ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2013 Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Technology) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand
2008 Bachelor of Pharmaceutical Sciences Faculty of Pharmceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand

Administrative Duties


2016- present Director and Secretary in Center of Continuing Pharmaceutical Education in Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani Center of Continuing Pharmaceutical Education in Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani
2015- 2016 Director and Secretary in Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology Director and Secretary in Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology

Areas of Expertise


Transdermal Drug Delivery, Liposomes, Nanotechnology, Design of Experiment, Optimization, Response Surface Method, Nanotechnology for CosmeticsPublicationsResearch Articles (International)

Duangjit S*, Rattanachithawat N, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Development and optimization of finasteride-cinnamon oil-loaded ethanol-free microemulsions for transdermal delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2022; 69: 103107 [IF3.981; Q2]. link

Bumrungthai S*, Duangjit S, Somsuwan B, Inpeng S. The Chemical Characteristic and Microbial Diversity of the Hot Spring at Phusang National Park. Environment and Natural Resources Journal 2020; 18(1): 33-43 [IF=0.36; Q3]. link

Duangjit S, Kraisit P*. Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract. Carbohydrate Polymers 2018; 193(1): 89–98 [IF=5.158, Q1]. link

Duangjit S*, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Computational design strategy: an approach to enhancing the transdermal delivery of optimal capsaicin-loaded transinvasomes. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; 43(1): 98-107 [IF=2.295, Q2]. link

Rangsimawong W, Opanasopit P, Rojanarata T, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin transport of hydrophilic compound-loaded PEGylated lipid nanocarriers comparative study of liposomes, niosomes, and solid lipid nanoparticles. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 39(8): 1254-1262 [IF=1.828, Q1]. link

Duangjit S, Kraisit P, Luangtana-Anan M. An investigation ofpropranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery Physicalcharacterization . Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) 2016; 40: 25-28 [Scopus SJR IF=0.030, Q4]. link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Panomsuk S, Ngawhirunpat T. Development, characterization and skin interaction of capsaicin-loaded microemulsion-based nonionic surfactant. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 39(4): 601-610 [IF=1.828]. link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Application of design expert for the investigation of capsaicin-loaded microemulsions for transdermal delivery. Pharmaceutical Development and Technology 2016; 21(6): 698-705 [IF=1.860]. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y,Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. A comparative study of novel ultradeformable liposomes: menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 37(2): 239-247 [IF=1.828]. link

Duangjit S, Buacheen P, Priebprom P, Limpanichkul S, Asavapichayont P, Chaimanee P, Ngawhirunpat T. Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin. Advanced Materials Research 2015; 1060: 21-24. link

Pamornpathomkul B, Duangjit S, Laohapatarapant S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Transdermaldelivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination ofmicroneedles and low-frequency sonophoresis. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 415–424. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Takayama J, Takayama J, Ngawhirunpat T. Bootstrap resampling technique to evaluate the reliability of the optimal liposome formulation skin permeability and stability response variables. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(9): 1543–1549 [IF=1.828, Q2]. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes. International Journal of Nanomedicine 2014; 9: 2005-2017 [IF=4.300]. link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Role of simplex lattice statistical design in the formulation and optimization of microemulsions for transdermal delivery. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(12): 1948–1957 [IF=1.828, Q2]. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojarata T, Obata Y, Onuki Y, Takayama K, Ngawhirunpat T. The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers. The Open Conference Proceedings Journal 2013; 4: 87-92. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers. AAPS PharmSciTech 2013; 14: 133-140 [IF=2.11]. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K. Menthosomes, novel ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery: optimization and characterization. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2012; 35(10): 1720-1728 [IF=1.828, Q1]. link

Subongkot T, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound. Journal of Liposome Research 2012; 22(3): 254–262 [IF=1.909]. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes. Advanced Materials Research 2012; 506: 457-460. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in elastic liposomes. Advanced Materials Research 2011; 194-196: 537-540. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro skin permeation of meloxicam-loaded liposomes versus transfersomes. Journal of Drug Delivery 2010; 2012: Article ID 418316. link

Ngawhirunpat T, Goegebakan E, Duangjit S, Akkaramongkolporn P, Kumugdee-Vollrath M. Controlled release of chlorpheiramine from resonates through surface coating with Eudragit® RS 100. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2010; 2(2): 107-112. link


Research Articles (National)

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Kraisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 180-188. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes: A comparative study. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017; 41 (Supplement): 89-92. link

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Kraisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: Physical properties characterization. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017; 41 (Supplement): 117-120. link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 1-13. link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 112-123. link

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N, Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 101-111. link

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K, Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 124-134. link

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 251-258. link

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 112-120. link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11: 112-118. link

Saingam W, Monton C, Suksaeree J, Haroenchai L, Songsak T, Duangjit S. Physical and chemical properties of khanmin chan tablets direct compression VS wet granulation method. Bulletin of Health, Science and Technology (BHST) 2015; 13(2): 56-62. link


Review Articles (National)

Duangjit S*, Suwannarat K, Kittiphinitnunta K, Ongwisut P, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Charoenputtakun P, Sila-On W. Role of natural antioxidants for topical applications: Properties, efficacy, safety and novel delivery systems. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15(1): 21-48. link

Duangjit S, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T. Implantable drug delivery systems: Implant technologies. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 12(1): 1-12. link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin permeation enhancement by combination of liposomes and permeation enhancers. Pharmatime 2011; 87: 37-42.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Iontophoresis: Skin permeation enhancement and applications. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2011; 6(1): 73-78. link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Liposomes: skin permeation enhancement drug delivery system and applications. Pharmatime 2010; 82: 39-46.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin preparation and characterization techniques. Pharmatime 2010; 84: 35-43.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Application of electroporation for skin permeation enhancement. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2009; 14: 409-418.

Wonglertnirant N, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Microneedle and its application in pharmaceutical sciences. Pharmatime 2009; 80: 41-46.


Proceeding (International)

Duangjit S, Napaporn J, Phitsorat N, Onsaard E, Onsaard W, Kate-ngam S, Bmrungthai S. Development of Value Added Organic Rice for Commercialization: Food and Cosmetic Products. In: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019); 2019 Jun 18; The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. : ; 2019. p.14-19

Duangjit S, Akarachinwanit C, Sila-On W, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T. Comparative Study of Oryzanol- and Rice Bran Oil-Load Niosomes for Anti-Aging Cosmetics. In: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019); 2019 Jun 18; The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. : ; 2019. p.114-118

Duangjit S, Phimphong K, Kacha W, Janjarasjitt N, Jitsaeng K, Yingngam B, Tipratchdaporn S, Bumrungthai S. Physicochemical Characteristics and Antioxidant Activity of Mak Mao Berry Loaded Nanovesicles for Cosmetics. In: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019); 2019 Jun 18; The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. : ; 2019. p.129-134

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Optimization of solid lipid nanoparticles gels for transdermal delivery of capsaicin by response surface method. In: Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 2017); 2017 Feb 7; Seoul, South Korea. : ; 2017. p.407-414

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes. In: The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences; 2017 Mar 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.89-92

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Karisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: physical properties characterization. In: The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences; 2017 Mar 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.117-120

Duangjit S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T. Characterization of nano-vesicular containing tomato extract for dermal delivery: Liposomes, transfersome and niosomes. In: International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017); 2017 Jun 16; Chonburi, Thailand. : ; 2017. p.241-246

Duangjit S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Jitseang K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S. Development of curcumin loaded-nanovesicles for antiaging cosmetics: Liposomes, transfersomes, ethosomes. In: 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017); 2017 May 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.101-104

Kraisit P, Duangjit S. Effect of plasticizers on the physicochemical and mechanical properties of hydroxypropyl methyl cellulose. In: 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017); 2017 May 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.73-76

Akarachinwanit C, Sila-on W, Bumrungthai S, Miyazato K, Hayakawa Y, Duangjit S. Development of Rice Bran Oil load Niosomes for Anti-aging Cosmetics: Comparative Study of Two Preparation Methods. In: The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7); 2017 Oct 19; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.101-108

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. In: The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015); 2017 Jan 28; Khon Kean, Thailand. : ; 2015. p.112-120

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics. In: The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015); 2015 Jan 28; Khon Kean, Thailand. : ; 2015. p.251-258

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Takayama K, Mitani Y, Ngawhirunpat T. Multivariate statistical approach to optimize menthosomes incorporating l-menthol as novel ultradeformable liposomes. In: The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 (CDD 2014); 2014 May 1; Krabi, Thailand. : ; 2014. p.126-129

Pamornpathomkul B, Merh LM, Duangjit S, Kumugdee-Vollrath M, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery. In: The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 (CDD 2014); 2014 May 1; Krabi, Thailand. : ; 2014. p.313-314

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier. In: The 2nd Current Drug Development International Conference 2012 (CDD 2012); 2012 May 2; Phuket, Thailand. : ; 2012. p.268-269


Proceeding (National)

Duangjit S*, Pinsakul A, Nilabon C, Jitsaeng K. Optimization of green solvent for quercetin extraction from organic shallot: Geographical identification from Sisaket province. In: The 15h UBU Research Annual Meeting 2021: Future Trend s of Research and Innovation; 2021 Jul 22; U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2021. p.

Duangjit S*, Sabpason S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Sritananuwat P, Samseethong T, Jueangmunkong Z, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T. Efficacy, stability and characteristics of capsaicin loaded niosome gel for pain management in elderly population: Pre-commercialization. In: The 14th UBU Research Annual Meeting 2020: Research and Innovations for All; 2020 Sep 3; U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand. Ubon Ratchathani: ; 2020. p.258-263

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Karisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.180-188

Rattanachitthawat S, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Effect of oil, water and surfactant mixture on the physicochemical properties and transdermal delivery. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.72-82

Boonprakom P, Ratsadon-arsai C , Puapermpoonsiri U, Duangjit S , Sila-on W. Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.106-121

Duangjit S, Inta T, Ruangkarnjanapaisarn P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.1-13

Duangjit S, Inta T, Ruangkarnjanapaisarn P, Rungseevijitprapa W. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.112-123

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N , Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.101-111

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K , Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.124-134

Duangjit S, Merh LM, Kumugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. In: The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015; 2015 Mar 7; Khon Kean, Thailand. : ; 2015. p.112-118

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant. In: The 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2013; 2013 Jan 10; Bangkok, Thailand. : ; 2013. p.156-159

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Mitani Y, Takayama K. Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery. In: The 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2012; 2012 Dec 6; Bangkok, THailand. : ; 2012. p.116-119

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes. In: Proceeding of The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) 2009; 2009 Oct 15; Chonburi, Thailand. : ; 2009. p.1-5


PresentationOral Presentation (International)

2016 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Development of nanocarriers for transdermal delivery of capsaicin The Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA 2016) Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Thailand
2016 Duangjit S (Invited speaker) Application of Encapsulation Technology for Cosmetics Industry The 24th International Processing and Packaging Technology Event for Asia 2016 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
2015 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Design and development of optimal invasomes for transdermal drug delivery using computer program The Asian Federation for Pharmaceutical Sciences Conference (AFPS 2015) Rama Gardens Hotel, Bangkok
2015 Duangjit S (Invited speaker) Application of Encapsulation Technology for Drug and Herbal Delivery The 23rd International Processing, Filling and Packaging Technology Event for Asia 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
2014 Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Takayama K, Maitani Y, Ngawhirunpat T Multivariate Statistical Approach to Optimize Menthosomes Incorporating l-menthol as Novel Ultradefo The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 (CDD 2014) Pavillion Queen’s Bay Hotel, Ao Nang, Krabi, Thailand
2012 Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K Optimization and characterization of liposome formulation for enhancing skin permeation of meloxicam The 132nd Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan, Sapporo 2012 Hokkaido University, Sapporo, Japan

Oral Presentation (National)

2019 Champa-ngam T, Promkhot T, Ngawhirunpat T, Duangjit S* Skin Permeation Enhancement of Curcumin Loaded Nanovesicles: Effect of Penetration Enhancers The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (by Pharm D student)
2019 Phimphong K, Kacha W, Janjarasjitt N, Tipratchdaporn S, Jitsaeng K, Yingngam B, Duangjit S* Development of Nanoserum from Sakon Nakhon Mak Mao Berry: Physicochemical Characteristics and In Vitro Antioxidant Activity The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (by first author)
2009 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) The Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand

Poster Presentation (International)

2021 Duangjit S,* Sritananuwat P, Bamrungthai S Effect of coconut based surfactants on waterless shampoo: Physicochemical properties, efficacy and stability testing International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
2021 Duangjit S,* Raseekul T, Samseethong T, Sritananuwat P, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Jueangmunkong Z, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T A pilot-scale of pre-commercialization of a Saicin gel: Skin irritation and skin permeation International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
2019 Duangjit S, Napaporn J, Phitsorat N, Onsaard E, Onsaard W, Kate-ngam S, Bumrungthai S Development of Value Added Organic Rice for Commercialization: Food and Cosmetic Products The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Duangjit S, Akarachinwanit C, Sila-On W, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T Comparative Study of Oryzanol- and Rice Bran Oil-Load Niosomes for Anti-Aging Cosmetics The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Duangjit S, Sabpason S, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S Liposomal Approach to the Development of Thai Herbal Products: Hydrophilic- and Lipophilic-Extractions The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Duangjit S, Phimphong K, Kacha W, Janjarasjitt N, Jitsaeng K, Yingngam B, Tipratchdaporn S, Bumrungthai S Physicochemical Characteristics and Antioxidant Activity of Mak Mao Berry Loaded Nanovesicles for Cosmetics The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Bumrungthai S, Mahadlek J, Phinphueak N, Sanguanjai N, Chomsupang P, Thanasomboonpol R, Ngawhirunpat T Effect of penetration enhancers on transdermal delivery of clotraimazole The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2017 Akarachinwanit C, Sila-on W, Bumrungthai S, Miyazato K, Hayakawa Y, Duangjit S* Development of rice bran oil loaded niosomes for anti-aging cosmetics The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Jitsaeng K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T Development of tomato extract loaded nano-vesicles for anti-aging cosmetic: Physicochemical characterization, skin permeation and stability evaluation The 1st International Conference on Natural Medicine (ICNM 2017) The Sukosol Hotel Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Jitseang K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S Development of curcumin loaded-nanovesicles for antiaging cosmetics: Liposomes, transfersomes, ethosomes and niosomes The 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) The Tawana Hotel, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Jitsaeng K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T Antioxidant activity of lycopene extract loaded nano-vesicles as antiaging cosmetics The 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) The Tawana Hotel, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Sila-On W, Puapempoonsiri U, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T Characterization of nano-vesicular containing tomato extract for dermal delivery: Liposomes, transfersomes and niosomes The International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017) Burapha University, Bansean Chonburi, Thailand
2017 Mahadlek J, Duangjit S*, Bumrungthai S, Kraisit P, Ngawhirunpat T Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: Physical properties characterization The JSPS-NRCT Fellow-Up Seminar 2017 and 33th International Annual Meeting in Pharmaceutical Science (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Enhanced Skin Permeability of Lipophilic and Hydrophilic Drugs via Rigid-, Elastic- and Conventional Liposomes: A Comparative Study The JSPS-NRCT Fellow-Up Seminar 2017 and 33th International Annual Meeting in Pharmaceutical Science (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Ngawhirunpat T Optimization of solid lipid nanoparticles gels for transdermal delivery of capsaicin by response surface methodology 2017 Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 2017) Marriott Seoul Times Square, Seoul, Korea
2017 Duangjit S*, Suriyaaumporn P, Prompradit J, Rungseevijitprapa W, Bumrungthai S, Ngawhirapat T Effect of essential oils and terpenes on physicochemical stability of curcumin gels The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) Asia Hotel Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S*, Suriyaaumporn P, Prompradit J, Rungseevijitprapa W, Bumrungthai S, Ngawhirapat T Effect of terpenes on skin permeability of curcumin-liposome loaded gel formulation: Natural penetration enhnacers The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) Asia Hotel Bangkok, Thailand
2017 Duangjit S, Phimphong K, Kacha W, Bumrungthai S, Ngawhirapat T Development of lipid nanoparticles for transdermal delivery of capsaicin: Optimization and characterization The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) Asia Hotel Bangkok, Thailand
2016 Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Formulation and characterization of capsaicin-loaded microemulsions for transdermal drug delivery: Trial and error method vs response surface method The 4rd Current Drug Development International conference 2016 (CDD 2016) The Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
2015 Duangjit S, Itharat A, Kraisit P Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
2015 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
2014 Duangjit S, Buacheen P, Priebprom P, Limpanichkul S, Asavapichayont P, Chaimanee P, Ngawhirunpat T Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin The 3rd International Conference and Exhibition on Pharmaceutical, Nutraceutical and Cosmeceutical Technology (PharmaTech 2014) The Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
2014 Pamornpathomkul B, Merh LM, Duangjit S, Kumugdee-Vollrath M, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T* Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery The 3rd Current Drug Development International Conference (CDD 2014) Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, Krabi, Thailand
2013 Duangjit S, Opanasopit P, Rojarata T, Obata Y, Onuki Y, Takayama K, Ngawhirunpat T The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers Drug Discovery & Therapy World Congress 2013 (DDTWC 2013) Boston, Massachusetts, United State of America (USA)
2012 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier The 2nd Current Drug Development International Conference 2012 (CDD 2012) Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand
2011 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications 2011 (CMICBA 2011) The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
2010 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Effect of surfactants on in vitro skin permeation study of meloxicam loaded in liposomes The 1st Current Drug Development International Conference 2010 (CDD 2010) Woraburi Phuket Resort & Spa, Phuket, Thailand

Poster Presentation (National)

2021 Duangjit S*, Pinsakul A, Nilabon C, Jitsaeng K Optimization of green solvent for quercetin extraction from organic shallot: Geographical identification from Sisaket province The 15h UBU Research Annual Meeting 2021: Future Trend s of Research and Innovation U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2020 Duangjit S*, Sabpason S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Sritananuwat P, Samseethong T, Jueangmunkong Z, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T Efficacy, stability and characteristics of capsaicin loaded niosome gel for pain management in elderly population: Pre-commercialization The 14th UBU Research Annual Meeting 2020: Research and Innovations for All U-Place Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
2020 Duangjit S*, Puttapha T, Pokasem T, Nilabon C, Ngawhirunpat T Development of natural antioxidant loaded novel liposomes for transdermal delivery The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Pokasem T, Puttapha T, Nilabon C, Ngawhirunpat T Development of green tea extract loaded liposomes for transdermal delivery The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Witchayapong P, Pochana S, Nilabon C, Jitsaeng K. Development of extraction method For turmeric By micellization The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Witchayapong P, Pochana S, Nilabon C, Jitsaeng K. Optimization of extraction condition for thai herbal compress by response surface method The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Phomsida N, Narktrakoon P Application of ultrasonic extraction method for turmeric by response surface method. The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Tampapanna W, Khansawai W. Comparative study of characteristics of fat-soluble- and water-soluble vitamins loaded liposomes The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Sabpason S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Sritananuwat P, Samseethong T. Development of capsaicin loaded-liposomes and –niosomes: Lab to pilot production The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2020 Duangjit S*, Nilabon C, Opanasopit P, Ngawhirunpa T, Sritananuwat P, Samseethong T. Development of niosome for transdermal drug delivery of acyclovir: Accelerated stability The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
2019 Sabpason S, Seerabsee S, Pitram A, Duangjit S* A Comparative Study of Rigid-, Elastic- and Conventional Nanovesicles: Effect of Hydrophilic and Lipophilic Plant Extracts The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Pitram A, Sabpason S, Seerabsee S, Duangjit S* Effect of Method of Preparations on the Physicochemical Characterization of Liposomes and Niosomes The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Seerabsee S, Pitram A, Sabpason S, Duangjit S* Development and Characterization of Mineral Water Loaded Nanovesicles as Skin Moisturizer The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Jaikaew S, Sondee K, Ngawhirunpat T, Duangjit S* Development of Finasteride Loaded Nanovesicles for Alopecia: Formulation, Characterization, Skin Permeation and Stability Evaluation The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Promkhot T, Champa-ngam T, Ngawhirunpat T, Duangjit S* Accelerated Stability Study of Natural Antioxidant Loaded-Nanovesicle: Effect of Penetration Enhancers The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2018 Duangjit S*, Nayeam A, Chanmangkorn B Development of eye gel containing nanotechnology for anti-aging: Curcumin-loaded liposome gels The 10th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2018 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2018 Sihabud V, Duangjit S, Yingngam B, Pitchayajittipong C* The development of sesame oil loaded bigels for dry skin The 10th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2018 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2018 Duangjit S,* Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Computational Design Strategy: An Approach to Enhancing the Transdermal Delivery of Optimal Capaicin-Loaded Transinvasomes TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018) The Regent Cha Am Beach Resort, Petchaburi, Thailand
2017 Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirapat T, Kraisit P Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes Th 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2016 Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K, Ngawhirunpat T Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016 Mahasarakham University, Mahasarakham Thailand
2015 Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method The 7th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2015 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
2014 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Physicochemical stability of meloxicam loaded vesicle formulation: effect of cholesterol The 6th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2014 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2014 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant The 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2013 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2013 Duangjit S, Obata O, Sano H, Kikuchi S , Oniki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Maitani Y,Takayama K Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery carriers RGJ-Ph.D. Congress XIV Jomtien Palm Beach Resort, Pataya, Chonburi, Thailand
2012 Duangjit S, Obata O, Sano H, Kikuchi S , Oniki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Maitani Y,Takayama K Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery carriers The 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2012 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2011 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Evaluation of physicochemical properties and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in cationic transfersomes The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
2010 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in transfersomes The 27th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2010 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2009 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T In vitro release and characterization of meloxicam loaded in liposome The 26th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2009 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Intellectual Property Rights


2022 Production processing and shallot extract loaded-liposomes, -ethosomes and –flexosomes Patent: 2201001275 Ubon Ratchathani University
2022 The extraction process for red onions substances using non-organic solvents Petty patent: 2203000544 Ubon Ratchathani University
2021 Curcumin-epigallocatechin gallate loaded duplex liposome: Product and process Patent: 2101005802 Ubon Ratchathani University
2021 Waterless bath and shampoo for body cleansing: Product and process Petty patent: 2103001177 Ubon Ratchathani University
2021 Acyclovir loaded liposomes and niosomes: Product and process Patent: 2101000648 Ubon Ratchathani University
2020 Production processing and curcumin loaded novel-liposomes incorporated various terpene as penetration enhancer Patent: 2001003422 Ubon Ratchathani University
2019 Production processing and novel liposomes and niosomes incorporated organic rice bran oil approach in industrial application Patent: 1901002655 Ubon Ratchathani University
2018 Combination of AHA and BHA double-loaded nanovesicles: Liposome, transfersmes, ethosomes, flexosomes, invasomes, niosomes, nio-transfersmes, nio-ethosomes, nio-flexosomes, and nio-invasomes Patent: 1801005434 Ubon Ratchathani University
2016 Formulation composition and method for preparing topical liposome formulation containing transinvasomes for enhancing drug delivery Patent: 1601001111 Silpakorn University

Awards and Recognitions


2020 Outstanding Poster presentation Award (by PharmD Student) Ubon Ratchathani University (National)
2019 Outstanding Staff Award in The Field of Research Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (National)
2018 Outstanding Personnel Award and Reputation Creator Ubon Ratchathani University (National)
2018 Outstanding Teacher Award in The Field of Health Sciences Master Instructor of Ubon Ratchathani University (National)
2017 Honorable Mention Award (Poster presentation) (by Master Student) The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) (International)
2017 Bronze Medal Award (Poster presentation) The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) (International)
2017 Golden Medal Award (Poster presentation) (by PharmD Student) The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) (International)
2017 Outstanding Poster presentation Award The IJPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (International)
2017 Outstanding Contribution in Reviewing: Elsevier Reviewer Recognition Award 2017 Elsevier,Amsterdam,The Netherlands (International)
2015 Good Poster Presentation Award The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 (National)
2014 Excellent Poster Presentation Award The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 (National)


Research grants


2022- 2024 Duangjit S, Ngawhirunpat T Application of duplex-liposomes as novel nanovesicles to overcome hair loss Office of Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI)
2022- 2023 Duangjit S, Srithananuwat P, Samseethong T. Rangsimawaong W, Jitseang K Prototype development of Thai herbal formulation for body cleansing: elderly, bedridden, and ICU patients Ubon Ratchathani University
2021- 2022 Duangjit S. Development of process and model formulation of anti scar product Innovation and Technology Assistance Program (ITAP)
2020- 2022 Duangjit S., Rasikul T., Samseethong T, Sritananuwat P. Saicin Gel: low-irritation chili extract pain killer gel National Innovation Agency (NIA)
2020- 2021 Duangjit S. Waterless pets bath and shampoo Science Park Ubon Ratchathani University
2019- 2021 Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat Role of duplex liposomes based dual antioxidant for drug delivery and targeting for treatment of cancer The Thailand Research Fund (TRF)
2018- 2021 Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Bumrungthai, Phaijit Sritananuwat, Tipada Samseethong Innovative nanostructured materials for drugs delivery and alternative products The Thailand Research Fund (TRF)
2018- 2019 Sureewan Duangjit, Ekasit Onsaard, Wiriya Promkong, Jintana Napaporn Complementary Rice in Development and High Value Added for Organic Agriculture Cooperative Ltd. Ubon Ratchathani Province to Commercialization: Food, Drug and Nanotechnology cosmetics National Research Council of Thailand (NRCT)
2018- 2019 Sureewan Duangjit, Sureewan Bumrungthai, Tanasait Ngawhirunpat, Warisada Silo-on Development of rice bran oil loaded nano-vesicle formulation for nanotechnology cosmetics: Scale up for commercial production National Research Council of Thailand (NRCT)
2017- 2018 Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Duangjit Development of alcohol-free microemulsion for transfollicular delivery of finasteride: optimization and characterization National Research Council of Thailand (NRCT)
2017- 2018 Sureewan Duangjit Tanasait Ngawhirunpat Sureewan Bumrungthai Ponwanit Charoenputthakun Development of capsaicin-loaded nanocarriers for pain management in elderly population: Microemulsions vs solid lipid nanoparticles Ubon Ratchathani University
2016- 2018 Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat Role of terpenes on formulation optimization of liposomes for transdermal delivery of lipophilic drug using response surface method The Thailand Research Fund (TRF)
2016- 2017 Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat Application of response surface method for optimization of novel curcumin-loaded liposome for transdermal delivery and prediction of its stability The Royal Golden Jubilee PhD Programme (Advanced RGJ)
2015- 2016 Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat Optimal formulation and characterization of nanocarrier gel for transdermal delivery of capsaicin: In vitro skin permeation study Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani Universty
2015- 2016 Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Sureewan Duangjit Optimization of capsaicin extract loaded in novel colloidal carriers: liposomes, microemulsions, solid lipid nanoparticles for transdermal delivery enhancement Silpakorn University Research and Development Institute
2014- 2016 Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Duangjit Characterization, skin permeation of liposomes incorporated hydrophilic or lipophilic compound for transdermal drug delivery system : optimization by computer program Thailand Research Fund (TRF)


Latest update


March 22nd,2022


Asst.Prof.Dr.Sureewan Duangjit

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology

Email : sureewan.d@ubu.ac.th

Tel : +66-4535-3623

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand