ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2013 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
2008 เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2016 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2016 เลขานุการกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


ระบบนำส่งทางผิวหนัง ลิโพโซม นาโนเทคโนโลยี การออกแบบการทดลอง การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุด พื้นผิวตอบสนอง นาโนเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอางผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Duangjit S*, Rattanachithawat N, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Development and optimization of finasteride-cinnamon oil-loaded ethanol-free microemulsions for transdermal delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2022; 69: 103107 [IF3.981; Q2]. link

Bumrungthai S*, Duangjit S, Somsuwan B, Inpeng S. The Chemical Characteristic and Microbial Diversity of the Hot Spring at Phusang National Park. Environment and Natural Resources Journal 2020; 18(1): 33-43 [IF=0.36; Q3]. link

Duangjit S, Kraisit P*. Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract. Carbohydrate Polymers 2018; 193(1): 89–98 [IF=5.158, Q1]. link

Duangjit S*, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Computational design strategy: an approach to enhancing the transdermal delivery of optimal capsaicin-loaded transinvasomes. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; 43(1): 98-107 [IF=2.295, Q2]. link

Rangsimawong W, Opanasopit P, Rojanarata T, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin transport of hydrophilic compound-loaded PEGylated lipid nanocarriers comparative study of liposomes, niosomes, and solid lipid nanoparticles. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 39(8): 1254-1262 [IF=1.828, Q1]. link

Duangjit S, Kraisit P, Luangtana-Anan M. An investigation ofpropranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery Physicalcharacterization . Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) 2016; 40: 25-28 [Scopus SJR IF=0.030, Q4]. link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Panomsuk S, Ngawhirunpat T. Development, characterization and skin interaction of capsaicin-loaded microemulsion-based nonionic surfactant. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 39(4): 601-610 [IF=1.828]. link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Application of design expert for the investigation of capsaicin-loaded microemulsions for transdermal delivery. Pharmaceutical Development and Technology 2016; 21(6): 698-705 [IF=1.860]. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y,Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. A comparative study of novel ultradeformable liposomes: menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 37(2): 239-247 [IF=1.828]. link

Duangjit S, Buacheen P, Priebprom P, Limpanichkul S, Asavapichayont P, Chaimanee P, Ngawhirunpat T. Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin. Advanced Materials Research 2015; 1060: 21-24. link

Pamornpathomkul B, Duangjit S, Laohapatarapant S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Transdermaldelivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination ofmicroneedles and low-frequency sonophoresis. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 415–424. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Takayama J, Takayama J, Ngawhirunpat T. Bootstrap resampling technique to evaluate the reliability of the optimal liposome formulation skin permeability and stability response variables. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(9): 1543–1549 [IF=1.828, Q2]. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes. International Journal of Nanomedicine 2014; 9: 2005-2017 [IF=4.300]. link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Role of simplex lattice statistical design in the formulation and optimization of microemulsions for transdermal delivery. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(12): 1948–1957 [IF=1.828, Q2]. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojarata T, Obata Y, Onuki Y, Takayama K, Ngawhirunpat T. The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers. The Open Conference Proceedings Journal 2013; 4: 87-92. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers. AAPS PharmSciTech 2013; 14: 133-140 [IF=2.11]. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K. Menthosomes, novel ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery: optimization and characterization. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2012; 35(10): 1720-1728 [IF=1.828, Q1]. link

Subongkot T, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound. Journal of Liposome Research 2012; 22(3): 254–262 [IF=1.909]. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes. Advanced Materials Research 2012; 506: 457-460. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in elastic liposomes. Advanced Materials Research 2011; 194-196: 537-540. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro skin permeation of meloxicam-loaded liposomes versus transfersomes. Journal of Drug Delivery 2010; 2012: Article ID 418316. link

Ngawhirunpat T, Goegebakan E, Duangjit S, Akkaramongkolporn P, Kumugdee-Vollrath M. Controlled release of chlorpheiramine from resonates through surface coating with Eudragit® RS 100. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2010; 2(2): 107-112. link


Research Articles (National)

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Kraisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 180-188. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes: A comparative study. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017; 41 (Supplement): 89-92. link

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Kraisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: Physical properties characterization. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017; 41 (Supplement): 117-120. link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 1-13. link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 112-123. link

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N, Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 101-111. link

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K, Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 124-134. link

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 251-258. link

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 112-120. link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11: 112-118. link

Saingam W, Monton C, Suksaeree J, Haroenchai L, Songsak T, Duangjit S. Physical and chemical properties of khanmin chan tablets direct compression VS wet granulation method. Bulletin of Health, Science and Technology (BHST) 2015; 13(2): 56-62. link


Review Articles (National)

Duangjit S*, Suwannarat K, Kittiphinitnunta K, Ongwisut P, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Charoenputtakun P, Sila-On W. Role of natural antioxidants for topical applications: Properties, efficacy, safety and novel delivery systems. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15(1): 21-48. link

Duangjit S, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T. Implantable drug delivery systems: Implant technologies. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 12(1): 1-12. link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin permeation enhancement by combination of liposomes and permeation enhancers. Pharmatime 2011; 87: 37-42.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Iontophoresis: Skin permeation enhancement and applications. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2011; 6(1): 73-78. link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Liposomes: skin permeation enhancement drug delivery system and applications. Pharmatime 2010; 82: 39-46.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin preparation and characterization techniques. Pharmatime 2010; 84: 35-43.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Application of electroporation for skin permeation enhancement. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2009; 14: 409-418.

Wonglertnirant N, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Microneedle and its application in pharmaceutical sciences. Pharmatime 2009; 80: 41-46.


Proceeding (International)

Duangjit S*, Witchayapong P, Pochana S, Nilabon C, Jitsaeng K. Utilization of response surface methodology in optimization for curcumin in Thai herbal compress extraction: Ultrasound-assisted extraction. In: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn university editor. 37 the International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (ICMPS37); 2022 Mar 24; Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn university (Via Zoom meeting). Bangkok: ; 2022. p.42-45

Duangjit S, Napaporn J, Phitsorat N, Onsaard E, Onsaard W, Kate-ngam S, Bmrungthai S. Development of Value Added Organic Rice for Commercialization: Food and Cosmetic Products. In: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019); 2019 Jun 18; The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. : ; 2019. p.14-19

Duangjit S, Akarachinwanit C, Sila-On W, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T. Comparative Study of Oryzanol- and Rice Bran Oil-Load Niosomes for Anti-Aging Cosmetics. In: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019); 2019 Jun 18; The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. : ; 2019. p.114-118

Duangjit S, Phimphong K, Kacha W, Janjarasjitt N, Jitsaeng K, Yingngam B, Tipratchdaporn S, Bumrungthai S. Physicochemical Characteristics and Antioxidant Activity of Mak Mao Berry Loaded Nanovesicles for Cosmetics. In: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019); 2019 Jun 18; The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. : ; 2019. p.129-134

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Optimization of solid lipid nanoparticles gels for transdermal delivery of capsaicin by response surface method. In: Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 2017); 2017 Feb 7; Seoul, South Korea. : ; 2017. p.407-414

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes. In: The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences; 2017 Mar 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.89-92

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Karisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: physical properties characterization. In: The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences; 2017 Mar 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.117-120

Duangjit S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T. Characterization of nano-vesicular containing tomato extract for dermal delivery: Liposomes, transfersome and niosomes. In: International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017); 2017 Jun 16; Chonburi, Thailand. : ; 2017. p.241-246

Duangjit S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Jitseang K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S. Development of curcumin loaded-nanovesicles for antiaging cosmetics: Liposomes, transfersomes, ethosomes. In: 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017); 2017 May 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.101-104

Kraisit P, Duangjit S. Effect of plasticizers on the physicochemical and mechanical properties of hydroxypropyl methyl cellulose. In: 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017); 2017 May 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.73-76

Akarachinwanit C, Sila-on W, Bumrungthai S, Miyazato K, Hayakawa Y, Duangjit S. Development of Rice Bran Oil load Niosomes for Anti-aging Cosmetics: Comparative Study of Two Preparation Methods. In: The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7); 2017 Oct 19; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.101-108

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. In: The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015); 2017 Jan 28; Khon Kean, Thailand. : ; 2015. p.112-120

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics. In: The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015); 2015 Jan 28; Khon Kean, Thailand. : ; 2015. p.251-258

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Takayama K, Mitani Y, Ngawhirunpat T. Multivariate statistical approach to optimize menthosomes incorporating l-menthol as novel ultradeformable liposomes. In: The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 (CDD 2014); 2014 May 1; Krabi, Thailand. : ; 2014. p.126-129

Pamornpathomkul B, Merh LM, Duangjit S, Kumugdee-Vollrath M, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery. In: The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 (CDD 2014); 2014 May 1; Krabi, Thailand. : ; 2014. p.313-314

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier. In: The 2nd Current Drug Development International Conference 2012 (CDD 2012); 2012 May 2; Phuket, Thailand. : ; 2012. p.268-269


Proceeding (National)

Duangjit S*, Pinsakul A, Nilabon C, Jitsaeng K. Optimization of green solvent for quercetin extraction from organic shallot: Geographical identification from Sisaket province. In: The 15h UBU Research Annual Meeting 2021: Future Trend s of Research and Innovation; 2021 Jul 22; U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2021. p.

Duangjit S*, Sabpason S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Sritananuwat P, Samseethong T, Jueangmunkong Z, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T. Efficacy, stability and characteristics of capsaicin loaded niosome gel for pain management in elderly population: Pre-commercialization. In: The 14th UBU Research Annual Meeting 2020: Research and Innovations for All; 2020 Sep 3; U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand. Ubon Ratchathani: ; 2020. p.258-263

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Karisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.180-188

Rattanachitthawat S, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Effect of oil, water and surfactant mixture on the physicochemical properties and transdermal delivery. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.72-82

Boonprakom P, Ratsadon-arsai C , Puapermpoonsiri U, Duangjit S , Sila-on W. Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.106-121

Duangjit S, Inta T, Ruangkarnjanapaisarn P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.1-13

Duangjit S, Inta T, Ruangkarnjanapaisarn P, Rungseevijitprapa W. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.112-123

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N , Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.101-111

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K , Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.124-134

Duangjit S, Merh LM, Kumugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. In: The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015; 2015 Mar 7; Khon Kean, Thailand. : ; 2015. p.112-118

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant. In: The 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2013; 2013 Jan 10; Bangkok, Thailand. : ; 2013. p.156-159

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Mitani Y, Takayama K. Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery. In: The 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2012; 2012 Dec 6; Bangkok, THailand. : ; 2012. p.116-119

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes. In: Proceeding of The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) 2009; 2009 Oct 15; Chonburi, Thailand. : ; 2009. p.1-5


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2016 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Development of nanocarriers for transdermal delivery of capsaicin The Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA 2016) Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Thailand
2016 Duangjit S (Invited speaker) Application of Encapsulation Technology for Cosmetics Industry The 24th International Processing and Packaging Technology Event for Asia 2016 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
2015 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Design and development of optimal invasomes for transdermal drug delivery using computer program The Asian Federation for Pharmaceutical Sciences Conference (AFPS 2015) Rama Gardens Hotel, Bangkok
2015 Duangjit S (Invited speaker) Application of Encapsulation Technology for Drug and Herbal Delivery The 23rd International Processing, Filling and Packaging Technology Event for Asia 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
2014 Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Takayama K, Maitani Y, Ngawhirunpat T Multivariate Statistical Approach to Optimize Menthosomes Incorporating l-menthol as Novel Ultradefo The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 (CDD 2014) Pavillion Queen’s Bay Hotel, Ao Nang, Krabi, Thailand
2012 Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K Optimization and characterization of liposome formulation for enhancing skin permeation of meloxicam The 132nd Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan, Sapporo 2012 Hokkaido University, Sapporo, Japan

Oral Presentation (National)

2019 Champa-ngam T, Promkhot T, Ngawhirunpat T, Duangjit S* Skin Permeation Enhancement of Curcumin Loaded Nanovesicles: Effect of Penetration Enhancers The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (by Pharm D student)
2019 Phimphong K, Kacha W, Janjarasjitt N, Tipratchdaporn S, Jitsaeng K, Yingngam B, Duangjit S* Development of Nanoserum from Sakon Nakhon Mak Mao Berry: Physicochemical Characteristics and In Vitro Antioxidant Activity The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (by first author)
2009 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) The Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand

Poster Presentation (International)

2022 Duangjit S*, Rattanachithawat N, Opanasopit P, Ngawhirunpat T Finasteride Loaded Ethanol-Free Microemulsions for Transdermal Delivery: Optimization and Characterization International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022) [23-24 June 2022] [Online] Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thailand
2022 Duangjit S*, Raseekul T, Samseethong T, Sritananuwat P, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Jueangmunkong Z, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T Skin Permeation Enhancement of Capsaicin Loaded-Liposomes, -Miceoemulsion and -Solid Lipid Nanoparticles: A comparative study The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST2022) [23-24 June 2022] [Online] Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thailand
2022 Duangjit S*, Witchayapong P, Pochana S, Nilabon C, Jitsaeng K Utilization of response surface methodology in optimization for curcumin in Thai herbal compress extraction: Ultrasound-assisted extraction 37 the International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (ICMPS37) [24-25 Mar 2022] Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn university (Via Zoom meeting)
2021 Duangjit S,* Sritananuwat P, Bamrungthai S Effect of coconut based surfactants on waterless shampoo: Physicochemical properties, efficacy and stability testing International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
2021 Duangjit S,* Raseekul T, Samseethong T, Sritananuwat P, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Jueangmunkong Z, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T A pilot-scale of pre-commercialization of a Saicin gel: Skin irritation and skin permeation International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
2019 Duangjit S, Napaporn J, Phitsorat N, Onsaard E, Onsaard W, Kate-ngam S, Bumrungthai S Development of Value Added Organic Rice for Commercialization: Food and Cosmetic Products The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Duangjit S, Akarachinwanit C, Sila-On W, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T Comparative Study of Oryzanol- and Rice Bran Oil-Load Niosomes for Anti-Aging Cosmetics The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Duangjit S, Sabpason S, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S Liposomal Approach to the Development of Thai Herbal Products: Hydrophilic- and Lipophilic-Extractions The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Duangjit S, Phimphong K, Kacha W, Janjarasjitt N, Jitsaeng K, Yingngam B, Tipratchdaporn S, Bumrungthai S Physicochemical Characteristics and Antioxidant Activity of Mak Mao Berry Loaded Nanovesicles for Cosmetics The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Bumrungthai S, Mahadlek J, Phinphueak N, Sanguanjai N, Chomsupang P, Thanasomboonpol R, Ngawhirunpat T Effect of penetration enhancers on transdermal delivery of clotraimazole The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2017 Akarachinwanit C, Sila-on W, Bumrungthai S, Miyazato K, Hayakawa Y, Duangjit S* Development of rice bran oil loaded niosomes for anti-aging cosmetics The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Jitsaeng K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T Development of tomato extract loaded nano-vesicles for anti-aging cosmetic: Physicochemical characterization, skin permeation and stability evaluation The 1st International Conference on Natural Medicine (ICNM 2017) The Sukosol Hotel Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Jitseang K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S Development of curcumin loaded-nanovesicles for antiaging cosmetics: Liposomes, transfersomes, ethosomes and niosomes The 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) The Tawana Hotel, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Jitsaeng K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T Antioxidant activity of lycopene extract loaded nano-vesicles as antiaging cosmetics The 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) The Tawana Hotel, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T Characterization of nano-vesicular containing tomato extract for dermal delivery: Liposomes, transfersomes and niosomes The International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017) Burapha University, Bansean Chonburi, Thailand
2017 Mahadlek J, Duangjit S*, Bumrungthai S, Kraisit P, Ngawhirunpat T Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: Physical properties characterization The JSPS-NRCT Fellow-Up Seminar 2017 and 33th International Annual Meeting in Pharmaceutical Science (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Enhanced Skin Permeability of Lipophilic and Hydrophilic Drugs via Rigid-, Elastic- and Conventional Liposomes: A Comparative Study The JSPS-NRCT Fellow-Up Seminar 2017 and 33th International Annual Meeting in Pharmaceutical Science (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Ngawhirunpat T Optimization of solid lipid nanoparticles gels for transdermal delivery of capsaicin by response surface methodology 2017 Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 2017) Marriott Seoul Times Square, Seoul, Korea
2017 Duangjit S*, Suriyaaumporn P, Prompradit J, Rungseevijitprapa W, Bumrungthai S, Ngawhirapat T Effect of essential oils and terpenes on physicochemical stability of curcumin gels The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) Asia Hotel Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S*, Suriyaaumporn P, Prompradit J, Rungseevijitprapa W, Bumrungthai S, Ngawhirapat T Effect of terpenes on skin permeability of curcumin-liposome loaded gel formulation: Natural penetration enhnacers The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) Asia Hotel Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Phimphong K, Kacha W, Bumrungthai S, Ngawhirapat T Development of lipid nanoparticles for transdermal delivery of capsaicin: Optimization and characterization The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) Asia Hotel Bangkok, Thailand
2016 Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Formulation and characterization of capsaicin-loaded microemulsions for transdermal drug delivery: Trial and error method vs response surface method The 4rd Current Drug Development International conference 2016 (CDD 2016) The Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
2015 Duangjit S, Itharat A, Kraisit P Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
2015 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
2014 Duangjit S, Buacheen P, Priebprom P, Limpanichkul S, Asavapichayont P, Chaimanee P, Ngawhirunpat T Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin The 3rd International Conference and Exhibition on Pharmaceutical, Nutraceutical and Cosmeceutical Technology (PharmaTech 2014) The Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
2014 Pamornpathomkul B, Merh LM, Duangjit S, Kumugdee-Vollrath M, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T* Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery The 3rd Current Drug Development International Conference (CDD 2014) Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, Krabi, Thailand
2013 Duangjit S, Opanasopit P, Rojarata T, Obata Y, Onuki Y, Takayama K, Ngawhirunpat T The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers Drug Discovery & Therapy World Congress 2013 (DDTWC 2013) Boston, Massachusetts, United State of America (USA)
2012 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier The 2nd Current Drug Development International Conference 2012 (CDD 2012) Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand
2011 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications 2011 (CMICBA 2011) The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
2010 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Effect of surfactants on in vitro skin permeation study of meloxicam loaded in liposomes The 1st Current Drug Development International Conference 2010 (CDD 2010) Woraburi Phuket Resort & Spa, Phuket, Thailand

Poster Presentation (National)

2022 Duangjit S*, Sritananuwat P, Samseethong T, Rangsimawong W, Jitsaeng K, Bamrungthai S, Puapermpoonsiri U, Sila-on W Solvent factor of quercetin extraction efficiency from Moringa oleifera leaves The 16th UBU Research Annual Meeting 2022: Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal [11-12 July 2022] U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand (Online)
2021 Duangjit S*, Pinsakul A, Nilabon C, Jitsaeng K Optimization of green solvent for quercetin extraction from organic shallot: Geographical identification from Sisaket province The 15th UBU Research Annual Meeting 2021: Future Trend s of Research and Innovation U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2020 Duangjit S*, Sabpason S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Sritananuwat P, Samseethong T, Jueangmunkong Z, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T Efficacy, stability and characteristics of capsaicin loaded niosome gel for pain management in elderly population: Pre-commercialization The 14th UBU Research Annual Meeting 2020: Research and Innovations for All U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2020 Duangjit S*, Puttapha T, Pokasem T, Nilabon C, Ngawhirunpat T Development of natural antioxidant loaded novel liposomes for transdermal delivery The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Pokasem T, Puttapha T, Nilabon C, Ngawhirunpat T Development of green tea extract loaded liposomes for transdermal delivery The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Witchayapong P, Pochana S, Nilabon C, Jitsaeng K. Development of extraction method For turmeric By micellization The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Witchayapong P, Pochana S, Nilabon C, Jitsaeng K. Optimization of extraction condition for thai herbal compress by response surface method The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Phomsida N, Narktrakoon P Application of ultrasonic extraction method for turmeric by response surface method. The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Tampapanna W, Khansawai W. Comparative study of characteristics of fat-soluble- and water-soluble vitamins loaded liposomes The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Sabpason S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Sritananuwat P, Samseethong T. Development of capsaicin loaded-liposomes and –niosomes: Lab to pilot production The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Nilabon C, Opanasopit P, Ngawhirunpa T, Sritananuwat P, Samseethong T. Development of niosome for transdermal drug delivery of acyclovir: Accelerated stability The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2019 Sabpason S, Seerabsee S, Pitram A, Duangjit S* A Comparative Study of Rigid-, Elastic- and Conventional Nanovesicles: Effect of Hydrophilic and Lipophilic Plant Extracts The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Pitram A, Sabpason S, Seerabsee S, Duangjit S* Effect of Method of Preparations on the Physicochemical Characterization of Liposomes and Niosomes The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Seerabsee S, Pitram A, Sabpason S, Duangjit S* Development and Characterization of Mineral Water Loaded Nanovesicles as Skin Moisturizer The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Jaikaew S, Sondee K, Ngawhirunpat T, Duangjit S* Development of Finasteride Loaded Nanovesicles for Alopecia: Formulation, Characterization, Skin Permeation and Stability Evaluation The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Promkhot T, Champa-ngam T, Ngawhirunpat T, Duangjit S* Accelerated Stability Study of Natural Antioxidant Loaded-Nanovesicle: Effect of Penetration Enhancers The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2018 Duangjit S*, Nayeam A, Chanmangkorn B Development of eye gel containing nanotechnology for anti-aging: Curcumin-loaded liposome gels The 10th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2018 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2018 Sihabud V, Duangjit S, Yingngam B, Pitchayajittipong C* The development of sesame oil loaded bigels for dry skin The 10th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2018 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2018 Duangjit S,* Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Computational Design Strategy: An Approach to Enhancing the Transdermal Delivery of Optimal Capaicin-Loaded Transinvasomes TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018) The Regent Cha Am Beach Resort, Petchaburi, Thailand
2017 Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirapat T, Kraisit P Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes Th 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2016 Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K, Ngawhirunpat T Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016 Mahasarakham University, Mahasarakham Thailand
2015 Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method The 7th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2015 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2014 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Physicochemical stability of meloxicam loaded vesicle formulation: effect of cholesterol The 6th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2014 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2014 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant The 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2013 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2013 Duangjit S, Obata O, Sano H, Kikuchi S , Oniki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Maitani Y,Takayama K Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery carriers RGJ-Ph.D. Congress XIV Jomtien Palm Beach Resort, Pataya, Chonburi, Thailand
2012 Duangjit S, Obata O, Sano H, Kikuchi S , Oniki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Maitani Y,Takayama K Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery carriers The 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2012 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2011 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Evaluation of physicochemical properties and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in cationic transfersomes The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2010 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in transfersomes The 27th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2010 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2009 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T In vitro release and characterization of meloxicam loaded in liposome The 26th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2009 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร


2022 ผลิตภัณฑ์แคปไซซินกักเก็บในนาโนเวสิเคิลสำหรับเพิ่มการซึมผ่านทางผิวหนังและลดการระคายเคืองผิวหนัง Petty patent: 223001394 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2022 กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์สารสกัดหัวหอมแดงกักเก็บลิโพโซม เอทโทโซม และเฟล็กโซโซม Patent: 2201001275 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2022 กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากหัวหอมแดงโดยไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ Petty patent: 2203000544 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2021 ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตดูเพล็กซ์ลิโพโซมกักเก็บสารสำคัญจากขมิ้นและชาเขียว Patent: 2101005802 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2021 กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสูตรไม่ใช้น้ำ Petty patent: 2103001177 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2021 ผลิตภัณฑ์ลิโพโซมและนิโอโซมกักเก็บอะไซโคลเวียร์และวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Patent: 2101000648 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2020 กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ลิโพโซมรูปแบบใหม่กักเก็บเคอร์คูมินที่มีสารกลุ่มเทอร์ปีนเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง Patent: 2001003422 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2019 กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ลิโพโซมและนิโอโซมรูปแบบใหม่กักเก็บน้ำมันรำข้าวอินทรีย์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม Patent: 1901002655 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 ผลิตภัณฑ์รวมบรรจุเอเอชเอและบีเอสเอทั้งสองชนิดในอนุภาคนาโนเมตร ได้แก่ ลิโพโซม ทรานสเฟอร์โซม เอโทโซม เฟล็กโซโซม อินเวโซม นิโอโซม นิโอ-ทรานสเฟอร์โซม นิโอ-เอโทโซม นิโอ-เฟล็กโซโซม และนิโอ-อินเวโซม Patent: 1801005434 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 องค์ประกอบสูตรและกระบวนการเตรียมตำรับยาทาผิวหนังที่มีลิโพโซมชนิดทรานสอินเวโซมช่วยเพิ่มการนำส่งยา Patent: 1601001111 มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2020 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น (โดยนักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2019 รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านงานวิจัยดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2018 รางวัลบุคลากรดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2018 รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2017 รางวัลชมเชย (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับนานาชาติ)
2017 รางวัลเหรียญทองแดง (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับนานาชาติ)
2017 รางวัลเหรียญทอง (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับนานาชาติ)
2017 รางวัลโดดเด่น (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับนานาชาติ)
2017 Outstanding Contribution in Reviewing: Elsevier Reviewer Recognition Award 2017 Elsevier,Amsterdam,TheNetherlands (ระดับนานาชาติ)
2015 รางวัลระดับดี (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับชาติ)
2014 รางวัลดีเยี่ยม (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2022 - 2024 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมนาโนเวสิเคิลรูปแบบใหม่เพื่อเอาชนะผมร่วง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
2022 - 2023 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ และ กุสุมา จิตแสง การพัฒนาต้นแบบสูตรตำรับสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย: ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2021 - 2022 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยแผล โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2020 - 2022 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (องค์การมหาชน)
2020 - 2021 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสัตว์เลี้ยงสูตรไม่ใช้น้ำ อุทยานวิทยาศาสสร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2019 - 2021 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็นสารเคมีที่เป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาดนาโนเมตรรูปแบบใหม่สำหรับการนำส่ง ยามะเร็งผิวหนังและการกำหนดเป้าหมาย: การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดและการศึกษาคุณลักษณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2018 - 2021 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ สุรีวัลย์ บำรุงไทย ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2018 - 2019 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด วิริยา พรมกอง จินตนา นภาพร การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวแบบครบวงจรให้กับกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์: อาหาร ยา และเครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2018 - 2019 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สุรีวัลย์ บำรุงไทย ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ วริษฎา ศิลาอ่อน การพัฒนาสูตรตำรับน้ำมันรำข้าวกักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี: การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2017 - 2018 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดปราศจากแอลกอฮอล์สำหรับการนำส่งยาทางรูขุมขนของฟีแนสเทอไรด์: การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดและการประเมินคุณลักษณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2017 - 2018 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ สุรีวัลย์ บำรุงไทย พรวนิช เจริญพุทธิคุณ การพัฒนาตัวพานาโนกักเก็บแคปไซซินสำหรับบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ: ไมโครอิมัลชันและไขมันของแข็งขนาดนาโนเมตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs))
2016 - 2018 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ บทบาทของเทอร์ปีนต่อการตั้งตำรับเหมาะสมที่สุดของลิโพโซมสำหรับการนำส่งทางผิวหนังของละลายน้ำน้อยโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2016 - 2017 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัฐพัฒน์ การประยุกต์ใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อการหาสูตรตำรับที่เหมาะสมของลิโพโซมกักเก็บเคอร์คูมินสำหรับนำส่งทางผิวหนังและการทำนายความคงตัว โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.ต่อยอด)
2015 - 2016 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ สูตรตำรับที่เหมาะสมและการศึกษาคุณลักษณะของเจลตัวพาขนาดนาโนเมตรสำหรับการนำส่งแคปไซซินทางผิวหนัง: การศึกษาการซึมผ่านผิวหนัง ทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2016 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ปราณีต โอปณะโสภิต และ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่: ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2014 - 2016 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การตรวจสอบคุณสมบัติการซึมผ่านผิวหนังของ ลิโพโซมที่กักเก็บสารที่ละลายน้ำดีหรือสารที่ชอบละลายในไขมัน เพื่อระบบนำส่งยาทางผิวหนัง : การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 27th,2022


ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : sureewan.d@ubu.ac.th

โทร : +66-4535-3623

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190