศรา ปาณะวงษ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย การพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและบันทึกความต่อเนื่องทางยางานบริบาลเภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจแ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 3: Pot Puri เครือข่ายหัวใจสู่ชุมชนประจำปี 2554 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
2011 เอมอัจฉรา วรสาร, พีรวัฒน์ จินาทองไทย การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiac Network Forum ครั้งที่ 3: Pot Puri เครือข่ายหัวใจสู่ชุมชนประจำปี 2554 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2019 รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รางวัลระดับดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2020 - 2020 การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2
2020 - 2021 การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน
2020 - 2020 พีรวัฒน์ จินาทองไทย, พัชรี กาญจนวัฒน์, ฑิภาดา สามสีทอง, อัญมณี ลาภมาก, ปริญญา ชำนาญ, พิเชฐ หล่อวินิจนันท์, วิรรัฐ จินาทองไทย, สมสมัย บุญส่อง การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย (กลุ่มย่อยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
2014 - 2015 การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ไ้ด้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 29th,2022


ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : peerawat.j@ubu.ac.th

โทร : +66-8-5495-4083

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190