ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2014 Board Certified in Pharmacotherapy College of Pharmacotherapy, Pharmacy Council, Thailand
2012 Board Certified in Pharmacotherapy Specialist Board of Pharmacy Specialties, United States
2012 Specialized fellowship in Cardiology pharmacotherapy College of Pharmacotherapy, Pharmacy coulcil, Thailand
2011 Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy College of Pharmacotherapy, Pharmacy Council, Thailand
2009 General Residency in Pharmacotherapy College of Pharmacotherapy, Pharmacy Council, Thailand
2007 Graduate Diploma Program in Pharmacotherapy Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand
2004 Bachelor of Science in Pharmacy Faculty of Pharmaceutical Sciences, Mahidol University, Thailand

Administrative Duties


2019- present Deputy Dean for Planning and Information Technology Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2016- 2019 Assistant dean of Professional Practice and Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2015- 2016 Assistant dean of Professional Practice and Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2013- 2015 Assistant dean of Professional Practice and Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2012- 2013 Assistant dean of Professional Practice and Development Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Professional Affiliation / Membership


2019- 2020 กรรมการบริหาร วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย, สภาเภสัชกรรม
2017- 2019 Chairman, subcommittee of pharmaceutical clerkship in hospital The Pharmacy Education Consortium of Thailand (PECT)
2015- present Administrative board College of Pharmacotherapy, Thailand. Thai Pharmacy Council.
2013- 2014 Registration Auditor National Health Security Office (NHSO), region 10
2012- 2012 Editorial Review Board for National Academic Conference The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference
2012- 2017 Member, subcommittee of pharmaceutical clerkship in hospital The Pharmacy Education Consortium of Thailand (PECT)
2011- 2011 Committee R2R network (10th Public Health Region)

Areas of Expertise


- Pharmaceutical care and research in internal medicine and cardiovascular

- Information technology and health care databasePublicationsResearch Articles (International)

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Veettil SK, Jinatongthai P, Gutmann JL. Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies - A Systematic Review and Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials. J Evid Based Dent Pract. 2019; 19(1): 17-27. link

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutman JL. Efficacy and safety of oral premedication on pain following non-surgical root canal treatment - A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Endod 2019; 45(4): 364-371. link

Veettil SK, Nathisuwan S, Ching SM, Jinatongthai P, Lim KG, Tong KS, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis. Cancer Manag Res 2019; 11: 561-571. link

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, K Veettil S, Jinatongthai P, Setzer FC. Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis– A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int Endod J 2018; 51(9): 989-1004. link

Veettil SK, Jinatongthai P, Nathisuwan S, Teerawattanapong N, Ching SM, Lim KG, Saokaew S, Phisalprapa P, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of chemopreventive agents on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and network meta-analysis. Clin Epidemiol 2018; 10: 1433-1445. link

Bunmark W, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Thakkinstian A, Reid CM, Wongcharoen W, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S. Antithrombotic regimens in patients with percutaneous coronary intervention whom an anticoagulant is indicated: a systematic review and network meta-analysis. Front Pharmacol 2018; 9(1322): 1-16. link

Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2017; 390(10096): 747-759. link

Jinatongthai P, Khaisombut N, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Watcharathanakij S, Nathisuwan S. Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand. Heart Lung Circ 2014; 23(11): 1051-8. link


Research Articles (National)

Thayarat W, Lorvinitnun P, Jinatongthai P, Wattanawong W, Patanasethanont D. Efficacy and Safety of Immunosuppressive Drugs in Kidney Transplant Recipients in Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS 2019; 15(1): 144-157. link

ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. IJPS 2017; 13(Supplement): 301-310. link

แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย. วารสารเภสัชศาตร์อีสาน 2015; 11(1): 89-98. link

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา . อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(ฉบับพิเศษ): 191-196. link

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2011; 7(3): 55-60. link


Review Articles (International)

Nagendrababu V, Dilokthornsakul P, Jinatongthai P, Veettil SK, Pulikkotil SJ, Duncan HF, Dummer PMH. Glossary for systematic reviews and meta-analyses. Int Endod J 2020; 53(2): 232-249. link


Review Articles (National)

ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย . FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่?. Warfarin Newsletter 2015; 1(3): 18-19.

ภญ.เด่นใจ บัวทุม ภ.บ. อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณปัทมานันท์ ภูปา พย.บ. พยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ภ.บ. BCPS อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ภ.บ. BCOP อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นพ.วีระ มหาวนากูล พ.บ. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ . Case report= Heparin-induced skin necrosis. วารสารคลินิก 2013; 29(2): 105-107.


Awards and Recognitions


2019 Outstanding research National Research Council of Thailand (National)


Latest update


January 4th,2021


Peerawat Jinatongthai, B.Sc.Pharm, BCP, BCPS

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Pharmacy Practice Division

Email : peerawat.j@ubu.ac.th

Tel : +66-8-5495-4083

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand