ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2010 Doctor of Philosophy (Neuroscience) The University of Manchester, ประเทศสหราชอาณาจักร
2004 Master of Science (Biotechnology) The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
1998 Master of Science (Physiology) Mahidol University, ประเทศไทย
1991 Nursing Sciences Khon Kaen University, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2021 - ปัจจุบัน เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2001 - 2002 หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2021 - ปัจจุบัน สมาชิก สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
2013 - ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย
2012 - ปัจจุบัน สมาชิก Thai Society for Stem Cell Research
2009 - 2010 Member The British Society for Developmental Biology (BSDB)
2009 - 2010 Member The Genetics Society of America (GSA)

สาขาความเชี่ยวชาญ


AWARD/SCHOLARSHIP RECIEVED:

12-23 July 2010:  Okinawa Institute of Science and technology (OIST) supported for attending in the "Developmental neurobiology" course, at OIST seaside house, Onna-village, Okinawa, JAPAN 

 

13 Sep 2006-2010: The Commission on Higher Education on behalf of the Royal Thai government supported for the PhD studying at the University of Manchester, Manchester, UNITED KINGDOM

- Thesis title: An alternative mechanism by which the Notch signal is induced via the endocytic pathway

 

17 July2002-22July2004: The Australian Government offered the Australian Development Scholarship (ADS) to study in master of biotechnology at the University of Queensland, Brisbane, Queensland, AUSTRALIA

- Project title: Signaling cross-talk between prostaglandin and prolactin receptors in MCF-7 breast cancer cell line: Negative regulation of JAK/STAT signaling

 

3-22 September 2001: The Korean Government by the Korea International Coorporation Agency (KOICA) supported for participating in" the international training in tuberculosis control" at Soul, KOREA

 

1997-1998: The Thai Government via the Ministry of University Affairs funded for studying in master of physiology at Mahidol University, THAILAND

- Thesis title: Relationship between serum and salivary cortisol in Thai healthy subjects during some physiological conditions

 

1994-1995: The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, THAILAND provided the tuition fee waivers during the first year of studying in the master of physiology

 

TEACHING AREA:

- Anatomy, physiology and pathophysiology of the nervous, cardiovascular and respiratory systems

 

AREA OF EXPERTISE

Cellular and Molecular Physiology: Neurobiology, developmental and cancer neurobiology,  neuroscience, cell signaling pathway, Notch, endocytic trafficking of proteins

 

RESEARCH INTEREST: 

My ongoing projects are to study the mechanisms of some natural products and protein trafficking inhibitors on the growth and apoptosis of human neuroblastoma (NB) and glioblastoma multiforme (GBM). This is to help us advance our knowledge into the causes of brain cancer. However, other cancers including breast and cervical cancers are also of my interests.  I am also investigating the role of Notch signalling in the regulation of growth and development using both several human cell lines and Drosophila as a model.

 

RESEARCH TECHNIQUES: I am competent in the following techniques:

1. Molecular biology techniques:

- DNA & RNA isolation and analysis by conventional PCR & quantitative PCR

- Cloning & DNA sequencing etc.

2. Protein extraction and analysis by Western blot

3. Cell imaging: Use of fluorescence microscope for tracking of the routes of protein trafficking

4. Flow cytometry for cell cycle and apoptosis analysis

5. Drosophila and mammalian cell culture

6. Drosophila fly pushingผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Wilkin, M, Tongngok P*, et al. Drosophila HOPS and AP-3 complex genes are required for a Deltex-regulated activation of notch in the endosomal trafficking pathway. Dev Cell 2008; 15(5): 762-772. link


Research Articles (National)

Homhual S, Tongngok P*, et al. Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. domin young shoots. UBU Journal 2007; 9(2): 54-60.

Tongngok P*, Kaenkum K. Antimicrobial activity of Northeastern medicinal plants in Thailand. IJPS 2005; 1(1): 40-46.

Akanitapichat P, Tongngok P*, et al. Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae. Thai J Pharm Sci 2005; 29(3-4): 125-136.

Urasopon N, Tongngok P*, et al. A Study of the antimicrobial activity of Thai herbs on enteropathogenic Escherichia coli. J Thai Vet Med Assoc 2003; 54(1-2): 27-38.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2009 Pajaree Tongngok The 50th Annual Drosophila Research Conference The 50th Annual Drosophila Research Conference The Sheraton Chicago Hotel &Towers, Chicago, Illinois, US

Poster Presentation (National)

2014 Pajaree Tongngok, Suparat Chanluang, Bung-orn Sripanidkulchai Proteasome and autophagy inhibitors suppress viability of human glioblastoma multiforme (GBM) นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14 Organized by The Thailand Research Fund (TRF) held at Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand
2014 Pajaree Tongngok, Kusuma Jitsaeng The isolation of hydroxychavicol from P. betel L. and its effect on DNA fragmentation The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2016 - 2016 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GBM) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2559
2013 - 2014 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway (MRG5580054) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
2013 - 2014 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2556-2557


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2023 นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ การศึกษาฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและความเป็นพิษต่อเซลล์ glioblastoma ของสารสกัดหยาบน้ำและเอทานอลจากใบพลู วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2557


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


March 26th,2022


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจารีย์ ทองงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : pajaree.t@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3623

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190