ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

การศึกษา

Ph.D. Plant Physiology (2011)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1994)


ตำแหน่งบริหาร


2562-2563เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2555-2556เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมทุนวิจัยที่ได้รับ

2564 การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเวชสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (โครงการ ปลาม้าลาย), ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2564 การหาสภาวะเหมาะสมในผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากน้ำที่ได้จากการผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอกพันธุ์แสงแรกเพื่อให้โปรตีนไฮโดรไลเซตที่ได้มีฤทธิ์ต้านชราที่ดีที่สุด, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์   อื่นๆ
2563 การผลิตเครื่องดื่มผงโปรตีนไอโซเลตชงสำเร็จรูปจากน้ำหม้อนึ่งข้าวกล้องงอกโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย,

  สกว.
2563 การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ,

  สวทช.
2563 การศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสในติ้ว,

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2562 ระบบการจัดการของเสียและสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี, ผศ.ดร.นิธิมาสุทธิพันธุ์, นายณฐพล ทองปลิว, นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ

  สกว.
2562 การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางประเภทเชรัมจากโปรตีนไฮโดรไลเซตซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอก, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, นายสายพัน นันทบุตร

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2561 การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสในเชิงพาณิชย์,

1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา50%

2.ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์50%

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hair Tonic จากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม , ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 โครงการเพิ่มการผลิตสารกาบาในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลฃลัส ภายใต้โครงการความร่มมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นิธิมา สุทธิพันธุ์ 


  สกว.
2560 การหาอัตลักษณ์ของสารให้ความหอมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวดำ-แดงของไทย,

1.     ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.1            ผู้อำนวยการแผนงาน

                          1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

                                  หมายเลขบัตรประชาชน 3100902122871

                                  หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      

       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

       โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309

       Email= dwanchai@chula.ac.th

1.2            ผู้ร่วมงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ 

                                 1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

                                  หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      

       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

       โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309

       Email= dwanchai@chula.ac.th

1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร      

          หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์  034-355193  ต่อ 116   โทรสาร 034-355197
Email= vanavichit@gmail.com

       1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์

               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

               จ.อุบลราชธานี 34190

       มือถือ 088-819-7180

       Email= nitima.s@ubu.ac.th

       1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกนก วิมลมั่งคั่ง

               ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

       โทรศัพท์ 02-218-8361  มือถือ 098-607-6446

Email= sornkanok.v@pharm.chula.ac.th

  วช.
2560 การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา มี target คือ GYBR, รศ.ดร พรพรรณ พึ่งโพธิ์  ทุนวิจัย สวรส

  งบจังหวัด
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวกล้องงอกพันธ์ุกข-6,

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา, รศ.ดร. พรพรรณ  พึ่งโพธิ์
ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์
ดร. อรดี พันธ์กว้าง
ผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์
ดร. กัมปนาท ฉายจรัส
ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง
ดร. จักริ์รดา อัตตรัถย

  วช.
2558 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การสกัสารในกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์จากต้นแพงพวยฝรั่ง,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 ศึกษาการสร้างต้นอ่อนของแพงพวยฝรั่งจากรากเพาะเลี้ยงที่เหนี่ยวนำโดยอะโกรแบคทีเรียไรโซเจน, นิธิมา สุทธิพันธุ์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2014นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง IJPS
2560

การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2020

การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันโดยการเติมแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับการจัดการน้ำเสียในตลาดสด

วารสารศรีนครินทรวิโรจน์


บทความตีพิมพ์
 
2556ผลิตภัณฑ์สุขาพจากเชื้อราโมแนสคัสจุลสารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2020

ณัฐณิชา แก้วขาว, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง, นิธิมา สุทธิพันธ์, บัญชา ยิ่งงาม, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (15/02/2563)
2020

 

ณัฐณิชา แก้วขาว, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง, นิธิมา สุทธิพันธ์, บัญชา ยิ่งงาม, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา*

  

 

การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (15/02/2563)
2018

Benjabhorn Sethabouppha1, Nithima Suttipantu1, Jureerat Laliturai2,

Wipawee Saohin1,Oranuch Thanaketpaisarn1*

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement

Songkhla Thailand (23/05/2561)
2017

นุตติยา วีระวัธนชัย  ภัสสรา นาคงาม  ภาณุ คำวงษ์  นิธิมา สุทธิพันธุ์ และ

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-เป็นผลงาน Poster และ Proceeding

โรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (01/09/2560)
2017

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ นฤดล ภูศรี บุญรัตน์ ทารัตน์ พฤทธิ์ คำศรี อรดี พันกว้าง กัมปนาท ฉายจรัส นิธิมา สุทธิพันธ์ พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ สุภา หารหนองบัว คมสันต์ สุทธิสินทอง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์

การจำลองแบบทางควอนตัมและพลศาสตร์ของโมเลกุลโดยอาศัยพื้นฐานของระเบียบวิธี Fragment molecular orbitaมหาวิทยาลัยอุบราชธานี (01/09/2560)

2017

พฤทธิ์ คำศรี และคณะ

การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ PknG ตัวใหม่ เพื่อใช้เป็นสารต้านวัณโรคบนพื้นฐานโครงสร้างของสารอนุพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13/07/2560)

2017

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

นิธิมาสุทธิพันธุ์

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ-เฉพาะการตีพิมพ์ Proceeding ในงานประชุมโรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (13/07/2560)

2016

Naruedon Phusi,1 Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayaras,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2
Patchareenart Saparpakorn, 3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong, 4 Nitima Suttipanta,5 Ryosuke
T

STRUCTURE BASED INHIBITOR DESIGN OF NOVEL ANTI-TUBERCULOSIS
AGENTS OF 4-AMINOQUINOLINE DERCentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/12/2559)

2016

Naruedon Phusi,1 Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayaras,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchareenart Saparpakorn, 3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong, 4 Nitima Suttipanta,5 Ryosuke Takeda,6 Ittettsu Kobayashi,6 Noriyuki Kurita,6 and Pornpan Pungpo1,* 

STRUCTURE BASED INHIBITOR DESIGN OF NOVEL ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS OF 4-AMINOQUINOLINE DERIVATIVECENTARA GRAND AT CENTRAL PLAZA LADPRAO, BANGKOK (30/12/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart
Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5 and Pornpan Pungpo1*
 

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL
INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPECentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart
Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5 and Pornpan Pungpo1*
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,
85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand
2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand
3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak,
Bangkok, 10900, Thailand
4National Nanotechnology Center, NSTDA, 111 Thailand Science Park, Klong Luang, Pathum Thani
12120, Thailand
5Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190,
Thailand
*e-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL
INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPECentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3,  Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucW9 building (2-3 floor) Tokyo Institute of Technology, Ookayama campus, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Auradee Punkvang1,a, Pharit Kamsri1, Kampanart Chayajaras1, Patchareenart Saparpakorn2, Supa Hannongbua2, Nitima Suttipanta3, Khomson Suttisintong4, Bunrat Tharat5, and Pornpan Pungpo5,b

Structural Insights into the Binding Interactions of 4-hydroxy-2-pyridones with M. tuberculosis ITokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,a 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand 2 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University,85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand 3 Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand 4 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand 5 National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand E-mail: apornpan_ubu@yahoo.com

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives witTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3, Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,b 1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand 2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand 3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 4Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand 5National Nanotechnology Center, 111 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand E-mail: asupitchaya_s@hotmail.com bpornpan_ubu@yahoo.com

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Auradee Punkvang1,a, Pharit Kamsri1, Kampanart Chayajaras1, Patchareenart Saparpakorn2, Supa Hannongbua2, Nitima Suttipanta3, Khomson Suttisintong4, Bunrat Tharat5, and Pornpan Pungpo5,b 

Structural Insights into the Binding Interactions of   4-hydroxy-2-pyridones with M. tuW9 building (2-3 floor) Tokyo Institute of Technology, Ookayama campus, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives witTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)


นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2017

Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Khomson Suttisintong, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop, James Spencer, Adrian Mulholland and Pornpan Pungp

Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tubeThailand Sciences Park, Patumthani (03/08/2560)

2017

Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Zhaoqiang Chen, Weiliang Zhu, Sanya Sureram, Prasart Kittakoop, Nitima Suttipanta and Pornpan Pungpo, 

Binding Mode of Bioactive Compounds of Marine-Derived Fungus Aspergillus unguis in M. tuberculosi,Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, (01/06/2560)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5  and Pornpan Pungpo1* 

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPERIDINE CENTARA GRAND AT CENTRAL PLAZA LADPRAO, BANGKOK (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3, Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

บัณฑิต คำศรี และคณะ

Discovery of 4-Aminoquinoline Derivatives as Novel Mycobacterium tuberculosis DNA gyraseB Inhibitโรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (12/07/2561)

2018

บงกชวรรณ พาคำวงศ์

Computer Aided Molecular Design of GyrB Inhibitors in a Series  of 4-Aminoquinolone Derivatiโรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (12/07/2561)

2018

นฤดล ภูศรี และคณะ

Elucidating the structural basis of InhA inhibitors for anti-tuberculosis agents:  Ligand anโรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (12/07/2561)

2018

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ และคณะ

Computer Aided Molecular Design of 4-aminoquinolone piperidine amides Derivatives as Highly Potenโรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (12/07/2561)

2017

กำแหง สมสุข, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูร, นิธิมา สุทธิพันธุ์

การบริการแพทย์แผนไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2014 นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ =มายาคติ หรือ ความจริงม. อุบลราชธานี (01/02/2557)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2018

Paptawan Thongdee, Bongkochawan Pakamwong, Kotchakorn Yotyiamkrae, Bunrat Tharat, Bundit Khamsri, Thitima Chuansupak, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajarus, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Nitima Suttipanta, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop, Ubonsree Leartsakulpanich, Khomson Suttisintong, James Spencer, Adrian Mulholland, Pornpan Pungpo 

Molecular docking and 3D-QSAR study of pyrrolyl benzohydrazide derivatives to explore the structuSongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

. Bunrat Tharat, Bongkochawan Pakanwong, Paptawan Thongdee,  Kotchakorn Yotyiamkrae, Bundit Khamsri, Thitima Chuansupak, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Thimpika Pornprom, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri,Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop,                 Khomson Suttisintong, Adrian Mulholland, James Spencer, Pornpan Pungpo 

Molecular modeling, design and synthesis of InhA inhibitors in the class of benzimidazole derivatSongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Kotchakorn Yotyiamkrae, Bongkochawan Pakanwong, Paptawan Thongdee,  Bundit Khamsri, Thitima Chuansupak, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj,   Thimpika Pornprom, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn,    Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop, Khomson Suttisintong, Nitima Suttipanta, Adrian Mulholland, James Spencer, Pornpan Pungpo 

Structure based drug design of 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl as DNA gyrase subunit B Songkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Chayanin Hanwarinroj, Naruedon Phusi, Kampanart Chayajarus, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Nitima Suttipanta, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua,  Khomson Suttisintong, Prasat Kittakoop, James Spencer, Adrian Mulholland,       Pornpan Pungpo

Rational design of PknB inhibitors in class of 4-oxo-crotonic acid derivatives as highly potent aSongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua,  Sanya Sureram, Prasat Kittakoop, Nitima Suttipanta, Khomson Suttisintong,    Adrian Mulholland, James Speccer, Pornpan Pungpo 

In-silico aided inhibitor design of benzoimidazole-containing derivatives as novel direcSongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Thitima Chuansupak, Bongkochawan Pakanwong, Paptawan Thongdee,  Kotchakorn Yotyiamkrae, Bunrat Tharat, Bundit Khamsri, Naruedon Phusi,  Chayanin Hanwarinroj,  Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop,  Khomson Suttisintong, Adrian Mulholland,  James Spencer, Pornpan Pungpo 

Key structural basis of nitrothiazolyl carboxamide analogues as DNA gyrase subunit B inhibitors fSongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Bandit Khamsri, Bongkochawan Pakamwong, Bunrat Tharat, Kotchakorn Yotyiamkrae, Paptawan Thongdee, Thitima Chuansupak, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajarus, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Nitima Suttipanta, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Khomson Suttisintong, Prasat Kittakoop, James Spencer,Adrian Mulholland, Pornpan Pungpo

Elucidating structural basis of 4-aminoqinoline derivatives as novel  M. tuberculosis DNA GySongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Bongkochawan Pakamwong, Kotchakorn Yotyiamkrae, Paptawan Thongdee, Bunrat Tharat, Bundit Khamsri, Thitima Chuansupak, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajarus, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Nitima Suttipanta, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasart Kittakoop, Ubonsree Leartsakulpanich, Khomson Suttisintong, James Spencer, Adrian Mulholland, Pornpan Pungpo 

Computer aided molecular design of ATPase inhibitors in a series of 7-chloro-4-piperazinoquinolinSongkhla Thailand (07/02/2561)

2018

Bunrat Tharat, Bongkochawan Pakanwong, Paptawan Thongdee,  Kotchakorn Yotyiamkrae, Bundit Khamsri, Thitima Chuansupak, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Thimpika Pornprom, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri,Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop,                 Khomson Suttisintong, Adrian Mulholland, James Spencer, Pornpan Pungpo 

Molecular modeling, design and synthesis of InhA inhibitors in the class of benzimidazole derivatSongkhla Thailand (07/02/2561)

2017

Chayanin Hanwarinroj, Nareudon Phusi, Bonrat Tharat, Kampanart Chayajarus, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchareenart Saprapakorn, Supa Hannongbua, Khomson Suttisintong, Pornpan Pungpo

Evaluation of the binding mode and crucial interactions of the bioactive compound endophytic fungThe sukosol hotel, Bangkok, Thailand (05/08/2560)

2017

Pharit Kamsri, Nareudon Phusi, Patchareenart Saprapakorn, Supa Hannongbua, Kampanart Chayajarus, Nitima Suttipanta, , Auradee Punkvang, Patchareenart Saprapakorn, Supa Hannongbua, , Zhaoqiang Chen, Weiliang Zhu, Sanya Surenam, , Prasart Kittakoop, Nitima Suttipanta, Kampanart Chayajarus,  Pornpan Pungpo

Discovery of new of PknG inhibitors from the Endophytic Fungus Dothideomycete sp.; In silico baseThe sukosol hotel, Bangkok, Thailand (05/08/2560)

2017

Bunrat Tharat, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Khomson Suttisintong and PornpanPungpo

Elucidating the Key Structural Features of 1-(Benzimidazol-1-yl)-3-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yloxy)Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand (01/06/2560)

2015 3D-Structure of NADPH cytochrome P450 Reductase and NADPH Ferritheprotein Reductase: Homology ModeliUbonratchathani University (17/11/2558)
2015 Protein Modelling of Cytochrome P450 Reductase enzymeคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (05/02/2558)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

Asst.Prof.Dr.Nitima Suttipanta

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nitima.s@ubu.ac.th

Tel : 045353623