ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

การศึกษา

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1996)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2560หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2554-2556เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmacology


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2557 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2557 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล
นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง
นายณรงค์ชัย  จักษุพา
นางวรรณา พุ่มพฤกษา           

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ในประเทศไทย,

1.       ดร.จินตนา นภาพร 

2.       ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

3.       อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร 

4.       ผศ.ธีราพร ชนะกิจ 

5.       ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

6. นายนรเศรษฐ์ ทองคำ 

  สนง.อาหารและยา


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2013Cytotoxic Effect of Taraxacum officinale Extract in Cancer Cell Line

IJPS
2559การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2021

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences


บทความตีพิมพ์
 
2555ยากับ grapefruitสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2013

ภูริชญ์ อินต๊ะ, เกวลี สีทองกุล, อรนุช ธนเขตไพศาล, ณรงค์ชัย จักษุพา
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัด Taraxacum officinale ในเซลล์มะเร็งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

Narongchai Chaksupa

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : narongchai.c@ubu.ac.th

Tel : 045353623